Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1365

Tytuł:

aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Częstochowa; Zarząd Powiatu w Częstochowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1365
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1365

do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek

zawarty pomiędzy Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Janusza Krakowiana Jana Miarzyńskiego - Wicestarosty Częstochowskiego - Członka Zarządu


a Gminą Częstochowa reprezentowaną przez: Krzysztofa Matyjaszczyka - Prezydenta Miasta Częstochowy o następującej treści: § 1. Stosownie do § 3 ust. 3 porozumienia zawartego w dniu 18 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Gminą Częstochowa w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im.Wł.Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom niepublicznym na terenie Powiatu Częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 105, poz. 2219: Ustala się wysokość dotacji na 2012 rok w kwocie 45.000zł (słownie:czterdzieści pięć tysięcy złotych). § 2. Aneks obowiązuje od dnia podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1365 ?

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Podpisy osób reprezentujących strony porozumienia: POWIAT GMINA

Wicestarosta

Prezydent Miasta Częstochowy mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk

mgr Janusz Krakowian

Członek Zarządu mgr inż. Jan Miarzyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.217

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 18 marca 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1223

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 2 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 18 marca 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1895

  porozumienie nr 2 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3542

  uchwała nr XLIX/330/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca Uchwalę Nr XXXVII/242/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.21.404

  uchwała nr II/23/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1364

  uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1363

  uchwała nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1362

  uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1361

  uchwała nr IV/17/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1360

  uchwała nr IV/17/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.