Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.320

Tytuł:

uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-11
Organ wydający:Rada Gminy Milówka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 221 pozycja: 3201
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XLVI/351/2010 RADY GMINY MILÓWKA z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Milówka uchwala co następuje: § 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Milówka ustanawia się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Milówka. § 2. Zatwierdza się Regulamin Nadawania i Pozbawiania Godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 3. Koszty związane z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka pokrywane będą z budżetu Gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Jan Kąkol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 24 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.doc Regulamin Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?

Id: PZCTX-OATFB-MKAHD-RRNDQ-PYHBI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/232/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 maja 2010r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Końskowola oraz zasad i trybu jego nadawania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/272/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kłodzka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

zamów dokument

Porady prawne

 • Dzień wolny dla honorowego krwiodawcy

  Mam pytanie dotyczące odbioru dnia wolnego z tytułu honorowego oddawania krwi. Czy pracownikowi należy się odbiór całego dnia wolnego czy tylko ma usprawiedliwione godziny (...)

 • Naturalizacja-sposób na nabycie obywatelstwa

  Cudzoziemiec (z Białorusi) pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, posiada kartę czasowego pobytu, mieszka w kraju już 2 lata. Jakie warunki musi on spełnić, aby (...)

 • Uchybienie godności nauczyciela

  Czy skutkuje uchybienie godności nauczyciela?

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Ustalenie obywatelstwa

  Mój były mąż w chwili rozwodu, 10 lat temu był Hindusem. Teraz chciałabym się dowiedzieć jakie ma obywatelstwo. Sam twierdzi, że otrzymał już polskie, ale nie chce (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.320

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.319

  uchwała nr XXXVII/278/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.319

  uchwała nr XXXVII/268/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.319

  uchwała nr XLII/376/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXIV/299/09 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.319

  uchwała nr XLVII/437/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.