Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

Tytuł:

uchwała nr XLII/290/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych ?CZECHOWICE II?, ?BESTWINA?, ?RUDOŁTOWICE? i ?GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ? znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 257 pozycja: 4033
Hasła:

UCHWAŁA NR XLII/290/10 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych ?CZECHOWICE II?, ?BESTWINA?, ?RUDOŁTOWICE? i ?GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ? znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 12 października 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20, w związku z art. 14 ust 8, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój, nr VIII/44/07, z dnia 25.04.2007 roku RADA GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój?, (Uchwała Nr XXIX/219/2001 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój, z dnia 22.05.2001 r.), uchwala ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW GÓRNICZYCH: ?CZECHOWICE II?, ?BESTWINA?, ?RUDOŁTOWICE? i ?GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ? ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH: ROZDZIAŁ 1: Przepisy ogólne §1 - §4 ROZDZIAŁ 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego §5 ROZDZIAŁ 3: Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów w planie §6 - §49 ROZDZIAŁ 4: Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczneji gospodarowania odpadami §51 - §52 ROZDZIAŁ 5: Szczegółowe zasady kształtowania i zagospodarowania definiowane dla terenów drogowych KD i terenów kolejowych KK §53 - §55 ROZDZIAŁ 6: Szczegółowe zasady zagospodarowania definiowane dla poszczególnych terenów §56 ROZDZIAŁ 7: Uwarunkowania uzdrowiskowe §57 ROZDZIAŁ 8: Uwarunkowania i zasady zagospodarowania w rejonach oddziaływania i eksploatacji węgla kamiennego, metanu, wód leczniczych oraz torfu leczniczego §58 - §59 ROZDZIAŁ 9: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego §60 - §62 ROZDZIAŁ 10: Zasady zagospodarowania i zabudowy w granicach obszarów ustalonych na podstawie przepisów odrębnych §63 ROZDZIAŁ 11: Zasady kształtowania przestrzeni publicznych §64 - §65 ROZDZIAŁ 12: Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości §66 - §67 ROZDZIAŁ 13: Zasady tymczasowego zagospodarowania terenów §68 ROZDZIAŁ 14: Ustalenie stawek procentowych §69 ROZDZIAŁ 15: Ustalenia końcowe §70 - §74 Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Przedmiotem uchwały jest ?Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów górniczych: ?Czechowice II?, ?Bestwina?, ?Rudołtowice? i ?Goczałkowice-Zdrój? znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój?, w granicach określonych na rysunku planu. Powierzchnia terenu objęta granicami planu mierzona na rysunku planu wynosi 1608,32 ha. 2. Rysunek planu w skali 1:2000, obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią, stanowiąc załącznik graficzny nr 1.


Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 1

3. Określone w §1, ust. 1 granice obszaru objętego planem, wynikają z ustaleń uchwały nr VIII/44/07 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2007 r, w sprawie ?przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój?. § 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 2) planie ? należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego granicami opracowania, będących przedmiotem niniejszej uchwały, 3) mapie ? należy przez to rozumieć mapę zasadniczą i ewidencyjną dla gminy Goczałkowice-Zdrój w skali 1:2000, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, 4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ? należy rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 03.80.717 z dnia 10 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami), 5) rysunku planu ? należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1, do niniejszej uchwały, 6) przepisach odrębnych ? należy rozumieć obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami prawa miejscowego, związane z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 7) jednostkach przestrzennych (poziom I struktury przestrzennej) ? określenie odnosi się do planowanej podstawowej struktury przestrzennej części gminy Goczałkowice-Zdrój, stanowiącej obszar opracowania niniejszej zmiany planu (zgodnie z uchwałą nr VIII/44/07 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2007 r) i należy przez to rozumieć obszary wyznaczone jednoznacznie za pomocą linii przerywanych występujące na rysunku planu rozgraniczone drogą publiczną układu podstawowego, terenami komunikacji kolejowej oraz granicą obszaru objętego planem, wewnątrz których położone są jedna lub kilka jednostek urbanistycznych (istniejących lub planowanych), tereny dróg publicznych układu uzupełniającego (lub ich fragmenty), 8) jednostkach urbanistycznych (poziom II struktury przestrzennej) ? określenie odnosi się do planowanej struktury przestrzennej gminy Goczałkowice-Zdrój, stanowiącej obszar opracowania niniejszej zmiany planu (zgodnie z uchwałą nr VIII/44/07 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2007r), i należy przez to rozumieć obszary wyznaczone jednoznacznie za pomocą linii przerywanych występujące na rysunku planu rozgraniczone drogami publicznymi układu uzupełniającego oraz granicą obszaru objętego planem, wewnątrz których położony jest jeden lub kilka terenów (istniejących lub planowanych), oraz tereny dróg publicznych układu uzupełniającego (lub ich fragmenty), 9) terenach (poziom III struktury przestrzennej) ? należy przez to rozumieć zespół działek (jedną działkę lub kilka działek istniejących lub planowanych) wyznaczonych za pomocą ciągłych linii rozgraniczających, o jednoznacznym przeznaczeniu, sposobie zagospodarowania i zabudowy wraz z przypisanymi im niepowtarzalnymi symbolami oraz ustaleniami terenowymi planu, 10) jednostkach liniowych ? obszary oddzielające jednostki przestrzenne I-go poziomu struktury przestrzennej: droga układu podstawowego KDGP oraz teren komunikacji kolejowej KK, 11) liniach rozgraniczających (obowiązujących) ? są to linie ciągłe definiowane na poziomie III struktury przestrzennej, rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 12) liniach podziału wewnętrznego ? jako oddzielenie terenu drogi głównej KDGP od dróg zbiorczych KDZ , 13) ustaleniach strefowych planu ? są to ustalenia planu definiowane dla obszarów, których granice z reguły nie pokrywają się z granicami terenów, jednostek urbanistycznych oraz granicami działek

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 2

(istniejących), lecz wyznaczane są zgodnie z metodyką problematyki, którą wprowadzają do ustaleń planu, wyznaczane są za pomocą linii orientacyjnych (zdefiniowane w § 57÷63), 14) liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy 15) przestrzeni publicznej ? należy przez to rozumieć: 15.1 użytkowane i dostępne dla ogółu tereny takie jak: ulice i place (w tym ulice ? drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi), ścieżki piesze i rowerowe, tereny zieleni urządzonej (np. parki, skwery, urządzenia sportowo ? rekreacyjne itp.), w ustalonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, 15.2 dostępne dla ogółu wnętrza budynków użyteczności publicznej oraz przynależne do tych budynków dostępne dla ogółu: dojścia, dojazdy, dziedzińce i parkingi, zieleń urządzoną i ogrody (część terenów, urządzeń, obiektów i budynków, gdzie występują przestrzenie publiczne i między innymi służą do realizacji celów publicznych), 16) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów i aktów prawa miejscowego, 17) teren inwestycji ? należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową, obejmującą jedną lub więcej działek, przeznaczoną na realizację /bądź adaptację/ określonego przedsięwzięcia, 18) nowowydzielanej działce budowlanej ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną wydzielaną po wejściu w życie niniejszego planu, 19) podstawowym przeznaczeniu (funkcji) ? należy przez to rozumieć, obowiązujące przeznaczenie odnoszące się do więcej niż 50% powierzchni każdej działki lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych w jej granicach.


