Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

Tytuł:

uchwała nr VIII/136/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 156 pozycja: 2920
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: § 1. Zatwierdzić ?Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej?, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Woźniczka

Id: VOIXJ-FZUOJ-MWDJF-OEVMW-EIIGW. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej. 1. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. - modernizacja systemów grzewczych na proekologiczne a) Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dofinansowania najemcom lub właścicielom mieszkań, którzy zmienili system ogrzewania mieszkań polegający na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych oraz kotłów c.o. starej generacji i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego. b) warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych palenisk opalanych paliwem stałym. Od powyższej zasady można odstąpić w przypadku: - wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, - gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, w tych przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym, - gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków. a także w przypadku użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. c) dofinansowanie udzielane jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu: - kotłów gazowych c.o. (przez kocioł gazowy c.o. rozumie się kocioł przystosowany wyłącznie do spalania gazu ziemnego (GZ 50) lub gazów węglowodorowych płynnych C3 ? C4 (GPB), - kotłów olejowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego, - kotłów gazowo-olejowych przystosowanych do spalania gazu (GZ 50 i GBG) i oleju opałowego lekkiego, - instalacji elektrycznych, w tym urządzeń grzewczych, elementów grzejnych, - węzła cieplnego, urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz kosztów przyłączenia poniesionych na rzecz dostawcy ciepła,- urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła energii, przez co rozumie się: ogrzewanie elektryczne z elektrowni wiatrowej lub elektrowni wodnej, ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła, ogrzewanie przy użyciu baterii słonecznej skojarzonej z pracą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła gazowo-olejowego lub kotła c.o. nowej generacji (niskoemisyjnego) na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, spełniającym kryteria klasy A na znak bezpieczeństwa ekologicznego wg ICHPW, - kotłów nowej generacji na paliwo stałe c.o. (niskoemisyjnych): ? na drewno, ? na węgiel, koks - wyłącznie z automatycznym dozowaniem paliwa, posiadających stosowny atest (świadectwo badania na ?znak bezpieczeństwa ekologicznego?) d) Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane. e) Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych. f) Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego. g) Zasady dofinansowania dotyczą modernizacji ogrzewania zrealizowanej po 1 stycznia 2006 roku. - zakup i montaż układu solarnego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania

Id: VOIXJ-FZUOJ-MWDJF-OEVMW-EIIGW. Podpisany

Strona 1

a) Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dofinansowania mieszkańcom, którzy zainstalowali układ solarny w istniejącym lub nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. b) Zasady dofinansowania dotyczą układu solarnego zakupionego i zainstalowanego po 1 stycznia 2007 roku. 2. Warunki udzielania dotacji celowej. a) Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu: - kotłów c.o. (gazowych, olejowych, gazowo-olejowych, nowej generacji ? niskoemisyjnych) wynosi 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł, - instalacji elektrycznej wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 1600 zł, - węzła cieplnego, urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz kosztów przyłączenia poniesionych na rzecz dostawcy ciepła, wynosi 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł, - urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła energii wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 3500 zł, - układu solarnego wynosi 60 % ceny, nie więcej niż 2000 zł. b) Dofinansowanie z tytułu modernizacji systemu grzewczego na proekologiczny/zakupu i montażu układu solarnego udzielanie jest jednorazowo dla danego mieszkania. c) Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek. d) W oparciu o niniejsze zasady wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania zabezpieczonych na ten cel w br. środków, przy czym ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania upływa 25.11.2011 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. e) O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W sytuacji wyczerpywania się środków i równoczesnego złożenia kilku wniosków o przyznanie dofinansowania, o kolejności ich rozpatrzenia będzie decydowała wcześniejsza data zakupu urządzenia.


3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej. a) Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wniosek o dofinansowanie z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza zmiany systemu ogrzewania mieszkania na proekologiczny/zainstalowania układu solarnego (druki wniosków są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl) wraz z wymaganymi dokumentami. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej określi, w drodze zarządzenia, wzór wniosku o udzielenie dofinansowania. b) Jednostki organizacyjne administrujące lokalami mieszkalnymi i realizujące zadania likwidacji niskiej emisji otrzymują dofinansowanie po przedłożeniu zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków najemców/właścicieli w/w lokali. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej lokalami mieszkalnymi. Jednocześnie w/w jednostki winny przedłożyć zestawienie kosztów modernizacji przypadających na poszczególne lokale mieszkalne ? wynikających z faktur.W/w jednostki są wyłącznym dysponentem otrzymanych środków z dofinansowania po spełnieniu w/w warunków (otrzymane kwoty dofinansowania są dochodami indywidualnych wnioskodawców). c) Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z wcześniej zawartą umową między Gminą Dąbrowa Górnicza, a wnioskodawcą, po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru przez specjalistyczne służby oraz Wydział Ekologii i Rolnictwa. d) Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana za zgodą właściciela budynku i specjalistycznych jednostek (np. Grupa TAURON Enion, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). 4. Sposób rozliczenia dotacji celowej. Należy udokumentować poniesione koszty modernizacji/montażu układu solarnego w oparciu o faktury za zakupione urządzenia, materiały, podlegające dofinansowaniu, określone w pkt 1. 5. Kontrola wypełnienia warunków umowy. a) Gmina Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo kontroli eksploatowanych urządzeń - w okresie 5 lat od daty podpisania umowy, a dofinansowany(a) winien(a) udostępnić instalację do oględzin.

Id: VOIXJ-FZUOJ-MWDJF-OEVMW-EIIGW. Podpisany

Strona 2

b) W przypadku odstąpienia od ogrzewania proekologicznego/likwidacji układu solarnego Gmina Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni, na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Wydział Księgowo-Budżetowy Getin Noble Bank S.A. POK/Dąbrowa Górnicza Nr 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 (z dopiskiem - tytułem zwrotu dofinansowania).Kwota dofinansowania podlegająca zwrotowi zostanie powiększona o odsetki podatkowe, naliczane od dnia następnego po upływie terminu zwrotu kwoty dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Woźniczka

Id: VOIXJ-FZUOJ-MWDJF-OEVMW-EIIGW. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.193.1539

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.133.250

  uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2205

  uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.328.577

  uchwała nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych, zmienionej Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło z energii odnawialnej, Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych, Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych, Uchwały Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.374

  ogłoszenie nr WZA-I.843.1.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Ocieplenie ściany frontowej

  Czy remont domu szeregowego polegający na pomalowaniu i przy okazji docieplenia ściany frontowej styropianem wymaga pozwolenia na budowę?

 • Dofinansowanie wypoczynku

  Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr VIII/135/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011r. dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr II.8.2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pilicy im. Magdaleny M. Epstein

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.