Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

Tytuł:

uchwała nr XLI/364/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r.Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), działającymi na terenie gminy Łodygowice , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Gminy Łodygowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3656
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XLI/ 364 /2010 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r.Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), działającymi na terenie gminy Łodygowice , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łodygowicach , zwaną dalej ?Radą?, reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej ?ustawą?, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej ?konsultacjami?. 2. Sposób powołania i skład Rady o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała. § 2. 1. Konsultacje o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadza się z Radą . 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji. 3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Łodygowice . § 3. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji. Wójt Gminy Łodygowice określa


2. Projekt dokumentu przeznaczonego do konsultacji Wójt Gminy Łodygowice przekazuje Przewodniczącemu Radzie. Przewodniczący Rady w terminie do 5 dni zwołuje posiedzenie Rady. Wydaną opinię przez Radę przedkłada się Wójtowi Gminy Łodygowice najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia przedłożenia Radzie projektu aktu do zaopiniowania. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza wyrażenie zgody na zaproponowaną treść aktu. 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Łodygowice przedstawia Radzie Gminy w Łodygowicach załączając jednocześnie stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej gminy Łodygowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Łodygowicach . § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice . § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Stanisław Kucharczyk

Id: ZFIDR-SIELA-HFSHE-KHRXV-VNSSI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2536

  uchwała Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1766

  uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.923

  uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.24.203

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4064

  uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/274/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/273/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/272/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 753/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Gajowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.