Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

Tytuł:

uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-04
Organ wydający:Rada Miasta Gliwice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 2372
Hasła:

Uchwała NR XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.), art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 roku Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice Rada Miejska w Gliwicach stwierdza zgodność planu z obowiązującym ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice?, które zostało uchwalone uchwałą Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 roku i uchwala MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIELNICĘ SOŚNICA - PÓŁNOC Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach: Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Rozdział 5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Rozdział 6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem Rozdział 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Rozdział 8. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy Rozdział 9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Rozdział 10. Przepisy końcowe w tym stawki procentowe.


Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 1

Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu §1 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem, obejmuje obszar dzielnicy Sośnica - północ określony w Uchwale Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2004 roku Nr XVIII/467/2004, przedstawiony granicami obszaru objętego opracowaniem na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust 3 pkt 1. 2. W planie nie określa się: 1) szczególnych zasad kształtowania obszarów przestrzeni publicznych, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z powodu nie występowania takich obszarów w granicach obszaru objętego opracowaniem; 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, z powodu nie występowania takich dóbr; 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na nie występowanie obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na nie występowanie obszarów wymagających przeprowadzenia rekultywacji; 5) granic terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów; 6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych w granicach obszaru objętego opracowaniem. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) część graficzna planu w postaci rysunku planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice? przyjętego uchwałą Nr XXXI/956/2009 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 roku, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały; 2) wykaz terenów lub części terenów oraz wykaz adresowy obiektów budowlanych objętych ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 3) rozstrzygnięcia: a) o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 3, b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4. §2 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) obszarze planu ? jeżeli z ustaleń planu nie wynika inaczej, należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte granicami planu, za wyjątkiem terenów zamkniętych; 2) terenie ? jeżeli z ustaleń planu nie wynika inaczej, należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną osiami podłużnymi linii rozgraniczających; 3) rysunku planu ? należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w §1 ust.3 pkt 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 4) liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć linie, o których mowa w art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z późn. zm);

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 2

5) przeznaczeniu podstawowym ? o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę stanowi co najmniej 50 % powierzchni całkowitej wszystkich istniejących i projektowanych budynków znajdujących się w granicach zajmowanej działki budowlanej, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę stanowi co najmniej 50% powierzchni zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 6) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w ustaleniach planu; 7) dojazdach niewyznaczonych ? należy przez to rozumieć istniejące lub projektowane drogi wewnętrzne ? niepubliczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) ? nie wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, a niezbędne dla prawidłowej obsługi działek i obiektów oraz obszarów rolnych i leśnych; w stosunku do dojazdów niewyznaczonych nie występuje konieczność przejęcia gruntów przez gminę w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 roku Nr 115 poz. 741 z późn. zm.); 8) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć działkę, o której mowa w art.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu z dnia 27 marca 2003 r.


, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717); 9) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć, stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków mierzonych w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni działki budowlanej; 10) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć, dopuszczalny wyrażony w procentach, udział gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wody powierzchniowe wraz z połową sumy powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki i kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, w powierzchni zajmowanej działki budowlanej; 11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie ograniczające część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych; 12) obszarze zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu fragment terenu ograniczony nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 13) maksymalnej wysokości budynków ? należy przez to rozumieć pionowy wymiar budynku lub tymczasowego obiektu budowlanego, mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; do wysokości zabudowy nie wlicza się maszynowni dźwigów i innych urządzeń budowlanych; 14) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do budynku, a także obiekty budowlane służące obsłudze sieci; 15) przedsięwzięciu mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ? należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227); 16) strefie technicznej ? należy przez to rozumieć części terenów otaczające sieci lub urządzenia infrastruktury technicznej, w których na podstawie przepisów odrębnych wprowadza się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania, a także umożliwiające dostęp do tych obiektów w celach ich realizacji, konserwacji lub modernizacji; 17) przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ? należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art.59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 3

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227); 18) kiosku ? należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, w którym prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa, posiadający maksymalnie jedną kondygnację, o maksymalnej wysokości 3,5 metra; 19) nośniku reklamowym ? należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a także tablice reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci; 20) szyldzie reklamowym ? należy przez to rozumieć, oznaczenie graficzne, reklamujące lub wskazujące miejsce wykonywania działalności, w szczególności umieszczone nad witryną lub wejściem do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; 21) obiekcie dobra kultury ? należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który ze względu na swoje walory kulturowe został objęty ochroną w planie; 22) przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć, ustawy wraz z aktami wykonawczymi inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtujące prawo wykonywania własności nieruchomości a zwłaszcza prawo do zagospodarowania i zabudowy nieruchomości; 23) drobnej wytwórczości ? o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, należy przez to rozumieć drobną działalność rzemieślniczą lub wytwórczą o liczbie miejsc pracy nie większej niż 10, o nieznacznym stopniu uciążliwości dla otoczenia, której oddziaływania nie wykraczają poza granice zajmowanej działki budowlanej; 24) usługach ? o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, należy przez to rozumieć działalności służące zaspokajaniu potrzeb ludności, prowadzone w budynkach, ich częściach lub tymczasowych obiektach budowlanych, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a w szczególności usługi administracji, usługi biurowe, usługi gastronomi, usługi handlu, usługi oświaty, usługi rozrywki, usługi sportu, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2 , o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej; 25) zieleni urządzonej ? należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury i wypoczynku czynnego lub biernego, placami zabaw, ciągami pieszymi i rowerowymi, polanami, klombami.


