Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1637

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/171/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola w mieście Kalety

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1637
Hasła:

WOJEWODA ŚLĄSKI NR NP/II/0911/171/11

Katowice, dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola w mieście Kalety w całości, jako sprzecznej z art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą?. Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Kaletach, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, jak również art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustaliła odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola, przekraczające 5 godzin dziennie, które obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze wymienione w uchwale. W ocenie organu nadzoru przyjęte przedmiotową uchwałą zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym. Należy bowiem zauważyć, że od dnia 1 września 2010r., na mocy art. 1 pkt 2 oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) przepisy art. 6 i 14 ustawy o systemie oświaty uzyskały nowe brzmienie. Do czasu wspomnianej wyżej nowelizacji stosownie do art. 6 ustawy o systemie oświaty publiczne przedszkole i publiczna forma wychowania przedszkolnego zapewniały bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie odpowiednio: co najmniej podstawy programowej ? w przypadku przedszkola albo podstawy programowej lub wybranej części tej podstawy ? w przypadku publicznej formy wychowania przedszkolnego. Przepis ten pozwalał przyjąć, iż nie było wykluczone udzielanie świadczeń odpłatnie, jednak opłaty te mogły być pobierane wyłącznie za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Normę kompetencyjną zezwalającą wprost na ustanowienie opłat zawierał art. 14 ust. 5 tej samej ustawy, który stanowił, że opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych ? organy prowadzące te przedszkola. Obecnie po nowelizacji z miesiąca sierpnia 2010r. ustawodawca przyjął w przepisie art. 6, iż przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatem z powyższego wynika, że wprowadzenie opłat za wychowanie, naukę i opiekę w przedszkolu możliwe jest dopiero po przekroczeniu liczby godzin wyrażonej w uchwale. Nie jest to uregulowanie tożsame z brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 sprzed nowelizacji, zgodnie z którym pobór opłat był możliwy w przypadku świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Normę kompetencyjną dla rady gminy do wprowadzania opłat stanowi zmieniony również art. 14 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący przedszkole publiczne ustala opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tak więc organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane poza czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.


Id: PBDXP-KQYQD-CRCTR-JNIPU-SQIHF. Podpisany

Strona 1

Tymczasem Rada Miejska w Kaletach w § 1 uchwały ustaliła, iż świadczenia udzielane w miejskich przedszkolach realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin, jednakże tylko w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) w załączniku nr 1 określa podstawę programową dla przedszkoli. Z tegoż aktu prawnego wynika, iż podstawą programową są świadczenia udzielane wyłącznie w zakresie wychowania przedszkolnego. A zatem uchwała Rady Miejskiej, odwołująca się w § 1 tylko do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie realizuje w pełni delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 5 ustawy w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż taka regulacja przedmiotowej uchwały pozwala na pobieranie opłat za świadczenia udzielane przez cały czas pracy przedszkola pod warunkiem, że wykraczają one poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Niezależnie od powyższego, przedmiotowa uchwała zawiera inne wady. Mianowicie § 2 ust. 3 i 4 normujące termin dokonywania opłat oraz rozliczania opłat w przypadku nieobecności dziecka, stanową materię umowną między przedszkolem a rodzicem (opiekunem prawnym), tym samym wykraczają poza zakres delegacji ustawowej. Ponadto, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalny jest zapis § 2 ust. 3, który stanowi, iż opłaty wnoszone są z góry do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia. Bowiem jedną z cech konstytutywnych opłaty publicznej jest jej ekwiwalentność. Zatem powinna być ponoszona za realnie spełnione świadczenie ze strony podmiotu publicznego, a nie za świadczenie, które ma dopiero nastąpić. Tym samym uchwałę nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2011r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Otrzymują: 1) Rada Miejska w Kaletach - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) a/a.

wz. . WICEWOJEWODA ŚLĄSKI Stanisław Dąbrowa

Id: PBDXP-KQYQD-CRCTR-JNIPU-SQIHF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.150.279

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011r. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.150.279

  uchwała nr 64/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.142.267

  uchwała nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011r. nadania nazwy części drogi gminnej w mieście Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2805

  uchwała nr 153/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1100

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Hodowla koni w mieście

  Sąsiad sprzedał swoją działkę. Nowy nabywca chce na niej hodować kucyki i wozić nimi dzieci (odpłatnie). Jest to działka budowlana w mieście. Czy sąsiad może to (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1636

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/155/11 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gostyni

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1635

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/152/11 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1634

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1633

  uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1632

  uchwała nr V/35/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.