Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

Tytuł:

uchwała nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Miasta Lubliniec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3652
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 754/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale, o której mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 4 ust.2 pkt 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2. w § 4 ust.2 pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ?5) oświadczenie o sposobie wypłaty otrzymanego świadczenia? 3. § 5 otrzymuje brzmienie: ?1. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w porozumieniu z Zespołem Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu, dokonuje analizy złożonych wniosków i przedstawia zbiorczą informację w tym zakresie Burmistrzowi Miasta Lublińca. 2. Rozstrzygnięcie co do przyznania pomocy oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Lublińcu po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją wnioskodawców, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.? 4. § 7 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?zakup leków w wysokości do 80% poniesionych kosztów ? nie więcej niż 800,00 zł;?; 5. w §7 ust.1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ?4) koszty rehabilitacji poniesione w związku z chorobami innymi niż wymienione w ust.2 ? nie więcej niż 300,00 zł.?; 6. w § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wypłatę zasiłków pieniężnych, zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, realizuje jednostka, o której mowa w ust. 2, po otrzymaniu stosownego rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Lublińca. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.?; 7. Treść załącznika, o którym mowa w pkt 6, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Id: YRXEJ-GOCLP-OJNTF-PPQQG-LZRYL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. Zalacznik2.doc załącznik do uchwały 754

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Piotr Półtorak

Id: YRXEJ-GOCLP-OJNTF-PPQQG-LZRYL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3560

  uchwała nr 240/XV/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 206/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.419

  uchwała nr 536/XLVII/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.161

  uchwała nr 703/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1181

  obwieszczenie nr 2 Starosty Lublinieckiego z dnia 9 marca 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w: Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14, Domu Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Lublińcu przy ulicy dr E. Cyrana 10, Domu Pomocy Społecznej ?Zameczek" w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.271

  uchwała nr 85/VII/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 753/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Gajowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 752/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr 297/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rzerzęczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr 295/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr XXXVIII/1140/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/644/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nadania nazw drogom usytuowanym na terenie miasta Gliwice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.