Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

Tytuł:

uchwała nr XLI/272/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Gminy Łękawica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3653
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XLI/272/10 RADY GMINY ŁĘKAWICA z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 , art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Łękawicy uchwala, co następuje: § 1. 1) Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy zwaną dalej ?Radą Konsultacyjną?, reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej ?konsultacjami?. 2) Sposób powołania i skład Rady Konsultacyjnej, o której mowa w pkt.1 określa odrębna uchwała. § 2. 1) Konsultacje o których mowa w § 1 przeprowadza się z Radą Konsultacyjną. 2) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów , o których mowa w pkt.1, o poddanym konsultacji akcie. 3) Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Łękawica. 4) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Łękawica. § 3. 1) Konsultacje mogą być prowadzone w jednej z następujących form: a) spotkanie z Radą Konsultacyjną w Łękawicy; b) poprzez przekazanie Radzie Konsultacyjnej konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego. § 4. 1) Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w Uchwale podejmuje Wójt Gminy Łękawica w drodze zarządzenia. 2) Wójt Gminy Łękawica określa w szczególności: a) tytuł konsultowanego projektu aktu, b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, c) formę konsultacji, d) właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Łękawicy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. § 5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o których mowa w § 4 pkt.2 lit. a-c oraz wynik konsultacji. § 6. 1) Termin wyrażenia przez Radę Konsultacyjną opinii o poddanym konsultacji akcie wynosi 7 dni od dnia doręczenia projektu aktu. 2) Wydaną opinię przedkłada się Wójtowi Gminy Łękawica w terminie określonym w pkt.1. 3) Brak przedstawienia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.


Id: YHWNF-MDAGX-DDAOE-GILEY-NILMX. Podpisany Strona 1

§ 7. 1) Po zakończeniu konsultacji sporządzany jest protokół zawierający wyniki konsultacji. 2) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Łękawica przedstawia Radzie Gminy Łękawica załączając jednocześnie stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Gminy Łękawica oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Łękawicy. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Bronisław Stachura

Id: YHWNF-MDAGX-DDAOE-GILEY-NILMX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1766

  uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.923

  uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2536

  uchwała Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4064

  uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6001

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 753/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Gajowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 752/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr 297/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rzerzęczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr 295/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.