Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1631

Tytuł:

uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Tworóg

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Tworóg
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1631
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR IX/37/11 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Tworóg. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), RADA GMINY TWORÓG uchwala: § 1. 1. Pogrzeb sprawia się osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na jej terenie jeżeli: 1) brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, 2) członkowie rodziny zmarłego lub inne osoby zobowiązane do pokrycia kosztów pogrzebu spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg odbywa się na wniosek zobowiązanych do sprawienia pogrzebu. § 2. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu. § 3. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku albo kremacji. 2. Pochówek zmarłych, o których mowa w § 1 ust. 1 dokonuje się na cmentarzach na obszarze Gminy Tworóg z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Jeżeli zwłoki osoby zmarłej wymienionej w § 1 znajdują się poza obszarem powiatu tarnogórskiego, pogrzeb sprawia się na cmentarzu położonym najbliżej miejscowości, w której znajdują się zwłoki. 4. W przypadku określonym w ust. 3 sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które się tego domagają pokryją różnicę pomiędzy sprawieniem pogrzebu na cmentarzu określonym w ust. 3, a kosztami pogrzebu na wybranym cmentarzu. § 4. Gmina może odstąpić od żądania w całości lub części wydatków na pokrycie pogrzebu jeżeli masa spadkowa ma znikomą wartość a dochody spadkobierców nie przekraczają kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg. § 6. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń.


Id: YEWOG-IVSFP-RJGAX-JFVDL-MIRAQ. Podpisany

Strona 1

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg Maria Łukoszek

Id: YEWOG-IVSFP-RJGAX-JFVDL-MIRAQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2175

  uchwała nr 142/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Jarosław i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2729

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1732

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2170

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1435

  uchwała nr LIII/316/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1630

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1629

  uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1628

  uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1627

  uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1626

  uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/432/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.