Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

Tytuł:

uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Gminy Krupski Młyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 156 pozycja: 2923
Hasła:

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego NP/II/0911/213/11 z 20 maja 2011 roku, Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l a, co następuje: § 1. Ustalić czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach na 5 godzin dziennie. § 2. Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, o której mowa w § 1, przedszkola mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie. § 3. Za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się odpłatność w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. § 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. § 5. Opłata za realizację zajęć, o których mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych realizowanych na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu. § 6. Traci moc uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Janusz Weiss

Id: PBSSV-JHVBI-LPWSF-WTPMI-VKXNO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.35.537

  uchwała nr XXXV/263/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1456

  ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.272.453

  uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku dot. określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.4.53

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.265.428

  uchwała nr XLVI/358/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku dot. określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/136/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr VIII/135/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011r. dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.291

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.