Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1266

Tytuł:

uchwała nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Miasta Chorzów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1266
Hasła:

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 lutego 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM?. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 pkt 1 i art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Chorzów uchwala § 1. § 2 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM? otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Ustala się przedmiot działalności Zakładu Komunalnego ?PGM? w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności: 1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu, 2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych, 3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego, 4) Podział środków finansowaych na poszczególne zadania, 5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków, 6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie, 7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, 8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, 9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, 10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali, 11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości, 12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę, 14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. § 3 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM? otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Źródła przychodów Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie stanowią: 1. dotacje z budżetu miasta, 2. dochody z najmu i dzierżawy,


Id: BMJFV-SHCQX-MCPLS-GWWJW-SQCPI. Podpisany Strona 1

3. wpływy z tytułu opłat za dostarczoną wodę, c.o. i odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości, 4. wpływy z tytułu prowadzonego zarządu, 5. wpływy z kar umownych i innych grzywien, 6. odsetki od zaległości, 7. wpływy z tytułu wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych.? § 3. Załącznik, o którym mowa w § 8 uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM? otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Skreślić § 2 uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego ?PGM? oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ?. § 5. Skreślić § 2 uchwały Nr XIII/238/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. o zmianie uchwały Nr XLVI/412/97 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nowego zakresu działania i przyjęcia statutu Zakładu Komunalnego ?PGM? oraz utworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gospodarki lokalowym zasobem gminy ?. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów mgr Henryk Wieczorek

Id: BMJFV-SHCQX-MCPLS-GWWJW-SQCPI. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011 r. Statut Zakładu Komunalnego "PGM w Chorzowie" I. Postanowienia ogólne § 1. 1. Zakład Komunalny ?PGM? w Chorzowie jest jednostką organizacyjną Gminy Chorzów działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. 2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu Komunalnego ?PGM? jest Prezydent Miasta Chorzowa. II. Przedmiot i zakres działalności § 2. 1. Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w zarząd, a w szczególności: 1) Pobieranie czynszów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu, 2) Prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych, 3) Planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia komunalnego i powierzonego, 4) Podział środków finansowych na poszczególne zadania, 5) Zapewnienie wykonawstwa remontów budynków, 6) Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej i innych zapewniających sprawne zarządzanie, 7) Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, 8) Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, 9) Pełnienie funkcji inwestora przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, 10) Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i lokali, 11) Prowadzenie analityki i sprawozdawczości, 12) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 13) Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę, 14) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Przedmiot działania Zakładu Komunalnego ?PGM? jest realizowany zgodnie z programem oraz planową polityką Gminy w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi. 3. Zakres i sposób prowadzenia działalności Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny.

Id: BMJFV-SHCQX-MCPLS-GWWJW-SQCPI. Podpisany

Strona 1

§ 3. Podstawą działalności finansowej Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy oraz plan rzeczowy. III. Formy i zasady działania § 4. Zakład Komunalny ?PGM? ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8. § 5. Zakład Komunalny ?PGM? działa na terenie Miasta Chorzowa. 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie są komórki organizacyjne wyodrębnione w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. 2. Zasady działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności oraz strukturę organizacyjną Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny. 3. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Prezydent Miasta. § 6. 1. Kierownikiem Zakładu Komunalnego ?PGM? w Chorzowie jest Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 2. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym planem finansowym i rzeczowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzowa. Dyrektor Zakładu reprezentuje także Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w przypadkach, gdy zarząd nieruchomościami sprawuje Zakład w imieniu Gminy Chorzów. 3. Uprawnienia wyrażone w pkt.2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z pełnomocnictwem, o którym mowa w art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 4. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora. 5. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 6. Zastępcy Dyrektora działają w ramach udzielonego im przez Dyrektora umocowania i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje. § 7. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Dyrektora i jego Zastępców określa Regulamin Organizacyjny Zakładu. IV. Nadzór i kontrola § 8. 1. Prezydent Miasta dokonuje okresowej oceny przedmiotu działalności Zakładu. 2. Prezydent Miasta zatwierdza roczny plan finansowy i plan rzeczowy Zakładu. V. Przepisy końcowe § 9. Zakład prowadzi działalność wykorzystując oddane mu do dyspozycji mienie Gminy.

Id: BMJFV-SHCQX-MCPLS-GWWJW-SQCPI. Podpisany

Strona 2

§ 10. Zakład Komunalny ?PGM? w Chorzowie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. § 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Id: BMJFV-SHCQX-MCPLS-GWWJW-SQCPI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmaiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu

 • DZ. URZ. 2011.52.637

  uchwała nr RG - IV / 22 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie ?Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce-Nowinach? oraz zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/188/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka- Nowiny Nr RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie ?Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce- Nowinach"

 • DZ. URZ. 2012.2139

  uchwała nr RG - XXI / 159 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG -IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie ?Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.86

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Komunalny w Krynkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego ?Zakład Usług Komunalnych? w Cybince.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład (...)

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Zdolność sądowa jednostek komunalnych

  Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu (...)

 • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Kierownik zakładu budżetowego prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Czy może prowadzić taką działalność? Jeśli n ie to proszę podać (...)

 • Podatek VAT w zakładach budżetowych

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1265

  uchwała nr V/69/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1264

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1262

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1261

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.