Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

Tytuł:

uchwała nr VIII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 156 pozycja: 2921
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, 8 i 42, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza § 1. Zatwierdzić ?Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej?, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Woźniczka

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA W 2011 ROKU DLA OSÓB FIZYCZNYCH (WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW), WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH LIKWIDUJĄCYCH POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE ZAWIERAJĄCE AZBEST Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Rozdział 1. Kryteria wyboru inwestycji I. Z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku będą dofinansowane w 50% koszty demontażu oraz finansowane w całości koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych podczas likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. II. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą. III. Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu pokrycia dachowego i elewacyjnego zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) w części nie stanowiącej pomocy publicznej lub pomocy de minimis, tj.: ? w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych dofinansowanie proporcjonalnie pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, ? w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych dofinansowanie proporcjonalnie pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i powierzchni lokali mieszkalnych, zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w budynkach w całkowitej powierzchni budynków. IV. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przez firmę wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniającą wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). V. O dofinansowanie może się ubiegać wnioskodawca, który: A. w 2011r. przeprowadził demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) położonych w Dąbrowie Górniczej oraz przygotował odpady azbestowe powstałe w wyniku ww. prac demontażowych do odbioru i transportu na składowisko odpadów azbestowych B. w okresie od 1.01.2010r. do daty wejścia w życie niniejszych zasad udzielania dotacji celowej przeprowadził demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) położonych w Dąbrowie Górniczej oraz przekazał odpady azbestowe powstałe w wyniku ww. prac demontażowych na uprawnione składowisko odpadów C. jest osobą fizyczną i posiada zdeponowane na swojej posesji ? położonej w Dąbrowie Górniczej ? płyty azbestowo-cementowe zakupione przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.) - i do daty wejścia w życie niniejszych zasad udzielania dotacji celowej nie przekazał ich na uprawnione składowisko odpadów Rozdział 2. Tryb postępowania I. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi spełnić warunki określone poniżej - odrębnie dla każdej z grup A , B i C : I.A. Wnioskodawca z grupy A:

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany

Strona 1

1. Składa wniosek A o dofinansowanie demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) oraz o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu ? wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie IV.A. niniejszego rozdziału. 2. Zgłasza zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę ? wymianę pokrycia dachu lub wymianę pokrycia dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, w trybie przepisów Prawa budowlanego , w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 3. Zapewnia wykonanie prac demontażowych pokryć dachowych lub elewacyjnych przez Wykonawcę, który: a) uzyskał decyzję marszałka województwa, w którym wykonawca posiada siedzibę lub zamieszkuje zatwierdzającą program gospodarki odpadami ? zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej urzędowo poświadczoną kserokopię tej decyzji, b) zgłosi zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych załączając plan prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zgodnie z § 6 ust.


2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.), c) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowaniai usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.): - pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3), lub - wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit (§ 7 ust. 4), d) wytworzone odpady zawierające azbest przygotuje do odbioru i transportu na miejsce składowania zgodnie z wymogami wyżej wymienionych rozporządzeń, m.in. w sposób następujący: - opakowane szczelnie w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, odpady zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (pył azbestowy) powinny być zestalone przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu gromadzone w workach z folii polietylenowej, szczelnie zamkniętych, umieszczonych w opakowaniu zbiorczym z folii, - opakowania z odpadami zawierającymi azbest oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, - magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, e) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa kartę przekazania odpadów, wypełnioną w części dotyczącej wytwórcy odpadów. Odbiór odpadów nastąpi po spisaniu przez Wydział Ekologii i Rolnictwa protokołu stwierdzającego zdemontowanie pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego1) oraz gotowość do odbioru odpadów azbestowych zdeponowanych na nieruchomości prawidłowo przygotowanych do transportu. Po złożeniu pełnej dokumentacji, określonej w punkcie IV. niniejszego rozdziału, oraz spisaniu ww. protokołu zostanie zawarta z wnioskodawcą umowa dofinansowania. I.B. Wnioskodawca z grupy B: 1. Składa wniosek B o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych w wyniku prac demontażowych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) ? wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie IV.B. niniejszego rozdziału. 2. Zgłosił zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub uzyskał pozwolenie na budowę ? wymianę pokrycia dachu lub wymianę pokrycia dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, w trybie przepisów prawa budowlanego , w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 3. Zapewnił wykonanie prac demontażowych pokryć dachowych lub elewacyjnych przez Wykonawcę, który:

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany

Strona 2

a) uzyskał ? w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - pozwolenie/decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną przez Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza lub złożył Prezydentowi miasta Dąbrowa Górnicza informację o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (dotyczy okresu od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.) lub uzyskał decyzję marszałka województwa, w którym wykonawca posiada siedzibę lub zamieszkuje - zatwierdzającą program gospodarki odpadami (dotyczy okresu od 12.03.2010r.) ? zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), b) zgłosił zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych załączając plan prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.), c) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa poświadczone kserokopie decyzji/zezwoleń: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej urzędowo

- na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest ? dla podmiotów gospodarczych spoza Dąbrowy Górniczej , - na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów azbestowych na składowiskach położonych poza Dąbrową Górniczą wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.


o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), - zatwierdzających program gospodarki odpadami wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach -? dla wykonawców prac demontażowych d) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 z późn.zm.): - pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3), lub - wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit (§ 7 ust. 4), e) zapewnił transport odpadów na uprawnione składowisko przez firmę posiadającą zezwolenie na transport odpadów azbestowych wydane w trybie ustawy o odpadach f) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa karty przekazania odpadów na składowisko odpadów azbestowych prowadzone przez podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów azbestowych wydane w trybie ustawy o odpadach 4. Przedkłada w Wydziale Ekologii i Rolnictwa faktury VAT z wyszczególnieniem kosztów za: demontaż, transport, unieszkodliwianie odpadów azbestowych . Po złożeniu pełnej dokumentacji, określonej w punkcie IV. niniejszego rozdziału, zostanie zawarta z wnioskodawcą umowa dofinansowania. I.C. Wnioskodawca z grupy C: 1. Składa wniosek C o nieodpłatny odbiór odpadów*/wyrobów* zawierających azbest ? wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie IV.C. niniejszego rozdziału. Odbiór odpadów nastąpi po spisaniu przez Wydział Ekologii i Rolnictwa protokołu stwierdzającego zdeponowanie na nieruchomości płyt azbestowo-cementowych i następnie zawarciu z wnioskodawcą umowy o nieodpłatny odbiór zdeponowanych odpadów azbestowych. II. Terminy: 1. Wnioski, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. 2. Ostateczny termin składania dokumentacji wykonania prac (faktur i kart przekazania odpadów) upływa 30 listopada 2011r. 3. Wnioski C (składane przez wnioskodawców z grupy C) o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2011r. 4. Dokumentacja i wnioski złożone po ww. terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany Strona 3

5. O kolejności rozpatrzenia wniosku będzie decydować data złożenia faktury wraz z pełną dokumentacją wymaganą niniejszym regulaminem. 6. W sytuacji wyczerpywania się środków finansowych i równoczesnego złożenia kilku faktur o kolejności przyznania dofinansowania, decydować będzie wcześniejsza data wystawienia faktury. III. Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek. IV. Wykaz wymaganych dokumentów od wnioskodawcy: IV.A. Wnioskodawca z grupy A: Wniosek A o dofinansowanie demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) oraz o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu, wraz z następującymi załącznikami: a) ?Informacja o wyrobach zawierających azbest? określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) wraz z "Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), b) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu ? w trybie przepisów Prawa budowlanego, c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane) , d) kserokopia urzędowo poświadczonej decyzji, przekazanej przez wykonawcę prac demontażowych, zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach , e) pisemne oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych lub wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit, f) faktury VAT za demontaż pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest, g) karty przekazania odpadów, z wypełnioną częścią dotyczącą wytwórcy odpadów, h) * oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, i) * oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, j) * dokument potwierdzający powołanie Zarządu Wspólnoty (aktualna uchwała, akt notarialny itp.