§3 1. Następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) strefy sanitarne od cmentarzy; 5) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi; 6) obiekty małej architektury i budynki objęte ochroną w planie; 7) strefa ochrony konserwatorskiej; 8) strefa stanowiska archeologicznego wraz z numerem stanowiska; 9) strefa ochrony archeologicznej; 10) granice terenów na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 . 2. Obowiązują następujące symbole liczbowo-literowe służące identyfikacji terenów, dla których ustalenia określa plan: 1) tereny adaptacji i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania: a) 01 MN ? 36 MN ? tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) 01 MW ? 44 MW ? tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 4

c) 01 U ? 25 U ? tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości, d) 01 UKR ? 02 UKR ? tereny istniejących usług kultu religijnego, e) 01 UP ? 02 UP ? teren istniejących usług i produkcji, f) 01 US ? 02 US ? tereny istniejących usług sportu i rekreacji; 2) tereny nowej zabudowy i zagospodarowania: a) 01 MNn ? 05 MNn ? tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) 01 MWn ? 06 MWn ? tereny nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, c) 01 Un ? 11 Un ? tereny nowych usług i drobnej wytwórczości, d) 01 UPn ? 05 UPn ? teren nowych usług i produkcji; 3) tereny zieleni: a) 01 ZU ? 12 ZU ? tereny zieleni urządzonej, b) 01 ZU/U ? 03 ZU/U ? tereny zieleni urządzonej z usługami, c) 01 ZNW ? 17 ZNW ? tereny zieleni pasm ekologicznych i trwałych użytków zielonych, d) 01 WS ? 08 WS ? tereny wód powierzchniowych i zieleni litoralnej; 4) tereny infrastruktury i komunikacji: a) 01 IK ? 07 IK ? tereny istniejącej infrastruktury w tym garaży, parkingów, b) 01 IKn ? 03 IKn ? tereny nowej infrastruktury w tym garaży, parkingów, c) 01 IT ? teren infrastruktury, d) 01 ITW ? 02 ITW ? tereny infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów, kanalizacji, e) 01 KDA ? 02 KDA ? tereny dróg publicznych klasy autostrady, f) 01 KDG 1/2 ? 03 KDG 1/2; 04 KDG 2/2; 05 KDG 2/2; 06 KDG ? tereny dróg publicznych klasy głównej, g) 01 KDZ 1/2 ? 08 KDZ 1/2 ? tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, h) 01 KDL 1/2 ? 10 KDL 1/2 ? tereny dróg publicznych klasy lokalnej, i) 01 KDD ? 48 KDD ? tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, j) 01 KDW ? 03 KDW ? tereny dróg wewnętrznych, k) 01 KPJ ? 02 KPJ ? tereny ciągów pieszo-jezdnych, l) 01 KK ? 03 KK ? tereny infrastruktury kolejowej. 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, pełniące funkcje informacyjną: 1) granica obszaru górniczego ?Sośnica III?; 2) tereny zamknięte; 3) gazociągi średniego podwyższonego ciśnienia wraz ze strefą techniczną; 4) projektowane lub istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV wraz ze strefą techniczną; 5) tereny objęte ?Obszarowym Programem Rewitalizacji? dla Sośnicy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach przyjętym uchwałą Nr XIV/428/2008 z dnia 14 lutego 2008r. a) obszar rewitalizacji, b) ścisły obszar rewitalizacji; 6) podkład mapy zasadniczej, przedstawiający istniejący stan użytkowania i zagospodarowania.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 5

Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych §4 1. Dla trenów, dla których dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych, dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych dojazdów niewyznaczonych, parkingów, małej architektury, urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej, o ile nie jest to sprzeczne ze szczegółowymi ustaleniami planu. 2. O ile nie jest to sprzecznie ze szczegółowymi ustaleniami planu, na terenach, na których dopuszcza się wznoszenie budynków, dopuszcza się lokalizowanie budynków towarzyszących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie budynkom lub zespołom budynków klasyfikujących się do kategorii przeznaczenia terenu, a w szczególności garaży, zespołów garaży, garaży wielopoziomowych, budynków gospodarczych. 3. Na terenach nie przeznaczonych pod zabudowę w tym terenach zieleni, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami szczegółowymi planu, dopuszcza się lokalizowanie dojazdów niewyznaczonych, infrastruktury technicznej oraz obiektów zapewniających ich prawidłowe użytkowanie. 4. Dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych na dachach budynków, a w szczególności urządzeń wentylacyjnych, anten telekomunikacyjnych, z zachowaniem następujących warunków: 1) całkowita wysokość urządzeń nie większa niż 5m, za wyjątkiem urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowej; 2) zaleca się stosowanie obudów maskujących urządzenia lub zespoły urządzeń.

5. Zakazuje się stosowania wykończenia elewacji budynków z tworzyw sztucznych. 6. Od strony wyznaczonych w planie dróg publicznych zakazuje się wznoszenia ogrodzeń: 1) z prefabrykowanych elementów betonowych lub blachy; 2) o wysokości większej niż 1,8m od poziomu terenu z częścią ażurową rozpoczynającą się powyżej 0,6m od poziomu terenu, o ile nie wynika to bezpośrednio z przepisów odrębnych, w szczególności z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 3) o konstrukcji pełnej i wysokości większej niż 0,8m, z wyjątkiem terenów o symbolu 01 UP ? 02 UP; 01 UPn ? 05 UPn. 7. Zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych: 1) o powierzchni reklamowej większej niż 12m2 ; 2) wysokości większej niż 6m; 3) w odległości mniejszej niż 4m od tablic informacyjnych z nazwami ulic, instytucji publicznych lub stanowiących część miejskiego systemu informacji; 4) posiadających własny system oświetleniowy lub dźwiękowy w odległości mniejszej niż 10m od krawędzi otworów okiennych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 8. Dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych: 1) o powierzchni reklamowej mniejszej niż 4m2 ; 2) w odległości co najmniej 1m od tablic informacyjnych z nazwami ulic, instytucji publicznych, stanowiących część miejskiego systemu informacji; 3) posiadających własny system oświetleniowy lub dźwiękowy w odległości co najmniej 4m od krawędzi otworów okiennych pomieszczeń mieszkalnych. 9. Zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych lub szyldów reklamowych na elewacjach mieszkalnych kondygnacji budynków z zastrzeżeniem ust.10. 10. Dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych lub szyldów reklamowych na ścianach szczytowych stanowiących część kondygnacji mieszkalnych budynków, pozbawionych otworów okiennych i w sposób nie przysłaniający i nie niszczący istniejących detali architektonicznych.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 6

11. Wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: 1) elementów zagospodarowania znajdujących się pod powierzchnią terenu lub których części wystają ponad poziom terenu nie więcej niż 0,5m, z wykluczeniem tarasów; 2) wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachu, podjazdów dla niepełnosprawnych wykraczających na odległość nie większą niż 0,8m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 3) balkonów, galerii, werand, tarasów, podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość nie większą niż 1,5m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 12. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, zakazuje się nadbudowy lub rozbudowy budynków lub ich części zlokalizowanych poza obszarem zabudowy i istniejących w dniu wejścia planu w życie.1) 13. O ile wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy nie stanowią inaczej, obowiązują linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, tj. art.43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 14. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń budowlanych, budynków lub budowli infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi na rysunku planu obszarami zabudowy, wyłącznie w przypadku gdy ich lokalizacja na obszarze zabudowy nie jest możliwa ze względu na przepisy odrębne.2) 15. Dla terenów dla których dopuszcza się zabudowę, dopuszcza się sytuowanie budynków w granicach działki budowlanej, wyłącznie w przypadkach połączenia funkcjonalnego budynków lub gdy umożliwi to stworzenie jednolitej pierzei zabudowy pod warunkiem, że rozwiązania takie nie ograniczą możliwości zabudowy lub użytkowania sąsiednich działek budowlanych. 16. Ustala się utrzymanie budynków lub części budynków przeznaczonych do celów obrony cywilnej lub potrzeb obronności. Dopuszcza się likwidację, przebudowę, zmianę przeznaczenia, a także lokalizację budynków lub ich części przeznaczonych na te cele zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu obronności kraju.3) 17. Tereny oznaczone symbolami 01 KPJ i 02 KPJ ustala się jako przestrzenie publiczne. 18. Na działkach budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z terenami, o których mowa w ust.17 obowiązują ustalenia dotyczące ogrodzeń, o których mowa w ust.6. Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego §5 1. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wykluczeniem dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej, budowy i naprawy sieci infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej, budowli lub urządzeń inżynierii wodnej a zwłaszcza ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , lokalizowanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

2. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, w obszarze planu zakazuje się lokalizacji produkcji, przetwórstwa, składowisk, punktów skupu złomu, działalności recyklingu, za wyjątkiem terenów o symbolach 01 UP ? 02 UP; 01 UPn ? 05 UPn. 3. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, zakazuje się lokalizacji stacji paliw na terenach o symbolach 01 MN ? 36 MN; 01 MNn ? 05 MNn; 01 MW ? 42 MW; 01 MWn ? 06 MWn . 4. Uciążliwości wynikające z przeznaczenia terenu i prowadzonej na nim działalności nie mogą przekraczać granic zajmowanej nieruchomości lub ich części dopuszczalnych poziomów emisji uciążliwości, dla danej kategorii przeznaczenia i działalności wynikających z przepisów odrębnych, z uwzględnieniem przeznaczenia terenów sąsiednich.4)

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 7

5. Zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej na terenach lub częściach terenów znajdujących się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwości.5) 6. W zakresie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu ustala się następujące rodzaje terenów, o których mówią przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska:6) 1) tereny o symbolu 01 MN - 36 MN; 01 MNn - 05 MNn; 01 MW ? 42 MW; 01 MWn ? 06 MWn , należą do rodzaju terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo-usługowe; 2) tereny o symbolu 04 U; 09 U; 15 U; 17 U; 18 U; 21 U; 24 U; 25 U; 02 US należą do rodzaju terenu przeznaczonego pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 3) teren o symbolu 01 US należy do rodzaju terenu przeznaczonego pod tereny rekreacyjno wypoczynkowe; 7. Na terenach o symbolach 01 MN ? 36 MN; 01 MNn ? 05 MNn; 01 MW ? 44 MW; 01 MWn ? 06 MWn. ustala się zagospodarowanie zielenią urządzoną, części terenów, które nie zostały zabudowane obiektami budowlanymi, nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie są zajęte przez ciągi piesze o nieutwardzonej nawierzchni. 8. W obszarze planu zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury wodnościekowej powodujących zagrożenie przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do gruntu lub nie spełniających wymagań jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do gruntu, o których mówią przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego oraz ochrony środowiska. 9. Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy powierzchniowych cieków wodnych. 10. Zakazuje się lokalizowania budynków lub budowli z wykluczeniem obiektów budowlanych inżynierii wodnej, sieci infrastruktury technicznej, w tym mostów, kładek pieszych, promenad, w odległości mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy powierzchniowych cieków wodnych. 11. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 1) sposób gromadzenia i wywożenia odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice; 2) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych lub ciągów pieszo-jezdnych; 3) możliwość wyznaczenia miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów wspólnego dla kilku budynków lub działek. Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej §6 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków , dla terenów lub części terenów objętych oznaczeniem tejże strefy na rysunku planu.7) 2. W strefie o której mowa w ust. 1 ustala się: 1) nakaz utrzymania istniejących w dniu wejścia planu w życie, wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu obiektów małej architektury a zwłaszcza kapliczek, krzyży przydrożnych oraz skwerów, szpalerów drzew wzdłuż ulic; 2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w tym kiosków; 3) zakaz lokalizowania nośników reklamowych; 4) jako dopuszczalne, lokalizowanie szyldów reklamowych wyłącznie na elewacji parterów lub przyziemi budynków oraz na elewacjach, o których mowa w §4 ust.9. 3. Dla budynków zaznaczonych na rysunku planu jako budynki objęte ochroną w planie, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej, obowiązują następujące ustalenia:

