Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1367

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.22.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik nr XV/117/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1367
Hasła:ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1367

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.22.2012 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 8 marca 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik nr XV/117/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r . Uzasadnienie Rada Gminy Rudnik w dniu 25 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XV/117/2012 w sprawie ? zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r" . Powyższa uchwała została przedłożona organowi nadzoru w dniu 9 lutego 2012 r. celem zbadania jej zgodności z prawem z przepisami prawa. W dniu 2 marca 2012 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze zawiadamiając stronę o możliwości złożenia wyjaśnień. Przedmiotowa uchwała została podjęta w sprawie ?zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?, a zgodnie z zapisem §3 niniejszej uchwały, jej celem miało być ? zniesienie zapisów ograniczających realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej ?. W miejscu tym należy zwrócić uwagę, że zgodnie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675), dostosowanie treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 tejże ustawy, powinno się odbyć w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do dnia 17 lipca 2011 roku. W toku badania przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że ustalenia w niej zawarte zostały przepisane z uchwały nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r., za wyjątkiem uregulowań dotyczących zapisów ograniczających realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, wobec czego w rzeczywistości stanowi ona nowy plan miejscowy, co do którego nie mają zastosowania przepisy art. 75 ust. wyżej cytowanej ustawy. W związku z powyższym, w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, mającego na celu zbadanie legalności uchwały, organ nadzoru był zobowiązany do zbadania zgodności całej uchwały z przepisami aktualnymi na dzień jej uchwalenia. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 3 pkt 3a, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1367 ?

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz 717 z późn. zm. ) ? zwaną dalej ustawą, w następującym zakresie: 1) W § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały dla terenów oznaczonych symbolami od 1R do 10R dopuszczono lokalizację urządzeń energetyki wiatrowej. Przedmiotowe urządzenia, ze względu na brak ograniczeń w uchwale w zakresie mocy wytwarzanej energii, trzeba zaliczyć do przedsięwzięć, o których mowa w art. 10 ust. 2a ust. tj. do urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Wobec tego zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy w planie miejscowym, powinny zostać określone, oprócz granic terenów pod budowę tych urządzeń, granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. W przedmiotowym planie miejscowym nie dopełniono tego obowiązku, co zdaniem organu istotnie narusza art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy. 2) Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000 bądź 1:500 lub 1:2000 w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustawa dopuszcza również stosowanie skali 1:5000 ale wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy. Rysunek planu stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały został sporządzony w skali 1:5000. Przedmiotowy plan miejscowy nie był sporządzany w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy. Wobec czego należy stwierdzić, iż załączniki graficzne do uchwały zostały sporządzone z rażącym naruszeniem powyższego przepisu.

Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru stwierdza nieważność uchwały nr XV/117/2012 w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów, co na mocy art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym skutkuje wstrzymanie jej wykonania z dniem doręczenia rozstrzygnięcia.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru ? wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

z up. Wojewody Śląskiego Dyrektor Wydziału Infrastruktury Igor Śmietański

Otrzymują: 1) Rada Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik/?RZ? 2) a/a JK
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3153

  uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.95.1527

  uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.211.370

  sprawozdanie Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2011r. Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.658

  uchwała nr XXVI/164/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.657

  uchwała nr XXVI/163/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1366

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.48.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 176/XVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1365

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie wykonywania zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1364

  uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1363

  uchwała nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1362

  uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.