Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

Tytuł:

uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 284 pozycja: 4762
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  8 w  związku  z art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i ust.2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613 ze zm.)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20  lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011r. Nr 197 poz.  1172).  Rada Gminy Istebna  uchwala, co następuje:  § 1.  Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012  1. od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:   


Dopuszczalna masa całkowita w tonach  od 3,5 t do 5,5 t włącznie  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  powyżej 9 t i poniżej 12 t  Samochody ciężarowe  Wyprodukowane po roku 1995  Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  313,00 zł  535,00 zł  813,00 zł  1 173,00 zł  1 068,00 zł  1 219,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:   

Dopuszczalna masa całkowita  w tonach  Nie mniej niż  Mniej niż  12  15  12  19  23  12  29  15  Zawieszenie osi pneumatyczne lub  równorzędne  Stawka podatku w złotych  2 osie  1 312,00 zł  1 822,00 zł  3 osie  1 752,00 zł  1 937,00 zł  2 192,00 zł  4 osie  1 822,00 z ł  2 322,00 zł  Inny system zawieszenia osi 

1 474,00 zł  1 937,00 zł  2 065,00 zł  2 322,00 zł  2 564,00 zł  2 322,00 zł  2 974,00 zł 

19  23  ­  29  ­ 

3. od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t i poniżej 12 t   

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  Ciągniki siodłowe lub balastowe  Wyprodukowane po roku 1995  Wyprodukowane w roku 1995 i  wcześniej.  1 068,00 zł  1 312,00 zł  1 312,00 zł  1 556,00 zł 

od 3,5 t do 7 t włącznie  powyżej 7 t i poniżej 12 t 

Id: RDWPE­HXEAQ­CJWQX­NCPEQ­RQUBH. Podpisany

Strona 1

4. od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t   

Dopuszczalna masa całkowita  w tonach  Nie mniej niż  Mniej niz  12  25  31  12  40  25  31  Zawieszenie osi pneumatyczne lub  Inny system zawieszenia osi  równorzędne  Stawka podatku w złotych  2 osie  1 822,00 zł  2 065,00 zł  2008,00 zł  2 263,00 zł  2 192,00 zł  2 300,00 zł  3 osie  2 008,00 zł  2 216,00 zł  2 449,00 zł  2 974,00 zł 

40 

5. przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego ­ 406,00 zł  6. od  przyczepy  lub  naczep,  z wyjątkiem  związanych  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  posiadającego  łącznie  z pojazdem  silnikowym  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższa  niż 12 t   

Dopuszczalna masa całkowita  w tonach  Nie mniej niż  Mniej niż  12  18  12  28  33  37  12  18  Zawieszenie osi pneumatyczne lub  równorzędne  Stawka podatku w złotych  1 oś  499,00 zł  627,00 zł  2 osie  685,00 zł  940,00 zł  1 125,00 zł  1 509,00 zł  3 osie  1 254,00 zł  Inny system zawieszenia osi 

568,00 zł  754,00 zł  685,00 zł  1 125,00 zł  1 695,00 zł  2 192,00 zł  1 671,00 zł 

28  33  37 

7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia   

Mniej niż 20  miejsc  Stawka w zł  a)  wyprodukowane  w roku  1995  i wcześniej  b) wyprodukowane po roku 1995  1 068,00 zł  813,00 zł  Równej 20 mniej niż 30  miejsc  1 580,00 zł  1 195,00 zł  Równej lub więcej niż 30 miejsc 

2 031,00 zł  1 695,00 zł 

Id: RDWPE­HXEAQ­CJWQX­NCPEQ­RQUBH. Podpisany

Strona 2

§ 2.  Zwalnia się z podatku od środków transportowych:  ­ pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady  Jan Gazur

Id: RDWPE­HXEAQ­CJWQX­NCPEQ­RQUBH. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2777

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3251

  uchwała nr XVIII/69/11 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok w Gminie Markowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3235

  uchwała nr 275/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3079

  uchwała nr XV/116/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2012.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.