Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1519

Tytuł:

uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1519
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1519

w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku Na podstawie art.5 ust.2, art.6, ust. 2 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje: § 1. Obowiązek odpłatności za pomoc w formie posiłku dla osób określonych w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) spoczywa na świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 175% kryterium dochodowego określonego w art.8. ust.1ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz 1362 z późniejszymi .zmianami.) § 2. Zasady odpłatności, o których mowa w §1 określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1519 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012 r.

Tabela określająca zasady odpłatności ponoszonych przez świadczeniobiorców, za pomoc w formie posiłku.

Uprawnieni

% dochodu w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8. ust.1ustawy o pomocy społecznej od 150,01% do 175,00%

% odpłatności świadczeniobiorcy do kosztów posiłku

bezpłatnie

od 175,01% do 225% Dzieci do 7 roku życia oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej od 225,01% do 250%

25%

50%

powyżej 250%

100%

od 150,01% do 175,00%

bezpłatnie

od 175,01% do 200% Osoby i rodziny o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej

50%

od 200,01% do 225%

65%

od 225,01% do 250%

80%

powyżej 250%

100%
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/ 230/10 Rady Gminy Konopnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku na rok 2010 i lata następne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXI/138/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2009r. uchylająca uchwałę Nr XX/181/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2143

  uchwała nr 223/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1518

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1517

  uchwała nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1516

  uchwała nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1515

  uchwała nr XVI/386/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1514

  uchwała nr XVI/385/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.