20) uzupełniającym (dopuszczalnym) przeznaczeniu, (funkcji) ? należy przez to rozumieć dodatkowe, wymienione z nazwy przeznaczenie towarzyszące lub uzupełniające przeznaczenie podstawowe, określone dla każdego terenu liniami rozgraniczającymi oraz granicami nieruchomości lub powierzchni całkowitych istniejących i projektowanych na nich budynków. Przeznaczenie to nie może dotyczyć więcej niż 50% nieruchomości oraz więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków położonych na danej nieruchomości 21) procencie terenów zabudowanych (pow. maksymalna) ? należy przez to rozumieć parametr (Pz), obowiązujący dla każdej działki budowlanej, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni zabudowy (liczonych w zewnętrznym obrysie murów) do odpowiednich powierzchni działki budowlanej, przemnożony przez 100%, 20.1 ustalone planem parametry są nieprzekraczalne dla wszystkich działek niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu, 22) procencie terenów zielonych (biologicznie czynnych ? pow. minimalna) ? należy przez to rozumieć parametr (Pb), określony dla każdej działki budowlanej lub działki, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych do jej powierzchni, przemnożony przez 100%, z zastrzeżeniem, iż dla działek zabudowanych plan dopuszcza indywidualne parametry Pb, zgodne ze stanem faktycznym w dniu wejścia w życie planu, 23) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynków określoną indywidualnie dla każdej działki budowlanej, zdefiniowaną za pomocą jednego parametru maksymalnych wysokości linii kalenicy (K) lub gzymsu (G) określanych w metrach od poziomu terenu, z dopuszczeniem lokalnych dominant o wysokościach indywidualnych (z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty zintegrowanej z budynkiem stanowić może nie więcej niż 10 % jego powierzchni), 24) adaptacji ? zmiana w celu przystosowania istniejącego obiektu do nowych warunków, 25) rewaloryzacja ? przywrócenie rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom, przedmiotom, 26) modernizacja ? unowocześnianie, uwspółcześnianie, trwałe ulepszania /np. obiektu budowlanego/ prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej oraz podniesienie walorów estetycznych,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 3

27) kondygnacji ? należy przez to rozumieć poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, lub kotłownia gazowa, 28) zabudowie w granicy ? należy przez to rozumieć, iż plan odpowiednio ustala i dopuszcza lokalizację budynków w granicy terenu, a także w granicy pomiędzy sąsiednimi działkami budowlanymi, 29) terenach dróg publicznych układu podstawowego ? drogi krajowe i powiatowe wydzielające jednostki urbanistyczne, 30) terenach dróg publicznych układu uzupełniającego ? pozostałe drogi powiatowe i gminne, 31) zabudowie mieszkaniowej o charakterze rekreacyjnym ? zabudowa mieszkaniowa pełniąca funkcje wypoczynkowe, niekomercyjne, związane z rekreacją uprawianą w formie niezorganizowanej, z możliwością realizacji również altan, oranżerii, oraz oczek wodnych i basenów do 60m2 powierzchni, 32) Zapis np.MN1/UU oznacza możliwość realizacji w danym terenie/działce, jako przeznaczenia podstawowego z przynależnymi warunkami zagospodarowania, albo przeznaczenia wymienionego jako pierwsze /MN1/, albo jako drugie /UU/, uwzględniając ustalenia dotyczące ochrony klimatu akustycznego funkcji podlegającej wyższej ochronie. § 3. 1. Ustalenia planu realizowane są poprzez określenie: 1) przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy, 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 9) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym wprowadzenie zakazu zabudowy, 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 2. Z uwagi na specyfikę terenów w planie określa się ponadto: 1) granice obszarów oddziaływania dotychczasowej i planowanej eksploatacji górniczej, co zdefiniowano w ustaleniach strefowych § 58. 3. Pozostałe oznaczenia informujące o stanie istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu nie są ustaleniami planu.


Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 4

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami graficznymi rysunku planu, są: 1) granice obszaru objętego planem 2) linie wydzielające jednostki przestrzenne planu, 3) oznaczenia (symbole) jednostek przestrzennych, 4) linie wydzielające jednostki urbanistyczne planu, 5) oznaczenia (symbole) jednostek urbanistycznych, 6) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 7) oznaczenia (symbole literowe i liczbowe) terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 8) nieprzekraczalne linie zabudowy, 9) obiekty zabytkowe chronione na mocy planu: 11.1) obiekty postulowane do wpisu do rejestru zabytków, 11.2) obiekty postulowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, 11.3) obiekty małej architektury sakralnej postulowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, 10) zasięg ustaleń strefowych, 11) pozostałe zapisy graficzne mające charakter ustaleń lub informacji zdefiniowanych w legendzie rysunku planu. 2. Oznaczeniami będącymi informacją, są: 1) dane wynikające z podkładów mapowych: 1.1) sekcje map zasadniczych, 1.2) granice istniejących działek, 1.3) nazwy ulic 2) wody powierzchniowe płynące i stojące w terenach o określonym przeznaczeniu, 3) główny układ wałów przeciwpowodziowych, 4) strefa terenów potencjalnie zalewowych, 5) punkty widokowe, 6) istniejący i planowany układ ścieżek rowerowych i ciągów pieszych: 6.1) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, 6.2) przejścia piesze nad torami, 7) planowane skrzyżowania bezkolizyne, 8) obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, 9) informacje o strefach prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej łącznie z zasięgami niezatwierdzonymi na lata 2002-2020: 11.1) strefa I kategorii terenu górniczego dla pokładów 312, 315, 325/1, 11.2) strefa II kategorii terenu górniczego dla pokładów 312, 315, 325/1, 11.3) strefa III kategorii terenu górniczego dla pokładów 312, 315, 325/1, 11.4) strefa prognozowanych osiadań wywołanych eksploatacja pokładu 325/1, 10) elementy istniejącego uzbrojenia terenu z wyszczególnieniem sieci i przyłączy: 12.1) sieci gazowe,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 5

