Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1264

Tytuł:

uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1264
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR IV/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia § 1. Ustalić tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, określone w załączniku do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki

Id: PNUHT-LCIVS-HYVBK-BLWQF-KJRWH. Podpisany

Strona 1 z 2

Załącznik do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011 r. Zalacznik1.rtf Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółow

Id: PNUHT-LCIVS-HYVBK-BLWQF-KJRWH. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1262

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1261

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1260

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na terenie Gminy Lędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1259

  ogłoszenie nr PS.843.1.1.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.