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 8

1) ustala się konieczność stosowania elewacji budynków w kolorach pastelowych; 2) nakazuje się stosowanie jednorodnej kolorystyki elewacji jednolitych zespołów budynków; 3) nakazuje się stosowanie stolarki okiennej o podziałach wynikających z pierwotnego projektu budynku; 4) zakazuje się wykonywania ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego detale architektoniczne elewacji frontowej budynków; 5) ustala się pokrycie połaci dachowych kompozytowymi, z zastrzeżeniem pkt. 6; dachówkami ceramicznymi, metalowymi lub

6) dopuszcza się stosowanie gontów bitumicznych na połaciach dachowych budynków i urządzeń towarzyszących, a zwłaszcza budynkach gospodarczych, garażach, śmietnikach; 7) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę wyłącznie pod warunkiem kontynuacji formy i wystroju architektonicznego obiektów rozbudowywanych lub nadbudowywanych, z zastrzeżeniem pkt 8 do pkt 13; 8) w przypadkach, o których mowa w pkt 7 nakazuje się kształtowanie pochylenia połaci dachowej wynikającej z pierwotnej formy budynku - projektu budynku, w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się kształtowanie pochylenia połaci dachowej zgodnie z pochyleniem połaci budynków sąsiednich; 9) ustala się ochronę wystroju budynku o adresie Wielicka 16, w tym stolarki drzwiowej, oryginalnych płytek ceramicznych na ścianach oraz klatki schodowej; 10) ustala się ochronę oryginalnych drewnianych witryn w budynku o adresie ul.

Sikorskiego 70; 11) zakazuje się licowania elewacji lub części elewacji wykonanych z cegły, budynków o adresach: ul. Głogowska 9; ul. Kujawska 18-20a i ul. Wielicka 48-52 i ul. Żeromskiego 13-17; ul. Sikorskiego 93-97; Sikorskiego 103, 122; Sztygarska 9 -13; Wawelska 2. 12) przy prowadzeniu prac przy obiektach objętych ochronną, które na skutek wcześniej prowadzonych prac zostały przekształcone, należy dążyć do przywrócenia ich pierwotnego wyglądu; 13) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych złym stanem technicznym (potwierdzonych opinią techniczną), dopuszcza się rozbiórkę częściową lub całkowitą obiektów o wartościach zabytkowych, wyłącznie po uzyskaniu opinii organu właściwego w sprawach ochrony zabytków, poprzedzonej pracami dokumentacyjnymi (sporządzeniem ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej, dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego). 4. Dla budynków lub obiektów małej architektury zaznaczonych na rysunku planu jako objęte ochroną w planie i znajdujących się w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do planu, nakazuje się poinformowanie właściwego organu ochrony zabytków o zamiarze podjęcia prac budowlanych prowadzonych przy tych obiektach, przedstawiając w szczególności zakres i sposób prowadzenia prac budowlanych oraz wskazując stosowane materiały i technologie. 5. W strefie ochrony archeologicznej wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu, ustala się: 1) nakaz zawiadomienia odpowiedniego organu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków, o zamiarze prowadzenia robót ziemnych z podaniem miejsca i zakresu prowadzenia robót; 2) nakaz prowadzenia wszelkich robót ziemnych, a w szczególności działań podejmowanych w wyniku odkrycia przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków.8) 6. W strefach ochrony stanowisk archeologicznych prace ziemne należy poprzedzić wyprzedającymi badaniami archeologicznymi, a w trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny uzgodniony z właściwym miejscowo Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 9

Rozdział 5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych §7 1. Z zastrzeżeniem ust.2 do ust.7 nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, a zwłaszcza terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak występowania takich na obszarze objętym planem. 2. Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu górniczego ?Sośnica III? wyznaczonego zgodnie z rysunkiem planu, ustala się prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów czynników geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od przedsiębiorstwa górniczego. 3. Obszar górniczy, o którym mowa w ust.2, obejmuje udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338. 4. Na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonym zgodnie z rysunkiem planu ustala się: 1) zakaz budowy obiektów budowlanych nie przeciwpowodziową, z zastrzeżeniem pkt. 4; związanych z gospodarką wodną i ochroną

2) zakaz składowania substancji niebezpiecznych powodujących zagrożenie katastrofą; 3) zakaz urządzania zadrzewień i zakrzewień utrudniających przepływ fali wody powodziowej; 4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, ścieżek rowerowych i pieszych, których konstrukcja i materiały budowlane odporne są na działanie fali wody powodziowej. 5. Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice. Powyższe ograniczenia wysokości obejmują również wszystkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków. 6. Ustala się lokalizowanie obiektów budowlanych stanowiących przeszkody lotnicze, o których mówią przepisy odrębne z zakresu lotnictwa cywilnego zgodnie z tymi przepisami , z zastrzeżeniem ust.5.9) 7. W strefach sanitarnych od cmentarza wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu: 1) w strefie do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych, zakładów produkujących lub magazynujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego; 2) w strefie do 150m od cmentarza zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych, zakładów produkujących lub magazynujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, posiadających indywidualny system zaopatrzenia w wodę; 3) w strefie do 150m od cmentarza zakazuje się lokalizowania ujęć wody służących do celów innych niż przemysłowe.

