Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

Tytuł:

uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-08
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 2335
Hasła:OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust. Z pkt.4 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk sportowych ? ORLIK 2012?, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Adam Badan

Załącznik do Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

Id: IXGKJ-WZEUE-DNARF-IKIHA-HACFS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3489

  uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, Gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

  uchwała nr XLVIII/377/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1414

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Boguchwale, gmina Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.253

  uchwała nr XLV/359/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/56/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usługowo-Produkcyjnemu Gospodarki Wodno-Ściekowej ?Isepnica? w Międzybrodziu ? Bialskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr 100/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr 99/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr 98/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.