Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

Tytuł:

uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 284 pozycja: 4761
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  8 w  związku  z art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95  poz.  613  ze  zm.  )  oraz  art.  4 ust.  1 ustawy  z dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r.Nr 197 poz. 1172)  Rada Gminy w Istebnej  uchwala ,co następuje:  § 1.  Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40,00 zł rocznie od jednego psa.  § 2.  1. Opłata  płatna  jest  bez  wezwania  w terminie  do  30  kwietnia  każdego  roku  w kasie  Urzędu  Gminy  lub  na  rachunek bankowy Urzędu Gminy.  2. Opłatę pobiera się w połowie stawek określonych w § 1 niniejszej uchwały, w terminie do 31 sierpnia jeżeli  osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.   


Przewodniczący Rady  Jan Gazur

Id: WFSLB­QAVNK­LNUAV­MJSPP­OADWU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.223.2

  uchwała nr XXXII/199/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.