12.2) sieci energetyczne (w tym istniejące i planowane stacje transformatorowe), 12.3) sieci wodociągowe i solankowe, 12.4) sieci kanalizacyjne, 12.5) sieci ciepłownicze, 12.6) sieci inne (np. teletechniczne) ? tylko opisowo, 11) zasięgi stref obsługi technicznej dla istniejącego i planowanego uzbrojenia, 12) istniejące urządzenia techniczne uzbrojenia (do utrzymania i rozbudowy), 13) planowane urządzenia techniczne (możliwa lokalizacja w granicach konkretnego terenu bez jednoznacznego wskazania miejsca). Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 5. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego realizowane są w granicach obszaru objętego planem poprzez: 1. utrzymanie zgodności z generalnymi zasadami polityki przestrzennej gminy, zdefiniowanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój, 2. wyodrębnienie i utrzymanie specyfiki struktury przestrzennej obszaru objętego planem (poziom I), którą tworzą: 1) jednostki przestrzenne oznaczone symbolami: I, II, III oraz wydzielające je: 2) tereny dróg układu podstawowego: 01KDGP, 02KDZ, 03KDZ, 04KDZ, 3) tereny komunikacji kolejowej: 01KK1, 3. wyodrębnienie i utrzymanie specyfiki struktury przestrzennej w ramach jednostki przestrzennej I (poziom II), którą tworzą: 1) jednostki urbanistyczne: I/1, I/2, I/3, I/4,I/5, określone poprzez: 2) tereny dróg układu uzupełniającego: I.01KDZ, I.02KDZ, I.03KDZ, I.04KDZ, I.01KDL, 3) określenie przeznaczenia terenów w ramach jednostek przestrzennych i urbanistycznych (zestawionych w tabelach w §56), 4. wprowadzenie ustaleń umożliwiających uporządkowanie i rozwinięcie obszaru przestrzeni publicznych, charakterystycznych dla struktury przestrzennej gminy: 1) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, które gwarantują utrzymanie przewidywanych planem minimalnych odległości pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny dróg, a budynkami, dopuszczając cofnięcie obiektu budowlanego /budynku/ do wnętrza terenu, z dopuszczeniem odstąpienia od wyznaczonych linii w terenach istniejącej zabudowy. 2) zachowanie i określenie zasad ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. Rozdział 3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów w planie § 6. 1. W planie wyznaczono tereny o różnym przeznaczeniu, definiując dla nich następujące podstawowe i uzupełniające przeznaczenie i użytkowanie terenów, budynków i budowli, przedstawione na rysunku planu za pomocą podstawowych barwnych oznaczeń graficznych i literowych oraz oznaczeń uzupełniających wynikających ze specyfiki planu. 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? MN, w tym: 1.1) MN1 ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 1.2) MN2 ? zabudowa mieszkaniowo ? usługowa,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 6

1.3) MN3 ? zabudowa zagrodowa (w terenach mieszkaniowych), 1.4) MN4 ? zabudowa jednorodzinna o charakterze rekreacyjnym. 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? MW. 3) Tereny zabudowy usługowej ? U, w tym: 3.1) UU ? handel, usługi, gastronomia, biura, usługi różne (w tym rzemiosło nieprodukcyjne) itp., 3.2) UK ? domy kultury, biblioteki, usługi artystyczne i rozrywkowe itp., 3.3) UA ? administracja gospodarcza, samorządowa, finansowa, urzędy różne, usługi państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz organizacje i służby publiczne (np. policja itp.), a także usługi pocztowe, 3.4) UE ? żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (publiczne i niepubliczne) oraz szkolnictwo specjalne i ośrodki kształcenia, 3.5) UZ1 ? szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacji itp., 3.6) UZ2 ? domy pomocy i opieki społecznej, 3.7) UZ3 ? przychodnie, lecznice, gabinety lekarskie i zabiegowe, gabinety weterynaryjne itp., 3.8) UD ? kościoły, kaplice, budynki parafialne i związane z kultem religijnym (z wyłączeniem cmentarzy), wraz z funkcjami towarzyszącymi, 3.9) UP1 ? stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, usługi transportowe, 3.10) UP2 ? zespoły parkingów, komisy samochodowe, garaże itp., 3.11) UL ? tereny i obiekty zakwaterowania turystycznego ? schroniska, hotele, pensjonaty. 4) Tereny zabudowy sportu i rekreacji ? US, w tym: 4.1) US1 ? obiekty sportowe i rekreacyjne (kubaturowe), hale sportowe, pływalnie itp., 4.2) US2 ? otwarte tereny sportowe i rekreacyjne, itp., z dopuszczeniem obiektów towarzyszących (zaplecza). 5) Tereny rolnicze- R, w tym: 5.1) R ? tereny upraw polowych, łąk, pastwisk, 5.2) RU ? tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich, 5.3) RM ? tereny zabudowy zagrodowej. 6) Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów ? P, w tym: 6.1) P1 ?obiekty i urządzenia przemysłu wydobywczego, 6.2) P2 ? przemysł, rzemiosło produkcyjne itp., 6.3) P3 ? bazy, hurtownie, składy, magazyny itp., 7) Tereny zieleni ? ZL, w tym: 7.1) ZL1 ? lasy , 7.2) ZL2 ? tereny zadrzewień, łąk, pól z możliwością dolesień, 8) Tereny zieleni ? ZP, w tym: 8.1) ZP1 ? tereny zieleni ogólnomiejskiej urządzonej: parków, skwerów, zieleńców, 8.2) ZP2 ? tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym, 8.3) ZP3 ? tereny zieleni związanej z wodami stojącymi i płynącymi, 9) Tereny cmentarzy - ZC. 10) Tereny wód ? WS, w tym:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 7

