Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

Tytuł:

informacja nr OKA-4110-32(5)/2011/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. o decyzji nr WCC/1086H/4407/W/OKA/2011/PS

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 287 pozycja: 4849
Hasła:

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4110-32(5)/2011/4407/PS

Katowice, dnia 18 listopada 2011 r.

INFORMACJA o decyzji nr WCC/1086H/4407/W/OKA/2011/PS

W dniu dzisiejszym, na wniosek Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, kod pocz. 40-039 Katowice, została zmieniona koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Kompania Węglowa Spółka Akcyjna: decyzją Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r. (ze zmianami) koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 1 sierpnia 2013 r., określając w niej m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesją. W dniu 5 września 2011 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza, w którym wniósł on o zmianę przedmiotowej koncesji w związku ze zmianą mocy zainstalowanej w źródle ciepła Ciepłownia "Anna" z 84,90 MW do 88,90 MW w związku z zabudowaniem kotła wodnego o mocy 4,0 MW. Pismo to zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r.(ze zm.), o którym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Marek Miśkiewicz

Id: DGOST-UVZMW-KXZJX-ITZTR-RDXFH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1369

  informacja nr OKA?4110-1(5)/2012/4407/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2012r. o decyzji Nr WCC/1086I/4407/W/OKA/2012/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.46.842

  informacja nr OKA-4110-38(7)/2010/2011/4407/KT, OKA-4110-39(7)/2010/2011/4407/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2011r. o decyzjach nr WCC/1086F/4407/W/OKA/2011/KT i nr PCC/1061E/4407/W/OKA/2011/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.154.288

  informacja nr OKA-4110-4(11)/2011/4407/PS, OKA-4110-5(11)/2011/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2011r. o decyzjach nr WCC/1086G/4407/W/OKA/2011/PS i nr PCC/1061F/4407/W/OKA/2011/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1790

  informacja nr OKA-4110-41(13)/2011/2012/4407/PS, OKA-4110-42(13)/2011/2012/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. o decyzjach nr WCC/1086-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS i nr PCC/1061-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  decyzja nr OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "SFW ENERGIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  decyzja nr OKA-4210-57(11)/2011/163/XII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  zarządzenie nr 376/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach w okręgu wyborczym nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 75/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 70/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.