Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.218

Tytuł:

uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Rada Gminy Porąbka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 218
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka wprowadza się następujące zmiany: 1) dotychczasową treść § 2 oznaczyć ?§ 2 ust. 1 ?, 2) po § 2 dodać ust. 2 w brzmieniu: ?2. Upoważnia się dyrektora publicznego przedszkola do stosowania obniżonej opłaty określonej w § 2 pkt 5 o 50% w przypadku przyjęcia w tym samym czasie do przedszkola drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny .?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Grzegorz Zontek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.189

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/314/383/09 Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXV/259/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Porąbka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.89

  uchwała nr XII/118/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XI/99/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.244.409

  sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Porąbka z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1284

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.217

  uchwała nr XI/104/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.216

  uchwała nr 102/XIII/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.215

  uchwała nr 105/XV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XII/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych dla ludności na terenie gminy Niegowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.214

  uchwała nr 91/XIII/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych dla ludności na terenie gminy Niegowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.213

  uchwała nr XXI/337/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/304/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.