10.1) otwartych płynących ? WS1, 10.2) otwartych stojących ? WS2, 11) Tereny dróg publicznych ? KD, w tym: 11.1) KDGP ? tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego, 11.2) KDGP/KDZ ? teren dwupoziomowego węzła w obszarze drogi głównej ruchu przyspieszonego i dróg zbiorczych, 11.3) KDZ ? tereny dróg zbiorczych, 11.4) KDL ? tereny dróg lokalnych, 11.5) KDD ? tereny dróg dojazdowych, 12) Tereny placów, przestrzeni pieszych itp. ? KDP, 13) Tereny dróg wewnętrznych ? KDW ? drogi dojazdowe niespełniające kryteriów dróg publicznych, 14) Tereny parkingów ? KP, 15) Tereny urządzeń i budowli wodnych ? BW. 16) Tereny komunikacji kolejowej ? KK, w tym: 16.1) KK1, KK3 ? tereny tras (linii) kolejowych, 16.2) KK2 ? tereny dworców kolejowych wraz z terenami towarzyszącymi, 17) Tereny infrastruktury technicznej ? elektroenergetyk i ? TIE, 18) Tereny infrastruktury technicznej ? gazownictwa ? TIG, 19) Tereny infrastruktury technicznej ? wodociągów ? TIW, 20) Tereny infrastruktury technicznej ? kanalizacji ? TIK, 21) Tereny infrastruktury technicznej ? innej ? TII, 22) Tereny gospodarki odpadami ? TIO. 2. W każdym terenie, niezależnie od jednoznacznie zdefiniowanych już istniejących lub realizowanych funkcji podstawowych, funkcji uzupełniających oraz zasad zagospodarowania, mogą występować bez ich jednoznacznego definiowania: 1) drogi wewnętrzne KDW o charakterze pieszo ? jezdnym o nawierzchni przystosowanej do komunikacji kołowej, 2) ścieżki piesze i rowerowe KDP, będące przedmiotem ustaleń graficznych planu i dla których zapisy tekstowe zawarto w § 41, 3) parkingi wewnętrzne, bilansujące w pełni potrzeby parkingowe dla nowej zabudowy i nowych funkcji, 4) parkingi wewnętrzne dla zabudowy (funkcji) istniejącej, w ilości dostosowanej do możliwości terenowych poszczególnych działek lub działek budowlanych, 5) różne formy zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym a także zieleń izolacyjna, 6) budynki pomocnicze (garaże, budynki gospodarcze itp.) jednokondygnacyjne o wysokości (K) do 4,0 m, w terenach niemieszkaniowych, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach mieszkaniowych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych form zabudowy z zachowaniem geometrii dachów jak dla przeznaczenia podstawowego, 7) funkcje mieszkaniowe, możliwe do lokalizowania w terenach o podstawowym przeznaczeniu usługowym oraz produkcyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 15% sumy wszystkich powierzchni użytkowych istniejących i projektowanych na danej działce budynków, 8) drobne funkcje handlowe, usługowe, biurowe, administracyjne i usługi medyczne, możliwe do lokalizowania w terenach o podstawowym przeznaczeniu produkcyjnym, o łącznej powierzchni

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 8

użytkowej nieprzekraczającej 10% sumy i projektowanych na danej działce budynków,

wszystkich

powierzchni

użytkowych

istniejących

9) urządzenia i elementy infrastruktury technicznej, niewymagające lub wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości, niedefiniowane jako samodzielne tereny wg § 51. § 7. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? MN1: 1. Przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. Przeznaczenie uzupełniające ? funkcje usługowe dla działalności gospodarczej (dopuszczonej w zabudowie jednorodzinnej), których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym (w tym ogrody i sady), elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) minimalna szerokość działek: a) dla zabudowy szeregowej: 6,0 m, b) dla zabudowy bliźniaczej: 10,0 m, c) dla zabudowy wolnostojącej: 18,0 m, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN1 obowiązuje maks. procent terenów zabudowanych = 30%, w strefie SUA do 25% , 1.3) dla działek budowlanych o przeznaczeniu MN1 obowiązuje min. procent terenów biologicznie czynnych, w strefie SUA ? min. 75%,w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC ? min. 45%, 1.4) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN1 obowiązuje wysokość zabudowy do 13,0 metrów w kalenicy, 1.5) zagwarantowanie w granicach działki budowlanej minimum 1 miejsca parkingowego dla funkcji mieszkalnych i 1 miejsca dla funkcji uzupełniającej, 1.6) wymagane odległości od strony dróg publicznych a linią zabudowy, wyznaczono graficznie a obowiązujące odległości zdefiniowano w metrach (w § 40), przypisując je poszczególnym klasom dróg, 1.7) geometria dachu ? dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 25 ? 45 stopni, 1.8) stosowanie materiałów wykończeniowych naturalnych, kolorystyka obiektów stonowana, pastelowa, 1.9) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) budowa w obszarze działki budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk 2.2) budowa w obszarze działki budowlanej bezpośrednio w granicy terenu z drogami układu podstawowego i uzupełniającego nowych oraz odbudowa wolnostojących garaży, 2.3) stosowanie prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych. 3) Dopuszczenia: 3.1) działalność gospodarcza wyłącznie w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem, spełniająca ponadto poniższe wymogi: a) wielkość i gabaryty działki budowlanej winny gwarantować właściwą obsługę funkcji uzupełniających, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp., b) prowadzona działalność gospodarcza nie może zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 9

c) prowadzona działalność gospodarcza nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zdefiniowanego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3.2) w przypadku istniejących budynków zlokalizowanych pomiędzy granicą działki a linią zabudowy lub wewnątrz linii rozgraniczających drogę, dopuszcza się dla nich wszelkie roboty budowlane, z zastrzeżeniem zakazu rozbudowy od strony drogi, 3.3) nowe lub przebudowywane ogrodzenia dla działek budowlanych, co najmniej od strony dróg publicznych układu podstawowego i uzupełniającego, należy realizować w obowiązujących dla nich liniach rozgraniczających, stosując naturalne materiały tj.: drewno, kamień, cegła, stal itp. a także zieleń w postaci krzewów i żywopłotów. § 8. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej ? MN2: 1. Przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa budynkami mieszkalnymi jednorodzin- nymi, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, której łączna powierzchnia całkowita nie przekracza 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? obiekty usługowe dla działalności gospodarczej, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym (w tym ogrody i sady), elementy infra- struktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) minimalna szerokość działki od strony ulicy (dojazdu): a) dla zabudowy szeregowej 6,0 m, b) dla zabudowy bliźniaczej: 10,0m, c) dla zabudowy wolnostojącej:18m, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN2 obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 40%, w strefie SUA do 25%, 1.3) dla nowowydzielanych działek budowlanych o przeznaczeniu MN2 obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, w strefie SUA ? min. 75%,w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC min. 45%, 1.4) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN2 obowiązuje wysokość zabudowy do 13,0 metrów w kalenicy, 1.

