Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

Tytuł:

uchwała nr XLV/558/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Jaskinia Miecharska?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-04
Organ wydający:Rada Miasta Wisły
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 2376
Hasła:OCHRONA ŚRODOWISKA

UCHWAŁA NR XLV/558/2010 RADY MIASTA WISŁY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Jaskinia Miecharska?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) Rada Miasta Wisły uchwala co następuje § 1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne o nazwie ?Jaskinia Miecharska? zwane dalej stanowiskiem dokumentacyjnym. § 2. Stanowisko dokumentacyjne położone jest na południowo-zachodnim stoku Malinowskiej Skały i prawym (orograficznie) zboczu potoku Malinka w zakresie wysokości 860-1010 m n.p.m. w leśnictwie Malinka oddziale 112 c. Po południowym krańcu obszaru doliną potoku Malinka przebiega droga leśna. Granica południowa pokrywa sie z fragmentem granicy oddziału 112 (z oddziałem 109), pozostałe granice nie pokrywają sie z granicami leśnymi. W sensie topograficznym granica stanowiska dokumentacyjnego pokrywa się na odcinku południowym z korytem potoku Malinka, natomiast na odcinkach wschodnim i zachodnim biegnie krawędziami zewnętrznych (w stosunku do obszaru chronionego) skarp dolinek prawych (orograficznie) dopływów Malinki. Granica północna przebiega ponad górna krawędzią niszy osuwiskowej, wzdłuż południowej granicy drogi stokowej ("poziomicówki"). § 3. Celem ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego jest zachowanie systemu jaskiniowego wraz z formą osuwiskową, w obrębie której system ten występuje, oraz zabezpieczenie przed degradacją: korytarzy jaskini, osadów i nacieków jaskiniowych, systemu hydrologicznego jaskini ze szczególnym uwzględnieniem potoku jaskiniowego i jeziorka, cieków powierzchniowych zasilających ten potok oraz źródeł z nim związanych, a także zachowanie zbiorowisk fauny, w tym nietoperzy i bezkręgowców wodnych. § 4. W odniesieniu do stanowiska dokumentacyjnego wprowadza się następujące zakazy: 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania stanowiska dokumentacyjnego 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych 6. wylewania gnojowicy 7. zmiany sposobu użytkowania ziemi 8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką 10. umieszczania tablic reklamowych § 5. W ramach czynnej ochrony ustala się:


Id: RGLSC-CMYWR-JPDAB-ZQMVY-KSTWP. Podpisany

Strona 1

1. utrzymanie zamknięcia otworu jaskiniowego 2. prowadzenie prac naukowych, badawczych i eksploracyjnych, w tym wykonanie inwentaryzacji i prowadzenie stałego monitoringu stanu przyrodniczego stanowiska dokumentacyjnego za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta Wisła oraz w konsultacji z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 3. prowadzenie rejestracji oraz limitowanie ilości wejść do jaskini, poprzez racjonalne wydawanie zezwoleń określonych w ustępie 2, szczególnie w okresie zimowym 4. prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (w tym zalesienia), z zachowaniem dostępu do otworów jaskiniowych i den rowów rozpadlinowych § 6. Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym ?Jaskinia Miecharska? sprawuje Burmistrz Miasta Wisły przy współpracy Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. § 7. Rycina 1 ? Plan osuwiska wraz z przebiegiem jaskini i granicami obszaru proponowanego stanowiska dokumentacyjnego (A); plan jaskini Miecharskiej (B); przekrój przez osuwisko i jaskinie, wraz z fotografiami wybranych elementów jaskini i form występujących w jej obrębie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Tomasz Bujok

Id: RGLSC-CMYWR-JPDAB-ZQMVY-KSTWP. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XLV/558/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2010 r. Rycina 1 ? Plan osuwiska wraz z przebiegiem jaskini i granicami obszaru proponowanego stanowiska dokumentacyjnego (A); plan jaskini Miecharskiej (B); przekrój przez osuwisko i jaskinie, wraz z fotografiami wybranych elementów jaskini i form występujących w jej obrębie.

Id: RGLSC-CMYWR-JPDAB-ZQMVY-KSTWP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.96

  rozporządzenie nr 4/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2442

  uchwała nr XVII/95/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem?

 • DZ. URZ. 2010.3.15

  uchwała nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2521

  uchwała Nr LXXXVII /545/ 2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Dziwnówek ? Kra Jurajska?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/453/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą ?Groty Nagórzyckie?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr Uchwała Nr XLII / 276 /2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ślemień na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1060/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/269/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.