Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1267

Tytuł:

uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1267
Hasła:

Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w CzechowicachDziedzicach. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: § 1. W załączniku do uchwały Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)?, 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Czechowice-Dziedzice nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.?, 3) § 9 otrzymuje brzmienie: ?§ 9. Do podstawowych zadań Przedsiębiorstwa należy organizowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.?, 4) § 10 otrzymuje brzmienie: ?§ 10. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 2. Podstawą gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa jest roczny plan finansowy.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny

Id: AMWYE-QNLZS-XANTM-ULVZN-WVVQB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1518

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3333

  uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.97.1841

  uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej ?Złota Jesień? w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2440

  uchwała nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1266

  uchwała nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1265

  uchwała nr V/69/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1264

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1262

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.