5) zagwarantowanie w granicach działki budowlanej minimum 1 miejsca parkingowego dla funkcji mieszkalnych i 1 miejsca dla funkcji uzupełniającej, 1.6) wymagane odległości, od strony dróg publicznych a linią zabudowy, zdefiniowano w metrach (w § 40), przypisując je poszczególnym klasom dróg, 1.7) geometria dachu dla budynku mieszkalnego - dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 25 ? 45 stopni, z uwzględnieniem pkt 3.1) b), 1.8) geometria dachu dla samodzielnego budynku przeznaczonego dla działalności gospodarczej, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia 15 ? 35 stopni (dot. głównych połaci dachu), 1.9) stosowanie materiałów wykończeniowych naturalnych, kolorystyka obiektów stonowana, pastelowa, 1.10) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) budowa w obszarze działki budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk, 2.2) budowa w granicach działki budowlanej nowych oraz odbudowa, wolnostojących garaży indywidualnych lub grupowych, bezpośrednio w granicy terenu z drogami układu podstawowego i uzupełniającego (zakaz nie odnosi się do garaży istniejących), 3) Dopuszczenia: 3.1) działalność gospodarcza w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym lub w samodzielnych budynkach, spełniająca ponadto poniższe wymogi:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 10

a) wielkość i gabaryty działki budowlanej winny gwarantować właściwą obsługę funkcji uzupełniających, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp., b) geometria dachu dla budynku mieszkalnego ? dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia 25-45 stopni (dot. głównych połaci dachu) z możliwością zmniejszenia do 10 stopni, w przypadkach uzasadnionych potrzebami ładu przestrzennego, c) prowadzona działalność gospodarcza nie może zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoj, 3.2) w przypadku istniejących budynków zlokalizowanych pomiędzy granicą działki a linią zabudowy lub wewnątrz linii rozgraniczających drogę, dopuszcza się dla nich wszelkie roboty budowlane, z zastrzeżeniem zakazu rozbudowy od strony drogi (poza linią zabudowy), 3.3) dopuszcza się przeznaczenie całości działek wyłącznie na działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem wielkości działki budowlanej zgodnie ze stanem istniejącym w dniu wejścia w życie planu oraz dla nowowydzielanych działek o wielkości nieprzekraczającej 1000,0 m2 z parametrami jak dla zabudowy mieszkaniowej i obowiązkiem zabezpieczenia miejsc parkingowych w obszarze działki, 3.4) funkcje uzupełniające usługowe zaleca się lokalizować bezpośrednio od strony drogi, z jednoczesnym wykształceniem zagospodarowanego przedpola pomiędzy budynkiem a granicą terenu, 3.5) nowe lub przebudowywane ogrodzenia dla działek budowlanych od strony dróg publicznych układu podstawowego i uzupełniającego, należy realizować w obowiązujących dla nich liniach rozgraniczających, stosując naturalne materiały, między innymi.: drewno, kamień, cegła, stal itp. a także zieleń żywopłotowa. § 9. Tereny zabudowy zagrodowej w terenach zainwestowanych ? MN3; 1. Przeznaczenie podstawowe ? zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zagrodowymi dla rolników z dopuszczeniem zintegrowanych funkcji gospodarczych, związanych z gospodarką rolno ? ogrodniczą , 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń urządzona ogólnodostępna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym (w tym ogrody i sady), zabudowa jednorodzinna, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) minimalna szerokość działki od strony ulicy (dojazdu): 18 m, 1.2) ograniczenie zagospodarowania i form działalności, których uciążliwość wykracza poza granice własności, 1.3) zachowanie i rozwijanie różnych form zieleni towarzyszącej zabudowie m.in. ogródków przydomowych i sadów, 1.4) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN3, obowiązuje procent terenów zabudowanych, do 40%, w strefie SUA ? maks.25%, 1.5) dla nowowydzielanych działek o przeznaczeniu MN3, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, w strefie SUA ? min.75%,w strefie SUB ? min 55%, w strefie SUC, min. ? 45%, 1.6) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN3 obowiązuje wysokość zabudowy do 13,0 metrów w kalenicy, 1.7) zagwarantowanie w granicach działki budowlanej minimum 1 miejsca parkingowego (w tym garażu) dla funkcji mieszkalnych i 1 miejsca dla funkcji uzupełniającej, 1.8) geometria dachu - dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 25 ? 45 stopni, 1.9) przestrzeganie ustaleń strefowych.

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 11

2) Zakazy: 2.1) prowadzenia działalności, mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 2.2) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zdefiniowanego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3) Dopuszczenia: 3.1) działalność rolnicza w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem w samodzielnych budynkach, spełniająca ponadto poniższe wymogi: mieszkalnym, lub

1) wielkość i gabaryty działki budowlanej winny gwarantować właściwą obsługę funkcji rolniczych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp., 2) kąt nachylenia połaci dachowych może być dostosowany do wymogów technologicznych, 3) przekształcenia funkcjonalne i przestrzenne zmieniające tereny zabudowy zagrodowej w tereny zabudowy jednorodzinnej, 3.2) nowe ogrodzenia dla działek budowlanych, od strony dróg wewnętrznych, należy realizować w obowiązujących dla nich liniach rozgraniczających, stosując naturalne materiały tj.: drewno, kamień, cegła, stal itp. a także zieleń (tj.: krzewy, żywopłoty). § 10. Tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacyjnym ? MN4 1. Przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacyjnym. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca (w tym ogrody i sady), elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) minimalna szerokość działki od strony ulicy (dojazdu): 16,0 m, 1.2) lokalizacja nowych i odtwarzanych (odbudowywanych) budynków wyłącznie w terenach położonych wewnątrz wyznaczonych linii zabudowy, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN4 obowiązuje maks. procent terenów zabudowanych, 20%, 1.4) dla nowowydzielanych działek budowlanych o przeznaczeniu MN4 obowiązuje min. procent terenów biologicznie czynnych, 60%, w strefie SUA ? min.75%, 1.5) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu MN4 obowiązuje wysokość zabudowy do 12,0 metrów w kalenicy, 1.6) wymagane odległości od strony dróg publicznych a linią zabudowy, wyznaczono graficznie a obowiązujące odległości zdefiniowano w metrach (w § 40), przypisując je poszczególnym klasom dróg, 1.7) geometria dachu: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 25 ? 45 stopni, 1.8) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) budowa w obszarze działki budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk, dotyczy wolnostojących oraz zintegrowanych z budynkiem, 2.2) budowa w obszarze działki budowlanej nowych oraz odbudowa, wolnostojących garaży, bezpośrednio w granicy terenu z drogami układu podstawowego i uzupełniającego (zakaz nie odnosi się do garaży istniejących), 2.3) zakaz zabudowy o charakterze usługowym.

