Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1620

Tytuł:

uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Olsztyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1620
Hasła:PODATKI I OPŁATY

UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.41 ust.1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.), oraz art.6?b? ustawy z dnia 15 listopada 1984r.,o podatku rolnym ( t.j. Dz.U.Nr 136 z 2006 r., poz. 969 ze zm), oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.,o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.Nr 95 z 2010 r.,poz.613 ze zm.), oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz.1682, ze zm.) w związku z art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.Nr 8 z 2005 r..poz. 60 ze zm.) Rada Gminy w Olsztynie uchwala: § 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Olsztyn pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (należnych od osób fizycznych) w drodze inkasa, przez wymienionych niżej w ust. 2 inkasentów. 2. Określa się następujących inkasentów poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego: a) na terenie sołectwa Biskupice - p. Włodzimierz Bieniek b) na terenie sołectwa Biskupice Nowe - p. Elżbieta Pączko c) na terenie sołectwa Bukowno - p. Sylwia Włodarska d) na terenie sołectwa Krasawa - p. Józef Michalik e) na terenie sołectwa Kusięta - p. Gabriela Klimek f) na terenie sołectwa Olsztyn - p. Elżbieta Kosielak g) na terenie sołectwa Przymiłowice - p. Jerzy Maciągowski h) na terenie sołectwa Skrajnica - p. Mirosław Flisowski i) na terenie sołectwa Turów - p. Agnieszka Mszyca j) na terenie sołectwa Zrębice Pierwsze - p. Aneta Jeleń k) na terenie sołectwa Zrębice Drugie - p. Henryka Kulińska 3. Stosownie do wielkości sołectw, za inkaso podatków wymienionych w ust. 1, przysługuje inkasentowi z Olsztyna prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty, a pozostałym inkasentom przysługuje prowizja w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty. § 2. Podatki od nieruchomości, rolny i leśny mogą też być bezpośrednio uiszczane na rachunek Gminy Olsztyn nr konta 74 1020 1664 0000 3602 0028 3622 w PKO BP II Oddz. w Częstochowie. § 3. Wykonanie uchwały i podanie jej do publicznej wiadomości powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Jednocześnie traci moc uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 9 marca 2007 roku.


Id: PBDBN-IXRVI-TVPWX-PDMRG-ZBJQS. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Janusz Konieczny

Id: PBDBN-IXRVI-TVPWX-PDMRG-ZBJQS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2471

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2174

  uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2171

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1287

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/254/2005 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie miasta Jasła.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1619

  uchwała nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1618

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/169/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Stare Tarnowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1617

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/168/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Strzybnica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1616

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/167/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Osada Jana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1615

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/166/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/80/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Sowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.