Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1265

Tytuł:

uchwała nr V/69/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1265
Hasła:TRANSPORT

UCHWAŁA NR V/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn zm.) Rada Miejska p o s t a n a w i a: § 1. W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. oraz Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.) wprowadzić następujące zmiany: W § 4 dodaje się ust. 4 o treści: ?4. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach miejskich uprawnione są osoby wykonujące prace rachmistrza spisowego podczas prowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. ? na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Główny Urząd Statystyczny.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki

Id: TXXOA-YMAHK-JTNKV-RERSR-PMVQQ. Podpisany

Strona 1 z 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.36.543

  uchwała nr LII/1191/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1083

  obwieszczenie nr 2/11 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.31.445

  uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.249.380

  uchwała nr LXII/1415/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.176

  uchwała nr III/43/306/09 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1264

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1262

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1261

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.1260

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na terenie Gminy Lędziny

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.