Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1407

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/639/10 Rady Gminy Herby z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Herby
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 85 pozycja: 1407
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XXXIII/639/10 RADY GMINY HERBY z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje : § 1. 1. Zasady korzystania z obiektów i urządzeń określonych niniejsza uchwałą dotyczą  wszystkich obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Herby , a w szczególności boisk sportowych , sal gimnastycznych , stołówek, świetlic, sal lekcyjnych , sal spotkań . 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  zarządzającego danym obiektem lub urządzeniem. 3. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie zawartej umowy. 4. Obiekty i urządzenia udostępniane są mieszkańcom gminy i innym osobom prawnym lub  fizycznym w tym prowadzącym działalność gospodarczą. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodnicząca Rady mgr Aleksandra Ożarowska

ID: QORRW-NHMEP-GIHBE-WAHZZ-UXJNO. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.869

  uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr XX/217/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.715

  uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2744

  uchwała nr 51/VII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Szerokość dojść i dojazdów

  Ile metrów powinien mieć trakt pieszo - jezdny i na jakich warunkach może mieć mniej?

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1406

  uchwała nr XXXVIII/264/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1405

  uchwała nr XXXVIII/263/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 marca 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1404

  uchwała nr XXXIII/997/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1403

  uchwała nr XXXII/981/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1402

  uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Gminy Ciasna z dnia 4 marca 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.