Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1616

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/167/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Osada Jana

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-22
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 86 pozycja: 1616
Hasła:

WOJEWODA ŚLĄSKI NR NP/II/0911/167/11

Katowice, dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie Statutu Dzielnicy Osada Jana w części określonej w § 1 ust. 3 Statutu Dzielnicy Osada Jana, jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.).


Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Tarnowskich Górach na sesji w dniu 16 marca 2011r. przyjęła Statut Dzielnicy Osada Jana, dalej jako ?statut?. Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Miejska wskazała m.in. przepisy art. 35 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te stanowią m.in. iż organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, natomiast art. 35 ust. 3 określa katalog obligatoryjnych elementów statutu takiej jednostki, przy czym katalog ten ma charakter otwarty, na co wskazuje użycie przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności". Do elementów obligatoryjnych statutu zaliczono określenie: nazwy i obszaru jednostki pomocniczej, zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej, organizacji i zadań organów jednostki pomocniczej, zakresu zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji, zakresu i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Tymczasem w § 1 ust. 3 statutu ustanowiono i określono godło dzielnicy. Zdaniem organu nadzoru takie uregulowanie wykracza poza delegację wyrażoną w art. 35 ustawy o samorządzie gminnym, jak również stoi w sprzeczności z art. 3 ust. 1 ustawy o odznakach i mundurach. Mianowicie przepis tego artykułu stanowi: ?jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole?. Oznacza to bowiem, iż jednostka samorządu terytorialnego jest uprawniona do ustanowienia własnych symboli, ale tylko dotyczących całej gminy, a nie poszczególnych jednostek pomocniczych. Takie stanowisko wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2010r. (sygn. akt II OSK 1896/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Id: TVJUI-CLTHN-MRLJQ-FZGIY-RXAZY. Podpisany Strona 1

Tym samym uchwałę nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Otrzymują: 1) Rada Miejska w Tarnowskich Górach - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) a/a.

wz. . WICEWOJEWODA ŚLĄSKI Stanisław Dąbrowa

Id: TVJUI-CLTHN-MRLJQ-FZGIY-RXAZY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.402

  uchwała nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy OSADA JANA

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1600

  uchwała nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie Statutu Dzielnicy OSADA JANA

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew-Osada

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.46

  uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.6769

  uchwała nr 93/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Oryszew-Osada

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1615

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/166/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/80/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Sowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1614

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/165/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Opatowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1613

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/164/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Lasowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1612

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/163/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Pniowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1611

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/162/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Rybna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.