Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1363

Tytuł:

uchwała nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rady Miejskiej w Toszku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1363
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1363

UCHWAŁA NR XVII/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r t.j. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235z późn.zm. ) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/445/10 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku, po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Toszku uchwala § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1362

  uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1361

  uchwała nr IV/17/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1360

  uchwała nr IV/17/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1358

  uchwała nr IV/17/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.