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 12

3) Dopuszczenia: 3.1) plan nie limituje powierzchni działek budowlanych zabudowanych (lub posiadających ostateczne decyzje pozwolenia na budowę) w dniu wejścia w życie planu, 3.2) dopuszcza się budowę domów letniskowych, altan i obiektów małej architektury ogrodowej, oranżerii przydomowych oraz przydomowych oczek wodnych i basenów , 3.3) lokalizacja sezonowych obiektów tymczasowych przeznaczonych dla drobnego handlu, 3.4) w przypadku istniejących budynków zlokalizowanych pomiędzy granicą działki a linią zabudowy lub wewnątrz linii rozgraniczających drogę, dopuszcza się dla nich wszelkie roboty budowlane, z zastrzeżeniem zakazu rozbudowy od strony drogi (poza nieprzekraczalną linią zabudowy), 3.5) nowe lub przebudowywane ogrodzenia dla działek budowlanych, co najmniej od strony dróg publicznych układu podstawowego i uzupełniającego, należy realizować w obowiązujących dla nich liniach rozgraniczających, stosując naturalne materiały tj.: drewno, kamień, cegła, stal itp. a także zieleń (tj.: krzewy, żywopłoty). § 11. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? MW; 1. Przeznaczenie podstawowe ? budynki mieszkalne wielorodzinne, małe domy mieszkalne. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, urządzenia sportowo-rekreacyjne, elementy infrastruktury technicznej 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) utrzymanie i rewaloryzacja istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu MW obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%,w strefie SUB ? min 55%, w strefie SUC min, 45%, 1.3) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) ograniczenie powierzchni terenów biologicznie czynnych. 3) Dopuszczenia: 3.1) lokalizacja funkcji usługowych takich jak: drobny handel, administracja, biura itp. (o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku § 12. Tereny zabudowy usługowej ? UU; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UU ? usługi w tym: handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UU, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 50%, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UU obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym, dla nowych działek w strefie SUA ? min.75%,w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC min. ? 45%,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 13

1.3) `dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UU obowiązuje wysokość zabudowy, do 12 m, do gzymsu, 1.4) obowiązują następujące wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: a) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowych funkcji UU (z wyłączeniem powierzchni pomocniczych), 1.5) geometria dachu: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.6) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Dopuszczenia: 2.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych. § 13. Tereny zabudowy usługowej ? UL; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UL- tereny i obiekty zakwaterowania zbiorowego ? schroniska, hotele, motele, pensjonaty, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UL, obowiązuje procent terenów zabudowanych = 40%, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UL obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min. 75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC ? min. 45%. 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UL obowiązuje wysokość zabudowy do 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) obowiązują następujące wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: a) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowych funkcji UL (z wyłączeniem powierzchni pomocniczych), 1.5) geometria dachu: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 45 stopni, 1.6) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych. § 14. Tereny zabudowy usługowej ? UE: 1. Przeznaczenie podstawowe ? UE ? usługi oświaty i edukacji: ? żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (publiczne i niepubliczne) oraz szkolnictwo specjalne i ośrodki kształcenia, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 14

1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UE, obowiązuje procent terenów zabudowanych = do 40%, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UE, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%,w strefie SUB ? min 55%, w strefie SUC min, 45%. 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UE, obowiązuje wysokość zabudowy, do 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) bilansowania miejsc postojowych w obszarze działki, 1.5) geometria dachu: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.6) przestrzegania ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) ograniczenia terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych. 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych,, 3.2) zmiana sposobu użytkowania w ramach funkcji usługowych. § 15. Tereny zabudowy usługowej ? UK; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UK ? usługi kultury, w tym: kina, domy kultury, biblioteki, usługi artystyczne i rozrywkowe itp. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi w tym handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UK, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 50%, 1.2) dla istniejących, zainwestowanych działek budowlanych o przeznaczeniu UA obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym, Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC ? min. 45%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UA, obowiązuje wysokość zabudowy, do 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.5) obowiązują następujące wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: a) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowych funkcji UA (z wyłączeniem powierzchni pomocniczych), b) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowych pozostałych funkcji, 1.6) przestrzegania ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego.

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 15

3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych. § 16. Tereny zabudowy usługowej ? UA; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UA ? usługi administracji gospodarczej, samorządowej, finansowej, urzędy różne, usługi państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz organizacje i służby publiczne (np. policja itp.), a także usługi pocztowe, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? UU - usługi w tym handel, gastronomia, biura, rzemiosło usługowe itp., UK- usługi kultury, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 4) Nakazy: 1.7) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UA, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 50%, 1.8) dla istniejących, zainwestowanych działek budowlanych o przeznaczeniu UA obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym, Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC ? min. 45%, 1.9) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UA, obowiązuje wysokość zabudowy, do 12,0 metrów do gzymsu, 1.10) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.11) obowiązują następujące wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: c) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowych funkcji UA (z wyłączeniem powierzchni pomocniczych), d) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowych pozostałych funkcji, 1.12) przestrzegania ustaleń strefowych. 5) Zakazy: 2.2) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 6) Dopuszczenia: 3.2) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych. § 17. Tereny zabudowy usługowej ? UZ1; dotyczy terenów w obszarze Uzdrowiska, strefa SUA, 1. Przeznaczenie podstawowe ? UZ1 ? usługi ochrony zdrowia: szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacji. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowiązuje adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowiązuje procent terenów zabudowanych, do 30%,

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 16

1.3) dla istniejących wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min. 75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC min. 45%, 1.4) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowiązuje wysokość zabudowy, do wysokości 15,0 metrów w kalenicy, 1.5) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji, 1.7) przestrzegania ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych, 3.2) usługi uzupełniające, w tym: UU (handel, gastronomia), UK (kultura). § 18. Tereny zabudowy usługowej ? UZ2; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UZ2 ? usługi ochrony zdrowia: opieki społecznej, domy opieki. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń urządzona parkowa, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ2, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 30%, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UZ2, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min 55%, w strefie SUC ? min. 45%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ2, obowiązuje wysokość zabudowy, do 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.5) bilansowania miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji, 1.6) przestrzegania ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych, 3.2) usługi uzupełniające, w tym: UU (handel, gastronomia), UK (kultura). § 19. Tereny zabudowy usługowej ? UZ3;

