Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "SFW ENERGIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 287 pozycja: 4848
Hasła:

Katowice, dnia 18 listopada 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i lit. c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165 poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 22 września 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego ? ?SFW ENERGIA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?), postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 §1 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 23 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji ?Prezesem URE?) o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy ? Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art.


47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Sokolska 65, 40-087Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Śląskiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dziennikach Urzędowych Województw: Śląskiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Marek Miśkiewicz

Otrzymują: 1)"SFW ENERGIA" Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, Budynek nr 1 44-101 Gliwice 2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji 3)Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - do publikacji 4)Lubelski Urząd Wojewódzki - do publikacji Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Taryfa dla ciepła SFW ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.41.612

  decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-96(4)/2008/2009/1528/VI/AM/Zmd z dnia 3 lutego 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego ?SFW Energia? Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. 2009.526.3910

  decyzja nr OKA-4210-73(7)/2009/1528/VII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2009r. zatwierdzajaca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  decyzja nr OKA-4210-57(11)/2011/163/XII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  zarządzenie nr 376/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach w okręgu wyborczym nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 75/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 70/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 69/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.