Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1793

Tytuł:

uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1793
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1793

zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 9 ust. 1i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje; § 1. W uchwale Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?w sprawie Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej,?; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej obejmuje: 1) prowadzenie działalności kulturalnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.Nr 13, poz.123 ze zm.), 2) prowadzenie gminnej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), 3) promocję Gminy, informację turystyczną oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu.?; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Szczegółowe cele i zadania oraz organizację Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej określa statut stanowiący załącznik do uchwały.?. § 2. Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej otrzymuje nowe brzmienie zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1793

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1793

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, zwany dalej Ośrodkiem, jest instytucją kultury, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm).Siedzibą Ośrodka jest wieś Istebna, a terenem działalności gmina Istebna. § 2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Istebna, która zapewnia warunki jego działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jego zadaniom i wymogom współczesności. § 3. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. § 4. 1. Biblioteka Publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 2. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka Publiczna korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej ustanowionej dla powiatu cieszyńskiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej. § 5. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby, II, CELE I ZADANIA OŚRODKA § 6. Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców i innych osób przebywających w Gminie Istebna do uczestnictwa w kulturze i jej promocjioraz współtworzenia jej wartości. § 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 4) promocja gminy i informacja turystyczna, 5) propagowanie kultury fizycznej i sportu, 6) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i informacyjnych. 2. Zadaniami Ośrodka jako instytucji kultury są: 1) rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy, kultywowanie starych tradycji ludowych i kultury ludowej regionu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, szczególnie w zakresie budownictwa regionalnego, rzeźby ludowej, koronkarstwa, haftu i pieśni ludowej, 2) prowadzenie pracy środowiskowej i rozrywkowo ? rekreacyjnych, poprzez organizowanie imprez oświatowych, artystycznych

3) gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych, informacyjno ? bibliograficznych o regionie i twórcach ludowych, 4) rozwijanie społecznej i samorządowej aktywności kulturalno ? oświatowej poprzez: stałą współpracę z organizacjami społecznymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami regionalnymi, instytucjami oświatowymi,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1793

5) doskonalenie kadry i form pracy kulturalnej stosownie do wymagań współczesności. 6) przygotowywanie zezwoleń i odmów na prowadzenie imprez masowych, 7) organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizowane zadania, 3. Zadaniami Ośrodka w zakresie promocji i informacji turystycznej są: 1) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, 2) koordynowanie współpracy przygranicznej, 3) organizacja oraz udział w imprezach promujących gminę w kraju i za granicą m. in. targi, wystawy, fora, spotkania Euroregionów, Dni Województwa, 4) prowadzenie nowych aktywnych form działania na rzecz promocji, w oparciu o nowe technologie i standardy, 5) promocja gminy oraz imprez w mediach, wydawnictwach i czasopismach regionalnych i wybranych ogólnopolskich, 6) opracowywanie, ewidencja i dystrybucja materiałów promujących gminę, 7) prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy. 8) prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie, 9) współdziałanie z Górskim Pogotowiem Ratunkowym w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 10) sprawowanie nadzoru nad stanem szlaków turystycznych, spacerowych, ścieżek rowerowych i map turystycznych na terenie gminy, współpraca z PTTK w tym zakresie, 11) współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej oraz promocja sportu i rekreacji, 12) inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 13) przyznawanie dotacji, nagród i stypendiów sportowych, 14) prowadzenie ewidencji klubów sportowych, 15) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych boisk piłkarskich, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, 16) prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem informatora Rady i Urzędu ?Nasza Trójwieś?.


17) współpraca z gminami Beskidzkiej 5 oraz z innymi gminami partnerskimi, 18) współpraca z lokalnymi gestorami turystycznymi, 4. Zadaniami Ośrodka w zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej są: 1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wsi i jego społeczności, 2) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej, 3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno ? bibliograficznej i publicznej na terenie gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na trenie całego powiatu, 4) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych, 5) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1793

6) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego, 7) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki, 8) doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności. § 8. Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. § 9. W skład Ośrodka wchodzą: 1) Gminny Ośrodek Kultury 2) Punkt Promocji i Informacji Turystycznej 3) Biblioteka Publiczna w Istebnej III. ORGANY OŚRODKA I JEGO ORGANIZACJA. § 10. 1. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Istebna § 11. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. 2. Stosunki pracy z pracownikami Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje dyrektor. § 12. 1. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań. 2. Wynagrodzenia pracowników ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej. § 13. Organizację wewnętrzną Ośrodka, jego komórki organizacyjne i stanowiska pracy, ustala regulamin organizacyjny. IV. GOSPODARKA FINASOWA § 14. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania. 2. Przychodami Ośrodka są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są z przychodów. § 15. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m. in.: 1) dzierżawę lub wynajem pomieszczeń, 2) usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne), 3) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki, 4) realizację imprez zleconych, 5) działalność reklamową i promocyjną, 6) sprzedaż wydawnictw książkowych oraz innych ( m.in. foldery, mapy, pamiątki). 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe. § 16. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1793

§ 17. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Istebna, 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1794

  uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.988

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.484

  aneks nr 4 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 listopada 2011r. do Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 3 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.232.342

  aneks nr 1 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. do Porozumienia z dnia 12.07.2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1792

  uchwała nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic - działki 20/2,20/1, obręb 26

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1791

  informacja nr OKA-4210-29(5)2012/271/X/KR/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. o decyzji Nr OKA-4210-29(4)/2012/271/X/KR/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1790

  informacja nr OKA-4110-41(13)/2011/2012/4407/PS, OKA-4110-42(13)/2011/2012/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. o decyzjach nr WCC/1086-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS i nr PCC/1061-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1789

  informacja nr OKA-4210-74(16)/2011/2012/330/IX/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-74(15)/2011/2012/330/IX/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1788

  informacja nr OKA-4210-22(6)2012/2530/X/KT/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2012r. o decyzji Nr OKA-4210-22(5)/2012/2530/X/KT/Zmd

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.