Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

Tytuł:

uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-30
Organ wydający:Rada Miasta Ustroń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 231 pozycja: 3972
Hasła:

UCHWAŁA NR X/106/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miasta Ustroń uchwala: § 1. Ustala plan sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/575/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie aktualizacji planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń. § 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

Id: MBCVF-EQBUZ-FTUKX-OUBQG-DLURG. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.doc Plan sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów

Id: MBCVF-EQBUZ-FTUKX-OUBQG-DLURG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.5.76

  uchwała nr XLIX/575/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie aktualizacji planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5978

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/105/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr IX/91/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika profesora Jana Szczepańskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.396

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w wymiarze przekraczającym ten czas w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ujsoły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.396

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.396

  uchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 9 października 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.