Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1361

Tytuł:

uchwała nr IV/17/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1361
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1361

UCHWAŁA NR IV/17/10/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2, art. 7 w związku z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 roku, poz. 654) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Dokonuje się likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim, zwanego dalej ?Zakładem?, z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000118523. § 2. Ustala się dzień otwarcia likwidacji Zakładu na dzień 1 lutego 2012 roku. § 3. Zakład zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych z dniem 30 kwietnia 2012 roku. § 4. 1. Dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewni podmiot leczniczy utworzony przez spółkę pod nazwą: PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, ulica Graniczna 7. 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, będzie dotychczasowa siedziba Zakładu, przy ulicy Granicznej 7 w Międzybrodziu Bialskim oraz placówka zamiejscowa, przy Alei Wolności 2 w Żywcu. § 5. 1. Składniki materialne i niematerialne Zakładu zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie lub zostaną sprzedane, w zakresie w jakim są niezbędne dla dalszej realizacji zadań, na rzecz spółki, o której mowa w § 4, zgodnie z odrębnymi przepisami i uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego. 2. Do pracowników likwidowanego Zakładu stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późn. zm.).


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1361 ?

§ 6. Termin zakończenia likwidacji Zakładu ustala się na dzień 30 września 2012 roku. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

  uchwała nr XLVIII/377/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.253

  uchwała nr XLV/359/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/56/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usługowo-Produkcyjnemu Gospodarki Wodno-Ściekowej ?Isepnica? w Międzybrodziu ? Bialskim

 • DZ. URZ. 2010.674.5680

  wyrok nr III SA/Kr 159/09 z dnia 22 grudnia 2009r. z dnia 22 grudnia 2009 r. Sygn. akt III SA/Kr 159/09 ze skargi Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku ? Białej na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r., Nr XXII/165/2008 w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Grojcu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Grojcu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1360

  uchwała nr IV/17/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1358

  uchwała nr IV/17/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1357

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 marca 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1356

  obwieszczenie nr 6 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 4 w 2012 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.