Rozdział 6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem §8 1. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości. 2. Zakazuje się wydzielanie nowych działek nie mających dostępu do drogi publicznej, chyba, że podział taki ma na celu powiększenie działki sąsiedniej posiadającej dostęp do drogi publicznej. 3. Ustala się prostopadłe lub równoległe kształtowanie granic działek budowlanych w stosunku do osi podłużnej pasa drogowego lub pod kątem prostym w stosunku do linii rozgraniczających tereny, z dopuszczeniem tolerancji 15°.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 10

4. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń szczegółowych planu dotyczących zasad i warunków podziału na działki, według następujących reguł - w przypadku podziału działki na nie więcej niż dwie nowe działki budowlane dopuszcza się tolerancję maksymalnie do 10% w stosunku do określonych minimalnych powierzchni nowowydzielanych działek i szerokości ich frontów. 5. W przypadku podziału działki, w celu wydzielenia działki pod drogę, budynek lub urządzenia infrastruktury technicznej, powiększenia działki sąsiedniej posiadającej dostęp do drogi publicznej, ustalenia, o których mowa w przepisach szczegółowych planu, dotyczących zasad podziału na działki budowlane, nie obowiązują. Rozdział 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej §9 Ustalenia dotyczące komunikacji 1. Dopuszcza się wydzielanie nieuwidocznionych na rysunku planu nowych dojazdów niewyznaczonych, zgodnie z przepisami odrębnymi a zwłaszcza zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, z zachowaniem następujących zasad: 1) minimalna szerokość pasa drogowego 10m; 2) minimalna szerokość jezdni 5,5m; 3) ustala się urządzanie chodników o szerokość co najmniej 1,5m; 4) dopuszcza się urządzanie ścieżek rowerowych; 5) dopuszcza się stosowanie urządzeń technicznych spowalniających ruch oraz nawierzchni z kostki brukowej; 6) minimalna odległość zabudowy od osi pasa drogowego 9m lecz nie mniej niż 6m od krawędzi jezdni. 2. W przypadku dojazdów, o których mowa w ust.1 o długości nie większej niż 80m i obsługujących nie więcej niż 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się: 1) minimalną szerokość pasa drogowego 8m; 2) minimalną szerokość jezdni 5m; 3) nie wydzielanie chodników; 4) zabudowę w odległości nie mniejszej niż 8m od osi pasa drogowego. 3. W przypadku dojazdów, o których mowa w ust.2 obsługujących nie więcej niż 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie dłuższych niż 40 m dopuszcza się: 1) minimalną szerokość pasa drogowego 5m; 2) minimalną szerokość jezdni 4m. 4. Wymagania, o których mowa w ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 6 nie dotyczą dojazdów niewydzielonych istniejących w dniu wejścia planu w życie. 5. Dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, nośników reklamowych, małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych w pasie drogowym dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów niewyznaczonych poza pasem jezdni w sposób nie pogarszający bezpieczeństwa i widoczności. 6. O ile ustalenia planu nie stanowią inaczej, ustala się następujące wymagania dotyczące urządzania miejsc postojowych: 1) dla terenów należących do kategorii przeznaczenia terenu zabudowa mieszkaniowa - co najmniej 1 miejsce postojowe dla jednego lokalu mieszkalnego; 2) nakazuje się co najmniej 10% miejsc postojowych, o których mowa w pkt 1, urządzać w formie ogólnodostępnych parkingów na powierzchni terenu; 3) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , co najmniej 4 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni sprzedaży.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 11

7. O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla pozostałych terenów: 1) ustala się bilansowanie i zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) w przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającej liczby miejsc postojowych dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w ramach więcej niż jednej działki budowlanej. 3) zaleca się ustalanie niezbędnej ilości miejsc parkingowych według wskaźników określonych w tabeli: Jednostka odniesienia 100 zatrudnionych 100 użytkowników jednocześnie 100 mieszkańców 100 zatrudnionych 100 łóżek 100 miejsc 100 użytkowników jednocześnie 100 użytkowników jednocześnie 100 użytkowników jednocześnie 100 działek 100m2 powierzchni użytkowej 100 zatrudnionych 10 łóżek 100 zatrudnionych § 10 Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 1. Ustala się utrzymanie, modernizację istniejących ciągów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dopuszcza się możliwość ich rozbudowy, z zastrzeżeniem ust.

