Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1488

Tytuł:

uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Żarkach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1488
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Rozwiązywania Problemów Przemocy  w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. .40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 - tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje: §   1 .  Przyjmuje się  Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak Załącznik do Uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik1.docx Załącznik do Uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 lutego 2011r

ID: QFWOM-NEORV-BOJKP-LKRAG-VOLLM. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.192.357

  uchwała nr VII/73/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1401

  uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2012.905

  uchwała nr XVII/336/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.294.2451

  uchwała nr IX/34/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1487

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1486

  uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1485

  uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1484

  uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1483

  uchwała nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.