Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1753

Tytuł:

uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-24
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1753
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 1753

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje § 1. Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dotyczy uczniów, wychowanków i słuchaczy, o których mowa w art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zamieszkałych na terenie Gminy Istebna. Ilekroć w regulaminie jest mowa o uczniach, to dotyczy to również wychowanków i słuchaczy w powyższym rozumieniu. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Kryterium dochodowym ? należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) 2. Kwocie zasiłku rodzinnego ? należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) § 3. 1. W zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:


Dochód na członka rodziny Do 15% kryterium dochodowego Powyżej 15% do 50% kryterium dochodowego Powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego łącznie

Wysokość stypendium 100% kwoty zasiłku rodzinnego 90% kwoty zasiłku rodzinnego 80% kwoty zasiłku rodzinnego

2. W przypadku, gdy w rodzinie występuje przynajmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o10% 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego. § 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1753

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole realizowanych poza szkołą w szczególności: nauka języków obcych, poszerzające wiedzę uczniów np. udział w zorganizowanych przez wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,

w zajęciach edukacyjnych, w tym w ramach planu nauczania, a także zajęcia muzyczne, plastyczne i inne szkołę, kolegium wycieczkach lub

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup: podręczników, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, butów sportowych, halowych, książek oraz wydawnictw służących poszerzaniu jak również uzupełnianiu wiedzy, tornistrów, plecaków i toreb szkolnych i innego wyposażenia szkolnego, dresów, bluz, stroju gimnastycznego lub innej odzieży sportowej, abonamentu internetowego, mebli edukacyjnych takich jak biurko lub krzesło. 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów , o których mowa w art. 90 d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w szczególności na pokrycie kosztów: a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, c) zakup podręczników szkolnych jak również artykułów wymienionych § 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu, d) dojazdu do szkoły, kolegium ( bilet miesięczny) e) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów, również bez uprawnień szkoły publicznej, 4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe na warunkach określonych w art. 90d ust. 5ustawy o systemie oświaty. § 5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmuje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej. § 6. 1. Stypendia szkolne będą przekazywane w wysokości ustalonej zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu w formie ustalonej w § 4 ust. 1,2,3 tego regulaminu, jako refundacja kosztów poniesionych przez uczniów. 2. Podstawę refundacji wydatków wymienionych w § 4 ust. 1,2,3 niniejszego regulaminu stanowić będą przedstawione przez wnioskodawcę rachunki, faktury i inne dowody wpłaty. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do 10 dnia danego miesiąca. 4. Środki, o których mowa w ust. 1 wypłacane będą w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy. 5. Jeżeli ustalony w decyzji dzień wypłaty środków, o których mowa w ust. 4 jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w następnym dniu powszednim. § 7. 1. Za zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego uznaje się w szczególności: a) całkowitą lub częściową utratę mienia przez rodzinę ucznia wskutek: powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży, b) wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, c) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, 2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przyjmuje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej § 8. 1. Świadczenia pieniężne z tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wypłacane będą w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia otrzymującego przedmiotowe świadczenie odpowiednio: a) w drodze przelewu na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia, a w przypadku pełnoletnich uczniów na ich rachunek bankowy, b) w formie gotówki wypłacanej w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej na podstawie listy wypłat.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1753

2. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy udokumentowanych kosztów poniesionych przez ucznia.

rzeczowej

jest

udzielany

poprzez

zwrot

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. § 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Istebna nr XXVIII/226/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.1.13

  uchwała nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Pole.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/145/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3345

  uchwała nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzebiel

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1752

  uchwała nr XVI/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1751

  uchwała nr XIV/234/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1750

  uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1749

  obwieszczenie nr GZ.6641.2.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1748

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu powiatu w roku 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.