2 i ust.3. 2. Dopuszcza się przełożenie lub likwidację fragmentu sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania sprawności całego systemu infrastruktury, którego zmiany dotyczą i nie pogorszenia warunków obsługi obszaru planu w media tego systemu. 3. O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się lokalizowanie i grupowanie powstającej po dniu wejścia planu w życie sieci technicznej i sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dojazdów niewyznaczonych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, placów, z zastrzeżeniem pkt 4. 4. Dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza terenami, o których mowa w ust.3, wyłącznie w przypadku gdy ich lokalizacja w tych terenach nie jest możliwa ze względu na wymogi wynikające z przepisów odrębnych lub jest to uzasadnione uwarunkowaniami technicznymi. 5. Ustala się zagospodarowanie i zabudowę stref technicznych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.10) Liczba miejsc postojowych na jednostkę odniesienia 20 - 30 20 - 30 4-6 20 - 30 25 - 35 20 - 30 20 - 30 25 - 35 15 - 20 15 - 25 2 15 - 25 4-6 20 - 30

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rodziaj obiektu (usługi) Administracja Biblioteki Domy rencistów Hotele Kina, teatry Domy kultury, kluby Muzea, obiekty wystawowe Obiekty sportowe Ogrody działkowe

Handel detaliczny poniżej 2000m2 10. powierzchni sprzedaży 11. 12. Produkcja (przemysł, składowiska, usługi) Szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 12

6. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod drogę publiczną ?Drogową Trasę Średnicową?, dopuszcza się lokalizację sieci, budynków i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z realizacją tej drogi, o ile nie powoduje to kolizji z istniejącą zabudową. § 11 Dla całości obszaru objętego planem ustala się zaopatrywanie w wodę z sieci wodociągowej. § 12 1. Ustala się odprowadzanie wód opadowych i ścieków sanitarnych z obszaru planu do sieci kanalizacji, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3. 2. W obszarze planu dopuszcza się, do czasu realizacji sieci kanalizacji i zapewnienia technicznej możliwości podłączenia budynku do tej sieci, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków. 3. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z nieutwardzonych elementów zagospodarowania w tym alejek spacerowych, do gruntu lub cieków powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi .11) § 13 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się obowiązek urządzania sieci elektroenergetycznych pod powierzchnią terenu, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się urządzanie sieci wysokiego napięcia, o napięciu elektrycznym co najmniej 110kV, na powierzchni terenu. § 14 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się docelowe zaopatrzenie w ciepłą wodę do celów grzewczych i użytkowych z centralnego systemu ciepłowniczego, z zastrzeżeniem ust.2 do ust.5. 2. Dopuszcza się wyłącznie podziemne sieci ciepłownicze i wodociągowe. 3. Dla budynków mieszkalnych posiadających nie więcej niż pięć lokali mieszkalnych i innych budynków lub tymczasowych obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej nie większej niż 80m2 dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w ciepłą wodę do celów grzewczych lub użytkowych, zasilany gazem, energią elektryczną, paliwem stałym lub płynnym o sprawności energetycznej kotła powyżej 80%. 4. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w ciepłą wodę do celów grzewczych lub użytkowych, zasilany gazem, energią elektryczną lub paliwem płynnym w budynkach istniejących w dniu wejścia planu w życie, o powierzchni użytkowej większej niż 80m2 lub posiadających więcej niż pięć lokali. 5. Dopuszcza się stosowanie ekologicznych technologii i urządzeń grzewczych, w szczególności takich jak: panele słoneczne czy pompy ciepła, opartych o odnawialne źródła energii. § 15 1. Dopuszcza się wyłącznie podziemne sieci telekomunikacyjne, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Warunek, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy sieci telekomunikacyjnej istniejącej w dniu wejścia planu w życie. 3. Dopuszcza się instalacje urządzeń sieci radiotelekomunikacyjnej, w tym anten telefonii komórkowej z zachowaniem następujących zasad: 1) zakaz urządzania w postaci wolnostojących obiektów budowlanych na terenach o symbolach 01 MN ? 36 MN; 01 MNn ? 05 MNn; 01 MW ? 44 MW; 01 MWn ? 06 MWn , dopuszcza się wyłącznie realizację nowych urządzeń radiotelekomunikacyjnych na obiektach tego typu, w szczególności na kominach i masztach, istniejących w dniu wejścia planu w życie; 2) zakazuje się lokalizowania urządzeń w sposób ograniczający możliwość zabudowy lub zagospodarowania sąsiednich działek budowlanych w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 13

zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w ustaleniach szczegółowych planu dla poszczególnych terenów. Rozdział 8. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy § 16 Tereny adaptacji i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MN ? 36 MN ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) drobna wytwórczość, b) usługi. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) ustala się urządzanie usług lub drobnej wytwórczości wyłącznie w budynkach mieszkalnych; 2) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia; 3) zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 4) na terenach o symbolach 07 MN; 16 MN; 17 MN; 25 MN; 27 MN; 28 MN; 30 MN ? 32 MN przeznaczenie uzupełniające może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) na terenach, o których mowa w ust. 1: a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych ? 12m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych ? 3, c) maksymalna wysokość budynków towarzyszących ? 5m, d) maksymalna wysokość budynków usługowych, o których mowa w ust.2 pkt 4 ? 8m, e) ustala się zachowanie nachylania połaci dachowej po stronie frontowej, z zastrzeżeniem lit. b w pkt 2 do pkt 5, f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 0,8, g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 40%, h) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury poza obszarem zabudowy, i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, j) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych, garaży, wykraczających poza nieprzekraczalną linię zabudowy o ile nie jest ona wyznaczona na rysunku planu od strony drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, k) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, remont budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, usługowych, garaży, gospodarczych istniejących w dniu wejścia planu w życie i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej,

