Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

Tytuł:

uchwała nr XLI/274/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Gminy Łękawica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3655
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XLI/274/10 RADY GMINY ŁĘKAWICA z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1591 ze zm.) i art. 19c ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.), Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje: § 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. § 2. 1) Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności: a) nazwę i opis inicjatywy; b) termin realizacji; c) informacje o grupie inicjatywnej; d) miejsce wykonywania zadania; e) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji; f) opis dotychczas wykonanych prac; g) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania; h) określenie osób którym będzie służyć inicjatywa lokalna; i) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym: - całkowity koszt, - wnioskowana wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, - oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, - informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania; j) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną; k) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami. 2) Do wniosku można dołączyć w szczególności : kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania, zgodę właściciela lub władającego nieruchomością. § 3. 1) Wnioski o których mowa w § 2, składane będą w Urzędzie Gminy Łękawica na etapie prac projektowych budżetu gminy do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 2) W 2010 roku wnioski mogą być składane do 31 grudnia. § 4. 1) Kryteria oceny wniosków: a) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej; b) liczba uczestników inicjatywy lokalnej ? mieszkańców przysiółka, osiedla, członków organizacji występujących z inicjatywą;


Id: HBCWS-SCZRV-XVQNA-YOHQB-MJNHN. Podpisany Strona 1

c) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 25 % kosztu realizacji zadania , z zastrzeżeniem pkt.2. d) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez gminę po jej zrealizowaniu. 2) Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: a) Środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną; b) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej; c) świadczenia rzeczowe w szczególności : dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Bronisław Stachura

Id: HBCWS-SCZRV-XVQNA-YOHQB-MJNHN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/273/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/272/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 753/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Gajowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 752/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.