Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

Tytuł:

uchwała nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-04
Organ wydający:Rada Miasta Wisła
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 2375
Hasła:REGULAMINY

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 7 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Wisły uchwala co następuje: § 1. Zatwierdzić regulamin targowiska miejskiego na pl. Handlowym, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Traci moc Uchwała Nr X/66/2003 Rady Miasta Wisły z dnia 6 czerwca 2003 roku.


Przewodniczący Rady Tomasz Bujok

Id: FWTVP-ASEES-IPHQT-IZQFQ-FASRO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010 r. Regulamin targowiska miejskiego położonego w Wiśle na placu Handlowym § 1. 1)Nieruchomość, na której zlokalizowane jest targowisko miejskie jest własnością Gminy Wisły. 2)Strefa I obejmuje część nieruchomości na której usytuowane są zadaszone stragany, których wykaz stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu i jest czynna we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 ? 22.00. Strefa II obejmuje część nieruchomości na której funkcjonuje parking i jest czynna w środy i soboty od godz. 6.00 ? 14.00. § 2. 1)Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta Wisły. 2)Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie targowiska oraz wyznaczenie w sposób widoczny i trwały miejsc sprzedaży w strefie II jest inkasent, zatrudniony na podstawie stosownej umowy z Gminą Wisła. 3)Gmina Wisła zapewni właściwe warunki BHP i ppoż. na targowisku, a w szczególności: a) zapewni właściwe warunki higieniczno ? sanitarne, b) będzie utrzymywał w należytym stanie teren targowiska oraz jego infrastrukturę, c) zapewni drogi komunikacyjne, pożarowe, ciągi komunikacyjne. 4)Regulamin targowiska oraz stawki opłaty targowej umieszcza się w miejscu widocznym na terenie targowiska. 5)Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa. W strefie I możliwy jest handel ze stoisk handlowych i w formie obnośnej. W strefie II możliwy jest handel z pojazdów do 3,5t, przyczepy, ze stoisk(straganów, ław, stołów, namiotów), w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.). § 3. 1)Za handel na targowisku miejskim pobierana jest opłata targowa w wysokości ustalonej przez radę Miasta Wisły. 2)Dowód uiszczenia opłaty targowej jest ważny w dniu jej pobrania i nie można odstępować go osobom trzecim. 3)Za dzierżawę stoiska handlowego dzierżawca płaci czynsz zgodnie z zawartą umową dzierżawy. § 4. Uprawnionymi do handlu na targowisku miejskim są: - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów, - producenci artykułów spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych, sadowniczych, - rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego ? własne przedmioty wytworzone, - zbieracze runa leśnego i owoców leśnych, - osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane. § 5. Na targowisku miejskim obowiązuje zakaz: 1)ustawiania kiosków i straganów bez zgody właściciela targowiska oraz pozostawiania przenośnych przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych, po jego zamknięciu, 2)wystawiania, eksponowania towarów, prowadzenia działalności na wyznaczonych ciągach pieszych, 3)prowadzenia gier hazardowych, 4)wystawiania, reklamowania, spożywania napojów alkoholowych, 5)sprzedaży:

Id: FWTVP-ASEES-IPHQT-IZQFQ-FASRO. Podpisany

Strona 1

- materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, - środków leczniczych i trucizn, - obcej waluty (banknoty, monety), papierów wartościowych, - broni, amunicji, materiałów wybuchowych, - innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów, - towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, - zwierząt. 6)wprowadzania na teren targowiska psów i innych zwierząt domowych, 7)przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 8)jeżdżenia rowerem, deskorolką i podobnymi przedmiotami po wyznaczonych ciągach pieszych. § 6. 1)Miejsca przeznaczone do handlu, wyznacza inkasent. 2)W strefie I istnieje możliwość dzierżawy stoiska handlowego, jednak w przypadku nie zajęcia przez Dzierżawcę do godz. 8.00 w okresie letnim i do godz. 9.00 w okresie zimowym dzierżawionego stoiska, inkasent ma prawo przyznać go w danym dniu innej osobie handlującej, co nie upoważnia Dzierżawcy do odliczeń z należnego czynszu ani też żądania jakiejkolwiek zapłaty od innych osób. 3)Za okres letni przyjmuje się okres od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. W pozostałych miesiącach obowiązuje okres zimowy. 4)Osoba handlująca zobowiązana jest do wystawienia w widocznym miejscu swego imienia, nazwiska, adresu i nazwy firmy, ceny towarów. § 7. 1)Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj: sztuka, kilogram, litr i ich pochodne. 2)Urządzenia pomiarowe należy ustawić i użytkować w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość sprawdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. § 8. 1)Dostawy towarów nie mogą stanowić utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego. 2)Na targowisku w strefie II mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.


Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska. § 9. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów. § 10. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 1)uiszczania inkasentowi stosownej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Wisła, 2)zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej do momentu opuszczenia targowiska, 3)posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności, 4)okazywania w/w dokumentów na żądanie osób upoważnionych do kontroli, 5)przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów przeciwpożarowych, 6)przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działalności, 7)napraw szkód wyrządzonych na targowiskach, 8)posprzątania zajmowanego stoiska oraz składowania odpadów i nieczystości w miejscach do tego wyznaczonych, 9)okazywania na żądanie upoważnionych osób pokwitowania uiszczenia opłaty targowej. § 11. W przypadku braku pokwitowania uiszczenia opłaty targowej w trakcie kontroli, pobiera się opłatę powtórnie.

Id: FWTVP-ASEES-IPHQT-IZQFQ-FASRO. Podpisany

Strona 2

§ 12. Osobami upoważnionymi do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu i wydawania poleceń porządkowych są: 1)Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, 2)Inkasent, 3)Inne osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów. § 13. 1)Kto nie stosuje się do postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny. 2)Postępowanie w sprawach o czyny określone w pkt 1 toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. § 14. Nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu nie zwalnia osób prowadzących działalność w obrębie targowiska od odpowiedzialności za naruszenie jego postanowień.

Przewodniczący Rady Tomasz Bujok

Id: FWTVP-ASEES-IPHQT-IZQFQ-FASRO. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 1 do Regulaminu Tarogiwska Miejskiego w Wiśle na pl. Handlowym, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2010 r.

Wykaz stoisk handlowych znajdujących się w zadaszonych straganach na targowisku na pl. Handlowym w Wiśle.

Id: FWTVP-ASEES-IPHQT-IZQFQ-FASRO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1098

  uchwała nr XIV/198/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła Nr XLV/555/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.215.3358

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Sulmierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.134.254

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Żarkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2091

  uchwała nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Kolbuszowej"

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr Uchwała Nr XLII / 276 /2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ślemień na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1060/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/269/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.237

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa w 2010 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.