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 17

1. Przeznaczenie podstawowe ? UZ3 ? usługi ochrony zdrowia: przychodnie, lecznice, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ3, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 50%, 1.2) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu UZ3, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min 55%, w strefie SUC ? min. 45%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ3, obowiązuje wysokość zabudowy, do wysokości 9,0 metrów do gzymsu, 1.4) bilansowania miejsc postojowych w obszarze działki, 1.5) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kacie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 15 ? 35 stopni, 1.6) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne w formie lokali mieszkalnych. § 20. Tereny zabudowy usługowej ? UP1; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UP1 ? usługi transportowe i komunikacyjne, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi typu UP2, UU i UL (motele), komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP1, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 60%, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP1, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, min. 15%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP1 obowiązuje wysokość zabudowy, do wysokości 7,0 metrów do gzymsu, 1.4) dachy indywidualne, dostosowane do technologii obiektu, 1.5) zagwarantowanie bezpośrednich wjazdów i wyjazdów z podstawowego lub uzupełniającego układu drogowego, których geometria zostanie ostatecznie przesądzona na etapie projektu budowlanego, 1.6) wprowadzenie urządzeń i technologii ograniczających uciążliwość prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 1.7) utworzenie pasów zieleni izolacyjnej od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 1.8) przestrzeganie ustaleń strefowych.

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 18

2) Zakazy: 2.1) zabudowa w granicy własności, § 21. Tereny zabudowy usługowej ? UP2; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UP2 ? zespoły parkingów, komisy samochodowe, garaże. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP2, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 60%, , 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP2, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych ? min. 15%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UP2, obowiązuje wysokość zabudowy, do 5,0 metrów do gzymsu, 1.4) realizacja na działkach wydzielonych lub w formie zintegrowanej z innymi funkcjami takimi jak: UP1, 1.5) kompleksowa realizacja wraz z zielenią towarzyszącą i infrastrukturą techniczną. 1.6) przestrzeganie ustaleń strefowych 2) Zakazy: 2.2) zabudowa w granicy własności, 3) Dopuszczenia: 3.1) funkcje mieszkalne wyłącznie w formie lokali mieszkalnych. § 22. Tereny zabudowy usługowej ? UD; 1. Przeznaczenie podstawowe ? UD ? obiekty kultu religijnego i czynności religijnych, takich jak: kościoły, kaplice, budynki parafialne i związane z kultem religijnym. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi (dopuszczone), komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) pełna koordynacja przestrzenna i funkcjonalna zabudowy z przyległymi doń przestrzeniami publicznymi, 1.2) stosowanie indywidualnych rozwiązań architektonicznych, w odniesieniu do nowej zabudowy, , 1.3) ochrona istniejącego drzewostanu, ze wskazaniem jego uzupełniania, 1.4) modernizacja lub realizacja nawierzchni i infrastruktury technicznej o charakterze parkowym, (lampy parkowe, ujęcia wodne, ławki, kwietniki itp.), 1.5) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń nie związanych z przeznaczeniem podstawowym. 3) Dopuszczenia:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 19

3.1) indywidualne formy dachów i wysokości obiektów, 3.2) integracja ze specyficznymi formami mieszkalnictwa zbiorowego tj.

klasztory, domy zakonne. § 23. Tereny sportowo rekreacyjne ? US1; 1. Przeznaczenie podstawowe ? kubaturowe obiekty sportowe i rekreacyjne, hale sportowe, pływalnie itp. 2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące funkcji podstawowej tj. hotelowe, handlowe, gastronomia, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) utrzymanie i możliwość rozbudowy istniejących obiektów sportowych, 1.2) forma obiektów indywidualna dostosowana do charakteru funkcji i podkreślająca walory krajobrazowe, 1.3) lokalizacja urządzeń zapewniających funkcjonowanie usług sportowych i rekreacji, a także zapewniających odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, 1.4) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 1.5) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu US1, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 50%, 1.6) dla istniejących działek budowlanych o przeznaczeniu US1, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC min. 45%, 1.7) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu US1, obowiązuje wysokość zabudowy wynikającej z uwarunkowań technologicznych i do wysokości 12,0 metrów do gzymsu, 1.8) realizacja małej architektury parkowej, 1.9) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudniających lub pogarszających walory użytkowe przeznaczenia podstawowego. 3) Dopuszczenia: 3.1) możliwość lokalizacji samodzielnych funkcji, jako obiektów wolnostojących, lub zintegrowanych z innymi funkcjami takimi jak np.: US2, 3.2) organizacja imprez masowych, 3.3) indywidualne formy dachów, 3.4) lokalizacja obiektów okazjonalnych, towarzyszących lub związanych z funkcjami wypoczynku i rekreacji (przy pełnym zachowaniu warunków technicznych dla ich lokalizacji i użytkowania). § 24. Tereny sportowo rekreacyjne otwarte ? US2; 1. Przeznaczenie podstawowe ? US2 ? otwarte tereny sportowe i rekreacyjne, itp., z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w tym lokalizacja: campingów, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 20

1) Nakazy: 1.1) zagwarantowanie niezbędnych pomieszczeń tj.: socjalnych, higieniczno-sanitarnych, obsługowych, magazynowych i technicznych, 1.2) realizacja zieleni o charakterze parkowym, 1.3) kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym jego odgrodzenie od terenów przyległych, 1.4) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu US2, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks.15% , 1.5) dla działek budowlanych o przeznaczeniu US2, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, dla nowych realizacji, w strefie SUA ? min.75%, w strefie SUB ? min. 55%, w strefie SUC min. 45%, 1.6) przestrzeganie ustaleń strefowych, 2) Zakazy: 2.1) Budowa obiektów większych niż dopuszczone, 3) Dopuszczenia: 3.1) realizacja nowych obiektów kubaturowych towarzyszących tj. mała gastronomia, drobny handel związany ze specyfiką sportowo rekreacyjną do wysokości do 5,0m i powierzchni całkowitej nie większej niż 100,0 m2 3.2) lokalizacja obiektów okazjonalnych, towarzyszących lub związanych z funkcjami wypoczynku i rekreacji (przy pełnym zachowaniu warunków technicznych dla ich lokalizacji i użytkowania), 3.3) zachowanie istniejących obiektów kubaturowych związanych z przeznaczeniem podstawowym, 3.4) organizacja imprez masowych. § 25. Tereny zabudowy obiektów przemysłu wydobywczego ? P1; 1. Przeznaczenie podstawowe ? P1 ? obszar i urządzenia związane z wydobyciem metanu, borowiny i solanki. 2. Przeznaczenie uzupełniające: komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla terenu o przeznaczeniu P1, obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przyjętą technologią wydobycia i opracowanym raportem oddziaływania na środowisko, 1.2) koordynacja eksploatacji kopalin z pozostałymi przedsiębiorcami górniczymi działającymi w wyznaczonych terenach i obszarach górniczych. 2) Zakazy: 2.1) zgodnie z ustaleniami strefowymi. 3) Dopuszczenia: 3.1) zgodnie z ustaleniami strefowymi. § 26. Tereny obiektów produkcyjnych ? P2 1. Przeznaczenie podstawowe ? P2 ? przemysł, rzemiosło produkcyjne, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 21

1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P2, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks.

