Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.853

Tytuł:

uchwała nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Czeladź

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Czeladzi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 55 pozycja: 853
Hasła:SPORT KWALIFIKOWANY

UCHWAŁA NR LXI/1080/2010 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  kwalifikowanego na obszarze gminy Czeladź Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: §   1 .  Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Miasto Czeladź  wsparcia finansowego w formie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Miasta Czeladź uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  1. wsparciu - należy przez to rozumieć  wspieranie działalności klubów sportowych poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego, umożliwienie korzystania z obiektów sportowych należących do gminy, 2. wsparciu finansowym - należy przez to rozumieć przyznawanie dotacji celowych na prowadzenie drużyn na terenie gminy w rozgrywkach ligowych,  3. klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez starostwo powiatowe lub zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, mającego swoją siedzibę na terenie Miasta Czeladź, 4. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czeladź, 5. Burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Czeladź, 6. wnioskach ? należy przez to rozumieć wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia, 7. przedsięwzięc i u - należy przez to rozumieć  zadanie realizowane przez klub sportowy (towarzystwo, stowarzyszenie) stanowiące bieżące wydatki tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego, 8. sporcie kwalifikowanym ? należy przez to rozumieć określoną w art.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) formę  aktywności ludzkiej związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym rozumianym, jako indywidualną lub zbiorową  rywalizację  osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia. § 3. Wspieranie odbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących tytułów:  a) zatrudnienia instruktorów, trenerów, masażystów, b) kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach ligowych, w tym ryczałtów i delegacji c) kosztów związanych z obsługą techniczną obiektu, ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany. d) kosztów związanych z obsługą administracyjną zadania, e) ubezpieczania zawodników,


Strona 1 / 6

b) kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach ligowych, w tym ryczałtów i delegacji c) kosztów związanych z obsługą techniczną obiektu, d) kosztów związanych z obsługą administracyjną zadania, e) ubezpieczania zawodników, f) zapewniania odpowiedniej opieki medycznej, g) zabezpieczenie meczy, h) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych, i) pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe, j) udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów, k) zakupu wody mineralnej oraz wyżywienia, l) zakupu sprzętu sportowego, m) wydatków na druki, zdjęcia (w tym m.in. plakaty, bilety), n) szkoleń instruktorskich i trenerskich, o) wynajmu obiektów sportowych. § 4. Z otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta nie mogą być przez podmiot finansowane ani dofinansowywane: a) transfery zawodnika z innego klubu, stowarzyszenia prowadzącego działalność w zakresie sportu kwalifikowanego, b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot lub zawodnika tego podmiotu, c) zobowiązania podmiotu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia, d) remonty lub modernizacje obiektów i urządzeń  służących zawodnikom podmiotu do uprawiania sportu kwalifikowanego. § 5. Dofinansowanie ze środków publicznych może być przyznane podmiotowi do wysokości 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego. §   6 .  1. Udzielenie wsparcia na realizację  przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, odbywa się na wniosek podmiotu. 2. Wniosek o dofinansowanie podmiot składa na druku formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, który następnie trafia do właściwego Wydziału w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w mieście Czeladź. 3. Druki wniosków o wsparcie dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź Wydziale Polityki Społecznej i Edukacji oraz na stronie internetowej miasta.  4. Informację  o naborze wniosków umieszcza się  na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź. ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany. Strona 2 / 6 § 7. 1. Wniosek powinien zawierać: a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie?

Społecznej i Edukacji oraz na stronie internetowej miasta.  4. Informację  o naborze wniosków umieszcza się  na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź. § 7. 1. Wniosek powinien zawierać: a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie? b) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników? c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym; d) wykaz zawodników posiadających aktualną  licencję  wydaną  przez właściwy związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię  i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję  (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą  podmiot do udziału jego reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy?  e) kalkulację  przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych podmiotu w realizacji wnioskowanego zadania?  f) wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu; g) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. 2. Do wniosku należy dołączyć: a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (ważność wypisu do 3 miesięcy licząc do dnia zakończenia naboru wniosków o dotację) b) statut podmiotu; c) sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za rok poprzedni; d) sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni; e) wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą  być  złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnoś ć  z oryginałem i podpisane przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).  § 8. 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Czeladź w formie zarządzenia. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie wsparcia komisja bierze pod uwagę m.in. zasoby kadry szkoleniowej podmiotu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, wysokość własnego wkładu finansowego podmiotu w proporcji do całości kosztów wnioskowanego zadania.


  3. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 4. Dopuszcza się uzupełnianie wniosków w terminie do ostatniego dnia składania ofert. 5. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Czeladź propozycję  przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.  6. Decyzję  w sprawie przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź  odmowy przyznania wsparcia finansowego ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Czeladź. 7. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż  wnioskowana, dotowany podmiot dokona weryfikacji kosztorysu realizacji zadania, 8. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.  § 9. 1. Przekazywanie środków odbywa się  na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Czeladź, a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.  2. Przyznane środki przekazywane będą  na rachunek bankowy podmiotu, w terminach określonych

ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany. Strona 3 / 6

podmiot dokona weryfikacji kosztorysu realizacji zadania, 8. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.  § 9. 1. Przekazywanie środków odbywa się  na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Czeladź, a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.  2. Przyznane środki przekazywane będą  na rachunek bankowy podmiotu, w terminach określonych w umowie.  §   1 0 .  1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku sprawozdania, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w terminach, które określone będą w umowie.  2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi do budżetu miasta na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust.1.  3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych do budżetu miasta na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy umowa.  4. Podmiot, który wykorzystał  dotację  niezgodnie z przeznaczeniem nie ma prawa do otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania przyznanych środków.  § 11. 1. Burmistrz Miasta Czeladź uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków budżetu miasta. 2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta. 3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności: a) przebieg i sposób realizacji zadania? b) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu miasta; c) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej; d) prawidłowość rozliczeń. 4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 5. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Burmistrz Miasta Czeladź kieruje do podmiotu wykonującego zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego stosowne wnioski i zalecenia w postaci wystąpienia pokontrolnego, ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości. §   1 2 .  1. Wysokoś ć   środków finansowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego ustalana będzie przez Radę Miejską w Czeladzi na dany rok w uchwale budżetowej. 2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 będzie Wydział Polityki Społecznej i Edukacji.  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany. Strona 4 / 6

Przewodniczący Rady

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi mgr Sławomir Święch   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik1.pdf WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik2.pdf SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU  KWALIFIKOWANEGO

ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany.

Strona 5 / 6

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik1.pdf WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik2.pdf SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU  KWALIFIKOWANEGO

ID: KURLY-GMLVH-IXXMD-AQAHQ-UGZPZ. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.58

  uchwała nr XX/162/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXXI/399/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Kluczbork

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.852

  uchwała nr XLI/218/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.851

  uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Okrężnej i ul. Szybowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.850

  uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.849

  uchwała nr XLVIII/448/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.848

  uchwała nr XLVIII/447/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizczne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.