Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

Tytuł:

uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 284 pozycja: 4759
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  8 w  związku  z art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych  (Dz.  U.  z 2011  r.  Nr  197  poz.1172)  Rada Gminy Istebna  uchwala, co następuje:  § 1.  Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:   


1.  Od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych od 1m? powierzchni użytkowej  b) piwnic od 1 m? powierzchni użytkowej  c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m? powierzchni użytkowej  d) strychy od 1m? powierzchni użytkowej  e)  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  części  budynków  mieszkalnych  zajętych  na  prowadzenie tej działalności za 1m? powierzchni użytkowej  f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m?  powierzchni użytkowej  g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez  podmioty udzielające tych świadczeń od 1m? powierzchni użytkowej  h) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1m? powierzchni użytkowej  Od budowli ­ 2% ich wartości  Od gruntów:  a)  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów od 1 m? powierzchni  b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1m? powierzchni  0,70 zł  0,70 zł  0,70 zł  0,70 zł  19,00 zł  10,24 zł  4,45 zł  7,30 zł 

2.  3. 

0,81 zł  4,33 zł  0,26 zł 

§ 2.  Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.  § 3.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  1) związane  z zabezpieczeniem  gotowości  bojowej  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  z wyjątkiem  wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna. 

Id: AQEVZ­XBFEV­QGOEP­KQLFR­GYQAI. Podpisany

Strona 1

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady  Jan Gazur

Id: AQEVZ­XBFEV­QGOEP­KQLFR­GYQAI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.524.3889

  uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.