), k) * dokument potwierdzający prawo do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego). * - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych IV.B. Wnioskodawca z grupy B: Wniosek B o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych w wyniku prac demontażowych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) , wraz z następującymi załącznikami: a) ?Informacja o wyrobach zawierających azbest? określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), b) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu ? w trybie przepisów Prawa budowlanego , c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane ),

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany Strona 4

d) kserokopie urzędowo demontażowych:

poświadczonych

decyzji/zezwoleń,

przekazanych

przez

wykonawcę

prac

- na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest ? dla podmiotów gospodarczych spoza Dąbrowy Górniczej , - na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów azbestowych na składowiskach położonych poza Dąbrową Górniczą wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach , - zatwierdzających program gospodarki odpadami wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach, e) pisemne oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych lub wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit, f) faktury VAT z wyszczególnieniem kosztów za: demontaż, transport, unieszkodliwianie odpadów azbestowych, g) karty przekazania odpadów, potwierdzające przekazanie odpadów na uprawnione składowisko odpadów, h) * oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, i) * oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, j) * dokument potwierdzający powołanie Zarządu Wspólnoty (aktualna uchwała, akt notarialny itp.), k) * dokument potwierdzający prawo do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). * - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych IV.C. Wnioskodawca z grupy C: Wniosek C o nieodpłatny odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest , wraz z następującymi załącznikami: a) tytuł prawny do nieruchomości, na której zdeponowano wyroby zawierające azbest b) ?Informacja o wyrobach zawierających azbest? określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31). Rozdział 3. Sposób rozliczania dotacji celowej I. Rozliczanie dotacji celowej następuje zgodnie z trybem postępowania opisanym w Rozdziale 2, na podstawie następujących dokumentów: I.A. Wnioskodawca z grupy A: a) faktury VAT za demontaż pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest, b) * oświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków, c) * oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków. * - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych I.B. Wnioskodawca z grupy B: a) faktury VAT azbestowych, z wyszczególnieniem kosztów za: demontaż, transport, unieszkodliwianie odpadów

b) * oświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków,

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany Strona 5

c) * oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków. * - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych II. W przypadku wnioskodawcy z grupy C dotacja celowa nie podlega rozliczeniu z wnioskodawcą. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przez firmę wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniającą wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Rozdział 4. Sposób kontroli wykonywania inwestycji I. Upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa dokonają kontroli wykonania inwestycji - zdemontowania pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego1 oraz sprawdzą gotowość do odbioru odpadów azbestowych zdeponowanych na nieruchomości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół. II. Przed zawarciem umowy dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w punkcie IV. Rozdziału 2 , dokumentujące sposób, termin i koszty wykonania inwestycji. III. Upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa dokonają kontroli realizacji zadania odbioru i transportu odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów, wykonywanego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przez firmę wyłonioną w trybie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych . Rozdział 5. Czas obowiązywania Zasady udzielania dotacji celowej obowiązują do końca 2011 roku. Rozdział 6. Wzory dokumentów I. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza określi, w drodze zarządzenia, wzory dokumentów stosowanych na potrzeby realizacji niniejszych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza. II. Ww. wzory są dostępne w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl .

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Woźniczka

1) budynek

gospodarczy - budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Id: JUVZN-BYSHQ-LVSUH-PDBJG-IIMAL. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1383

  uchwała nr XV/274/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.156.257

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/260/10 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr LIII/928/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2010 ? 2032 ?Dąbrowa Górnicza wolna od azbestu?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.156.256

  uchwała nr LIII/932/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2010r. dla właścicieli budynków mieszkalnych niebędących osobami prawnymi i wspólnot mieszkaniowych, likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.374

  ogłoszenie nr WZA-I.843.1.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.142.267

  uchwała nr VII/93/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Dąbrowa Górnicza

zamów dokument

Porady prawne

 • Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

  Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy (...)

 • Wykorzystanie środków z funduszu remontowego

  Jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Od 1997 roku wpłacamy na (...)

 • Budowa budynków gospodarczych

  Pytanie dotyczy możliwości postawienia pomieszczeń gospodarczych do 10 metrów kwadratowych powierzchni. Czy pomieszczenia te mogą być połączone ze sobą i mieć wspólną (...)

 • Postawienie spółdzielni w stan upadłości

  Czy w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaca długów wobec dostawców, mogą oni wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości? Jakie to powoduje konsekwencje (...)

 • Zaliczenie kaucji na poczet wkładu mieszkaniowego

  Nasza spółdzielnia mieszkaniowa powstała w 1993 r. na zasadzie nieodpłatnego przekazania w całości majątku zakładowego (lokale mieszkalne wraz z gruntami). Wraz z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/136/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr VIII/135/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011r. dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr II.8.2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.291

  uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.