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 14

l) na terenach o symbolach 16 MN; 20 MN; 21 MN; 22 MN; 24 MN; 25 MN; 27 MN; 28 MN 29 MN; 35 MN, 36 MN dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych lub ich części, zlokalizowanych poza obszarem zabudowy; 2) na terenach o symbolu: 01 MN; 02 MN; 04 MN ? 06 MN: a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 35° do 45°, dopuszcza się dachy o spadku połaci od 25° do 45° na budynkach i urządzeniach budowlanych towarzyszących budynkom mieszkaniowym; 3) na terenie o symbolu 07 MN : a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 35° do 45°, dopuszcza się dachy o spadku połaci od 25° do 45° na budynkach usługowych lub budynkach i urządzeniach budowlanych towarzyszących budynkom mieszkaniowym; 4) na terenie o symbolu 03 MN; 08 MN; 14 MN ? 36 MN: a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub wolnostojącej, b) dachy wielospadowe o spadku połaci dachowej od 35° do 45°, dopuszcza się dachy o spadku połaci od 25° do 45° na budynkach usługowych lub budynkach i urządzeniach budowlanych towarzyszących budynkom mieszkaniowym; 5) na terenach o symbolu 09 MN ? 13 MN : a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej, b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 35° do 60°, dopuszcza się dachy o spadku połaci od 30° do 60° na budynkach i urządzeniach budowlanych towarzyszących budynkom mieszkaniowym, c) dopuszcza się wyłącznie wiatrołapy o dwuspadowej połaci dachowej oraz kalenicy skierowanej prostopadle do ulic wyznaczonych na rysunku planu; 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) na terenach o symbolu 01 MN ? 06 MN : a) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 800m2 , b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 16m; 2) na terenie o symbolu 07MN : a) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 800m2 , b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m; 3) na terenach o symbolu 09 MN ? 13 MN : a) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 600m2 , b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 7m; 4) na terenach o symbolu 08 MN; 14 MN ? 17 MN; 33 MN ? 36 MN : a) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 800m2 , b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 16m; 5) na terenach o symbolu 18 MN ? 32 MN : a) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 600m2 , b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m; 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie parkingu, garażu lub wbudowane w budynek mieszkalny.

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 15

§ 17 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MW, 02 MW, 05 MW ? 26 MW ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające: a) drobna wytwórczość, b) usługi. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) na terenach o symbolach 01 MW; 02 MW; 06 MW ? 15 MW; 17 MW ? 19 MW: a) dopuszcza się urządzanie usług wyłącznie w budynkach mieszkalnych, b) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się jedynie w przyziemiach i parterach budynków; 2) na terenach o symbolach 05 MW; 16 MW; 20 MW ? 26 MW przeznaczenie uzupełniające może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 3) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia; 4) zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) maksymalna wysokość budynków ? 14m; 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków ? 4; 3) dachy dwuspadowe o spadku połaci dachowej od 35° do 45°, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) dopuszcza się dachy wielospadowe o spadku połaci od 25° do 45°, na budynkach o przeznaczeniu innymi niż mieszkaniowe i urządzeniach budowlanych; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 1,4; 7) w przypadku gdy wskaźnik intensywności zabudowy istniejącej w dniu wejścia planu w życie przekracza wskaźnik, którym mowa w pkt 6, dopuszcza się jego zwiększenie do 1,5; 8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%; 9) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 10) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę budynków, o których mowa w pkt 9, o ile nie spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o więcej niż 10%, minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków, maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnej wysokości obiektów budowlanych; 11) na terenach o symbolach 19 MW; 21 MW ; 25 MW dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych lub ich części, zlokalizowanych poza obszarem zabudowy. 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2 ;

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 16

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie parkingów, parkingów podziemnych oraz garaży, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) na terenach o symbolu 06 MW ? 15 MW w obrębie części stanowiącej wnętrze urbanistyczne zespołów zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie jednorodnych zespołów garaży w ramach całego wnętrza urbanistycznego lub parkingów podziemnych. § 18 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 03 MW, 04 MW, 41 MW ? 44 MW ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające: a) usługi. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) ustala się urządzanie usług w budynkach mieszkalnych, z zastrzeżeniem pkt 2, pkt 3, pkt 4; 2) dopuszcza się lokalizowanie kiosków oraz samodzielnych budynków usługowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 100m2 ; 3) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się w przyziemiach i parterach budynków mieszkalnych lub kioskach oraz istniejących w dniu wejścia planu w życie samodzielnych budynkach usługowych; 4) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 28m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 7; 2) dla budynków nie wymienionych w pkt 1 ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 8m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 2; 3) dachy płaskie, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) dopuszcza się dachy wielospadowe o spadku połaci od 20° do 35°, na budynkach o przeznaczeniu innymi niż mieszkaniowe oraz urządzeniach budowlanych; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 2,4; 7) w przypadku gdy wskaźnik intensywności zabudowy istniejącej w dniu wejścia planu w życie przekracza wskaźnik, którym mowa w pkt 6, dopuszcza się jego zwiększenie do 2,5; 8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) 30% na terenach oznaczonych symbolami 03 MW; 04 MW; 41 MW ? 27 MW; 29 MW ? 44 MW , b) 20% na terenach oznaczonych symbolem 28 MW ; 9) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 17

wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 10) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę budynków, o których mowa w pkt 9, o ile nie spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o więcej niż 10%, minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków, maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnej wysokości obiektów budowlanych; 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie parkingów, parkingów podziemnych, zespołów garaży oraz garaży wielopoziomowych. § 19 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 27 MW ? 30 MW ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające: a) usługi. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) ustala się urządzanie usług w budynkach mieszkalnych, z zastrzeżeniem pkt 2, pkt 3, pkt 4; 2) dopuszcza się lokalizowanie samodzielnych budynków usługowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 80m2 ; 3) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się jedynie w przyziemiach i parterach budynków lub samodzielnych istniejących w dniu wejścia planu w życie budynkach usługowych; 4) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 20m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 5; 2) dla budynków nie wymienionych w pkt 1 ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 5m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 1; 3) dachy płaskie lub dachy wielospadowe o spadku połaci od 20° do 35°; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 2,0; 5) w przypadku gdy wskaźnik intensywności zabudowy istniejącej w dniu wejścia planu w życie przekracza wskaźnik, którym mowa w pkt 4, dopuszcza się jego zwiększenie do 2,1; 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%; 7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 8) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 18

wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 9) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę budynków, o których mowa w pkt 8, o ile nie spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o więcej niż 10%, minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków, maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnej wysokości obiektów budowlanych; 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie parkingów, parkingów podziemnych, zespołów garaży i garaży wielopoziomowych. § 20 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 31 MW ? 40 MW ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające: a) usługi. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) na terenach o symbolach 35 MW ? 38 MW; 40 MW: a) dopuszcza się urządzanie usług wyłącznie w budynkach mieszkalnych, b) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się jedynie w przyziemiach i parterach budynków; 2) na terenach o symbolach 31 MW ? 34 MW; 39 MW przeznaczenie uzupełniające może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 3) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia; 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) dla budynków nie będących budynkami mieszkalnymi ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 8m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 2; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 2,2; 4) w przypadku gdy wskaźnik intensywności zabudowy istniejącej w dniu wejścia planu w życie przekracza wskaźnik, którym mowa w pkt 3, dopuszcza się jego zwiększenie do 2,3; 5) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; 6) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę budynków, o których mowa w pkt 5, o ile nie spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o więcej niż 10%, minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków,

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany Strona 19

maksymalnej liczby budowlanych;

kondygnacji

nadziemnych

oraz

maksymalnej

wysokości

obiektów

7) na terenach o symbolach 31 MW ? 33 MW : a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych ? 16m, b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ? 4, c) dachy wielospadkowe lub mansardowe o spadku połci od 30° do 60°, d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 30%; 8) na terenach o symbolach 34 MW ? 40 MW : a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych ? 20m, b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ? 5, c) dachy płaskie lub dachy wielospadowe o spadku połaci od 30° do 60°, d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 35%. 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie parkingów, parkingów podziemnych, zespołów garaży oraz garaży wielopoziomowych. § 21 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 U ? 25 U ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi, b) drobna wytwórczosć; 2) uzupełniające: a) mieszkaniowe. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) na terenie o symbolu 03 U dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ; 2) na terenach o symbolu 10 U; 19 U dopuszcza się prowadzenie usług w kioskach; 3) przeznaczenie mieszkaniowe dopuszcza się wyłącznie w budynkach usługowych. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) dachy o spadku połaci dachowej do 25° lub mansardowe, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 400m2 ustala się dach o spadku połaci dachowej do 15°, dach płaski, dach pulpitowy oraz połączenia tych rodzajów dachów; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 1,4; 5) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie;

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 20

6) dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę budynków, o których mowa w pkt 5, o ile nie spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o więcej niż 10%, minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynków, maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnej wysokości obiektów budowlanych; 7) na terenach o symbolach 01 U; 02 U; 05 U ? 08 U; 10 U; 11 U; 13 U; 14 U; 16 U; 19 U; 20 U; 22 U: a) maksymalna wysokość budynków ? 9m, b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych ? 14m, c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 20%; 8) na terenach o symbolach 03 U; 12 U; 23 U : a) maksymalna wysokość budynków ? 14m, b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych ? 19m, c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 15%; 9) na terenach o symbolach 04 U; 09 U; 15 U; 17 U; 18 U; 21 U; 24 U; 25 U: a) maksymalna wysokość budynków ? 9m, b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych ? 14m, c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 25%; 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie ogólnodostępnych parkingów i parkingów podziemnych. § 22 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 UKR; 02 UKR ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi kultu religijnego, b) usługi pożytku publicznego; 2) uzupełniające: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. b) budynki zamieszkania zbiorowego. 2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zamieszkania zbiorowego dopuszcza się wyłącznie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego w ramach działki budowlanej. 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i zagospodarowania terenu: 1) maksymalna wysokość budynku kościoła wraz z urządzeniami budowlanymi ? 45m; 2) dla budynków z zakresu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit.b oraz ust.1 pkt 2, ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 14m, b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 3; 3) dla budynków nie wymienionych w pkt 1 i pkt 2, ustala się: a) maksymalna wysokość budynków ? 6m,

Id: CSLJJ-DYINA-VHJXR-LYIOW-VSFXU. Podpisany

Strona 21

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych ? 1; 4) dla budynków, o których mowa w pkt 2 i pkt 3, ustala się dachy o spadku połaci dachowej od 35° do 45°; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%. 4. Obowiązują następujące zasady i warunki podziału na działki: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej ? 24m2; 2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej ? 4m. 5. Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 1) miejsca postojowe w formie ogólnodostępnych parkingów i parkingów podziemnych. § 23 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 UP; 02 UP ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługowo ? produkcyjne; b) drobna wytwórczość; c) usługi. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące lokalizacji przeznaczenia: 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) dopuszcza się lokalizację przedsiębiorstw konfekcjonowania, handlu hurtowego, usług składowania i magazynowania, składowisk, skupu złomu, przetwórstw
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1643

  uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Sośnica 1?w miejscowości Sośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.807

  uchwała nr 540/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/07 obszaru ?Morawska Północ? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.285

  uchwała nr 0150/XXXVI/834/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Suble I i II w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.609

  uchwała nr XLI/341/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5436

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle ?Zakręzie?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1060/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/269/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.237

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.236

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2010r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/133/10 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 319/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.236

  porozumienie Burmistrza Miasta Kalety; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Tarnogórski na założenie i prowadzenie przez Gminę Kalety technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej w Kaletach z dniem 1 września 2010 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.