Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1627

Tytuł:

uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1627
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/59/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje § 1. Przedmiotem konsultacji są: 1) projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, 2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 3) projekty strategii rozwoju miasta, § 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji. § 3. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Prezydent Miasta. 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 1) przedmiot konsultacji, 2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 3) formę konsultacji, 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji niezwłocznie przekazywane jest Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach, zwanej dalej ?Radą?, oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń. § 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę: 1) pisemnej ? poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do członków Rady, w celu wyrażenia pisemnej opinii we wskazanym terminie, 2) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 3) zespołów tematycznych dotyczących wybranych dziedzin współpracy. 2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania. § 5. 1. Opinie Rady zgłoszone w trakcie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Prezydenta Miasta komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Miasta, właściwej ze względu na przedmiot konsultacji. 2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje ww. opinie i uwagi, a następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.


Id: BWXVM-PHWOZ-ITWRW-KXSGO-PEHTY. Podpisany

Strona 1

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta, oraz podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 4. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 5. W uzasadnionych przypadkach wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. § 6. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 2. Konsultacje uznaje się za ważne w przypadku ich przeprowadzenia w sposób określony w niniejszej uchwale. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gerda Król

Id: BWXVM-PHWOZ-ITWRW-KXSGO-PEHTY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.923

  uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2018

  uchwała nr LXII/723/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4064

  uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6001

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2570

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1626

  uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/432/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1625

  uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1624

  uchwała nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1623

  uchwała nr 36/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Siemianowic Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1622

  uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.