Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1308

Tytuł:

uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1308
Hasła:PODATKI I OPŁATY LOKALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1308

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i ust.3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 (Monitor Polski z 2011 r. Nr 95 poz. 961 z 25.10.2011 r.) w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 roku, w sprawie: wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 679) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmiany zapisu paragrafu 1 uchwały poprzez dokonanie dopisania punktu 4, który otrzymuje następujące : 4. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu usług związanych z siecią rozdzielczą wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego . 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.318.554

  uchwała nr XIII/114/ 2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. 2011.571.6271

  uchwała nr XVI.110.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.597.4703

  uchwała nr LVI/639/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.1199

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 września 2010 r. Nr XLVIII/385/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.318.554

  uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1307

  uchwała nr XVII/183/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1306

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1305

  uchwała nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1304

  uchwała nr XVII/179/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z jej ponoszenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1303

  uchwała nr XVII/177/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.