60%, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P2, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, min. 10%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P2, obowiązuje wysokość zabudowy, wynikająca z technologii do wysokości 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) geometria dachu wynikająca z technologii, min. 5 stopni, 1.5) bilansowania miejsc parkingowych w obszarze terenu, 1.6) przestrzegania ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacji obiektów niezgodnych z wymogami określonymi dla strefy uzdrowiskowej ?C? za wyjątkiem obiektów liniowych i innych związanych z technicznym wyposażeniem terenu i komunikacją , 3) Dopuszczenia: 3.1) w uzasadnionych technologią wypadkach dopuszcza się zabudowę zintegrowaną z zabudową sąsiadująca o tym samym przeznaczeniu, 3.2) dla rzemiosła usługowego adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 3.3) integracja z innymi nieuciążliwymi funkcjami usługowymi. § 27. Tereny składów i magazynów ? P3 1. Przeznaczenie podstawowe ? P3 ? bazy, hurtownie, składy, magazyny itp. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P3, obowiązuje procent terenów zabudowanych, maks. 60%, 1.2) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P3, obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych, min. 10%, 1.3) dla wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu P3, obowiązuje wysokość zabudowy, i do wysokości 12,0 metrów do gzymsu, 1.4) geometria dachu wynikająca z technologii, min. 5 stopni, 1.5) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) lokalizacji obiektów niezgodnych z wymogami określonymi dla strefy uzdrowiskowej ?C? za wyjątkiem obiektów liniowych i innych związanych z technicznym wyposażeniem terenu i komunikacją, 3) Dopuszczenia: 3.1) w uzasadnionych technologią wypadkach dopuszcza się zabudowę zintegrowaną z zabudową sąsiadująca, 3.2) integracja z innymi nieuciążliwymi funkcjami usługowymi.

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany

Strona 22

§ 28. Tereny zieleni urządzonej ? ZP1: 1. Przeznaczenie podstawowe ? ZP1 ? zieleń urządzona, związana przede wszystkim z przestrzeniami publicznymi tj.: parki, skwery, zieleńce, pozostała zieleń urządzona i itp.. 2. Przeznaczenie uzupełniające ? ścieżki piesze i rowerowe, place zabaw, terenowe urządzenia rekreacyjne i sportowe np. korty, skate parki, lodowiska, ścieżki zdrowia, miasteczka rowerowe itp. a także ogrody tematyczne, elementy małej architektury, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) adaptacja urządzonych, ogólnodostępnych terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem terenów w obszarze Uzdrowiska, 1.2) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) realizacja obiektów kubaturowych, 2.2) ogradzania działek wpisanych do rejestru zabytków w obrębie uzdrowiska. 3) Dopuszczenia: 3.1) ogrodzenie terenów nierejestrowych z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności, 3.2) realizacja małej architektury w nawiązaniu do ustaleń strefowych. § 29. Tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym ? ZP2; 1. Przeznaczenie podstawowe ? zieleń ogólnodostępna urządzona, izolacyjna, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? ścieżki piesze i rowerowe, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) zachowanie istniejących założeń zielonych, 1.2) realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej, 1.3) odpowiedni dobór gatunkowy, 1.4) przestrzeganie ustaleń strefowych, 2) Zakazy: 2.1) zmiany stosunków wodnych, 3) Dopuszczenia: 3.1) realizacja małej architektury, 3.2) realizacja terenowych urządzeń sportowych. § 30. Tereny zieleni związanej z wodami stojącymi i płynącymi ? ZP3; 1. Przeznaczenie podstawowe ? tereny zieleni przywodnej w bezpośrednim sąsiedztwie wód stojących i płynących, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? ścieżki piesze i rowerowe, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów:

Id: UBIZI-LYRMY-XQFXZ-EXVLT-PFELB. Podpisany Strona 23

1) Nakazy: 1.1) utrzymanie i ochrona topografii naturalnego przebiegu linii brzegowej i krajobrazu, 1.2) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi cieków poprzez drogi wewnętrzne nieutwardzone (polne i leśne), 1.3) przestrzeganie ustaleń strefowych. 2) Zakazy: 2.1) zabudowy innej niż związanej z osłoną przeciwpowodziową oraz gospodarką wodną (nie dotyczy obiektów inżynierskich tj: mosty, kładki itp.), 3) Dopuszczenia: 3.1) ingerencja wyłącznie w przypadku robót związanych z ochroną przeciwpowodziową, utrzymaniem cieków i przeciwdziałaniem zarastaniu brzegów, 3.2) realizacja ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych pieszych.

§ 31. Tereny cmentarzy ? ZC; 1. Przeznaczenie podstawowe ? cmentarze 2. Przeznaczenie uzupełniające ? mała architektura, kaplice, zieleń, parkingi itp. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) ochrona istniejącego drzewostanu, 1.2) trwałe ogrodzenie nieruchomości, 1.3) rewaloryzacja zabytkowych obiektów kultu, 1.4) przestrzeganie ustaleń strefowych 2) Zakazy: 2.1) realizacja obiektów kremacyjnych, 3) Dopuszczenia: 3.1) rozbudowa istniejącego cmentarza, 3.2) nowa zabudowa o funkcjach związanych z ZC, do I kondygnacji. i pow. zabudowy do 100m2, 3.3) realizacja infrastruktury technicznej, 3.4) realizacja małej architektury (lampy, ławki itp.). § 32. Tereny lasów ? ZL1: 1. Przeznaczenie podstawowe ? tereny lasów wraz z drogami i ścieżkami śródleśnymi oraz z sezonowymi ciekami powierzchniowymi i obiektami infrastruktury technicznej, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? ścieżki piesze i rowerowe, elementy infrastruktury technicznej. 3. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: 1.1) uzupełnianie drzewostanu ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.703

  uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1454

  ogłoszenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 marca 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.333

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 maja 2011r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice -Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.403

  uchwała nr LXIV/524/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.403

  uchwała nr LXIV/523/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.403

  uchwała nr LXIV/522/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.402

  uchwała nr LXIV/521/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.256.402

  uchwała nr LI/381/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.