Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1635

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/152/11 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1635
Hasła:

Katowice, dnia 5 kwietnia 2011 r. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NP/II/0911/152/11 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, jako niezgodnej z art. 19c ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej "ustawą". Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wyry określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19c ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała rady gminy podjęta na podstawie tego przepisu ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności i abstrakcyjności, a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną adresatów. Uchwała taka bowiem zapewnia dochodzenie uprawnienia, jakie przyznaje mieszkańcom gminy regulacja Rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z jego treścią mieszkańcy mogą się ubiegać o realizację określonego zadania publicznego. Stosownie bowiem do brzmienia art. 19b ustawy w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Uchwała podjęta na podstawie art. 19c ustawy pozwala na dochodzenie przyznanych uprawnień prowadzących do wykonywania wybranego zadania publicznego. Uchwała ta więc dotyczy nieokreślonego kręgu adresatów, obejmującego mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do złożenia wniosków o realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy i będzie miała zastosowanie do powtarzalnych sytuacji przy ocenie wniosków. Konsekwencją uznania powyższej uchwały za akt prawa miejscowego jest konieczność formułowania zawartych w niej postanowień precyzyjnie realizujących delegację ustawową. W przepisie art. 19c ust. 1 ustawy zostały wskazane minimalne wymogi w zakresie treści uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego regulującej powyższą materię. Przepis ten wyraźnie wskazuje elementy, które uchwała winna zawierać. Za takie ustawodawca uznał: określenie trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz szczegółowych kryteriów oceny tych wniosków. Dodatkowo wymaga, aby przyjęte kryteria oceny uwzględniały przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. Wskazał więc ustawowe minimum, bez którego uchwała ta nie może uchodzić za akt zgodny z prawem. Tymczasem Rada Gminy Wyry przyjmując unormowania w powyższym przedmiocie katy nie określiła wymaganego powyższym przepisem trybu oceny wniosków, nie uwzględniła również w ramach przyjętych kryteriów oceny wniosków wkładu pracy społecznej. Tym samym należy uznać, że Rada nie zawarła w uchwale elementów obligatoryjnych wpływających na legalność całej uchwały. Ponadto przyznanie przedmiotowej uchwale charakteru powszechnie obowiązującego wiąże się również koniecznością działania Rady w granicach delegacji ustawowej. Z uwagi na to, że normy przedmiotowego aktu rodzą określone skutki w sferze prawnej ich adresatów powinny one być sformułowane w taki sposób, aby nie przekraczały upoważnienia ustawowego. Tymczasem w przepisach § 3, 4 i § 8 uchwały znalazły się uregulowania dotyczące: wymogów formalnych przedkładanych wniosków, sposobu ich składania oraz sposobu postępowania


Id: XWDVI-VZZQY-GSAWH-KDDPS-WZFLE. Podpisany

Strona 1

już po wyborze wniosku do wykonania, a więc - znajdujące się poza delegacją ustawową upoważniającą tylko do określenia trybu i kryteriów oceny wyżej wymienionych wniosków. Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Otrzymują: 1) Rada Gminy Wyry - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Id: XWDVI-VZZQY-GSAWH-KDDPS-WZFLE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1634

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1633

  uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1632

  uchwała nr V/35/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1631

  uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Tworóg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1630

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.