Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.261

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-20
Organ wydający:Rada Gminy Jaworze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 158 pozycja: 2612
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XXXVII/287/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze. zm./ Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: § 1. Nadać  nazwę  - ul. Aksamitna ? drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze, urządzonej na dz. 362/9 i dz. 362/16 załącznik mapowy 1:2880, 1:1000. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka  

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik mapowy skala 1:2880, 1:1000

ID: WCASS-OTHGX-WLSEV-CHCSB-ZNTAY. Podpisany.

Strona 1 / 2

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik mapowy skala 1:2880, 1:1000

ID: WCASS-OTHGX-WLSEV-CHCSB-ZNTAY. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

  uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.274.459

  uchwała nr XL/322/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.442

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/241/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworze.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.261

  uchwała nr XLV/404/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.261

  uchwała nr LXVI/932/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.260

  uchwała nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.260

  uchwała nr XXXV/185/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Bojszowy do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.260

  uchwała nr XXXV/184/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Lipowej do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.