Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

Tytuł:

uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 284 pozycja: 4763
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny  i leśny.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  art.6  ust.  13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95  poz.  613  ze  zm.)  art.6a  ust.  11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśym  (Dz.  U.  Nr  200,  poz.  1682  ze  zm.)  oraz  art.4  ust.1  ustawy  z dnia  20  lipca  2000r.  o ogłoszeniu  aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172)  Rada Gminy Istebna  uchwala, co następuje:  § 1.  Określa się wzory formularzy:  1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego stanowiący załącznik nr 1  2. Deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiacy załacznik nr 2  3. Deklaracji na podatek rolny stanowiacy załącznik nr 3  4. Deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4  § 2.  1. Traci  moc  Uchwała  Nr  II/12/2002  Rady  Gminy  Istebna  z dnia  10  grudnia  2002  r.w  sprawie  określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny  2. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVI/256/2009  Rady  Gminy  Istebna  z dnia  15  pażdziernika  2009  r.w  sprawie  określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości rolny i leśny  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.   


Przewodniczący Rady  Jan Gazur

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 r.

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 1

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 2

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 r.

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 1

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 2

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 r.

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 1

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 2

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 3

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 r.

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 1

Id: NAYLC­UGJGT­GYYUD­JXHDW­BWBLM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3109

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3825

  uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.476

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.475

  uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.