Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2290

Tytuł:

sprawozdanie nr 01/2012 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Wójt Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2290
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 2290

SPRAWOZDANIE NR 01/2012 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie art. 26, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 marca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz 1240) Wójt Gminy Czernichów: postanawia, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego sprawozdania i przekazać do: 1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernichów celem zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 2. Radnym Gminy Czernichów, 3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku-Białej do zaopiniowania § 2. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


10:55

Wójt Gminy

Adam Kos

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2290

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 01/2012 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2011 rok

Lp. I

Wyszczególnienie Dochody własne razem: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna Inne dochody Subwencja ogólna z budżetu państwa razem: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan pierwotny 11 696 171,19 3 076 926,00 220 000,00 7 169 611,57 66 938,85 33 000,00 81 993,83 5 000,00 20 000,00 24 000,00 60 000,94 180 000,00 100,00 180 000,00

Plan po zmianach 12 045 867,05 3 076 926,00 250 000,00 7 289 612,21 66 938,85 33 000,00 81 993,83 10 000,00 20 000,00 24 000,00 60 000,94 180 000,00 100,00 230 000,00

Wykonanie 11 136 657,87 3 129 386,00 277 021,33 6 265 644,27 69 483,31 35 830,74 84 843,01 13 984,71 17 195,94 23 104,00 66 512,50 178 619,28 0,00 208 936,21

wsk. real. %

92,5% 101,7% 110,8% 86,0% 103,8% 108,6% 103,5% 139,8% 86,0% 96,3% 110,9% 99,2% 0,0% 90,8%

144 300,00

144 300,00

140 085,02

97,1%

100 000,00 0,00 334 300,00 4 427 116,00 4 381 055,00 46 061,00 0,00

100 000,00 7 900,00 471 095,22 4 384 501,00 4 338 440,00 46 061,00 0,00

109 353,15 8 160,26 508 498,14 4 384 501,00 4 338 440,00 46 061,00 0,00

109,4% 103,3% 107,9% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

II

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2290

III

Dotacje celowe razem: 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030 3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320 4.Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330,§6300

2 587 154,82 1 413 798,00 253 083,00

14 279 724,38 2 066 190,00 9 940 990,00

13 696 865,99 2 035 755,30 9 533 128,44

95,9% 98,5% 95,9%

89 978,82

176 249,38

153 091,06

86,9%

830 295,00

2 096 295,00

1 974 891,19

94,2%

IV

Inne środki Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009 Dochody ogółem:

6 698 467,85 6 698 467,85 25 408 909,86

5 817 506,06 5 817 506,06 36 527 598,49

2 262 702,05 2 262 702,05 31 480 726,91

38,9% 38,9% 86,2%

V

Dochody budżetowe Gminy Czernichów zostały zrealizowane w kwocie 31.480.726,91 zł co stanowi 86,20% w stosunku do planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2290

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 01/2012 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2011 rok

Dział 010

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny Plan po w zł. zmianach w zł. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Wykonanie w zł. 285,89 285,89 285,89

wsk. wyk. w% 95,30% 95,30% 95,30%

01095

Pozostała działalność w tym: dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

300,00

300,00

285,89

95,30%

600 60013

Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

920 273,82 830 295,00 830 295,00

11 368 585,01 1 430 295,00 1 430 295,00

10 821 535,18 1 308 891,19 1 308 891,19

95,19% 91,51% 91,51%

830 295,00

1 430 295,00

1 308 891,19

91,51%

60014

Drogi publiczne powiatowe w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

89 978,82 89 978,82

176 249,38 176 249,38

153 091,06 153 091,06

86,86% 86,86%

89 978,82

176 249,38

153 091,06

86,86%

60016

Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące


0,00 0,00 0,00 0,00

117 040,63 0,00 0,00 117 040,63

117 695,44 654,81 654,81 117 040,63

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

117 040,63

117 040,63

100,00%

60078

0,00 0,00

9 645 000,00 9 645 000,00

9 241 857,49 9 241 857,49

95,82% 95,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 2290

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 630 63003 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 710 71035 Działalność usługowa Cmentarze w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów 750 75011 Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

0,00 231 345,95 231 345,95 231 345,95

9 645 000,00 231 345,95 231 345,95 231 345,95

9 241 857,49 96 552,36 96 552,36 96 552,36

95,82% 41,74% 41,74% 41,74%

231 345,95

231 345,95

96 552,36

41,74%

744 000,00 3 411 158,82 144 000,00 44 000,00

1 082 189,00 1 082 189,00 149 414,00 44 000,00

253 900,37 253 900,37 144 547,22 29 973,68

23,46% 23,46% 96,74% 68,12%

100 000,00

100 000,00

109 825,45

109,83%

0,00 0,00

0,00 5 414,00

23,56 4 724,53

0,00% 87,27%

0,00

0,00

0,00

0,00%

600 000,00 100 000,00

932 775,00 100 000,00

109 353,15 109 353,15

11,72% 109,35%

500 000,00

832 775,00

0,00

0,00%

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 35 574,00 30 574,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 106 390,00 36 024,00

31 071,60 31 071,60 31 071,60 31 071,60 80 854,12 35 850,35

77,68% 77,68% 77,68% 77,68% 76,00% 99,52%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 2290

w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 574,00

36 024,00

35 850,35

99,52%

30 374,00

35 824,00

35 824,00

100,00%

200,00

200,00

26,35

13,18%

75023

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

20 534,00 20 534,00 9 534,00 0,00 11 000,00 24 842,00 24 842,00

20 161,77 20 161,77 9 533,99 0,00 10 627,78 24 842,00 24 842,00

98,19% 98,19% 100,00% 0,00% 96,62% 100,00% 100,00%

w tym: dochody bieżące

Pozostałe odsetki

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

75056

Spis powszechny i inne

w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

24 842,00

24 842,00

100,00%

0,00 0,00

24 990,00 24 990,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

0,00

24 990,00

0,00

0,00%

751

1 600,00

15 952,00

15 952,00

100,00%

75101

1 600,00 1 600,00

1 600,00 1 600,00

1 600,00 1 600,00

100,00% 100,00%

1 600,00

1 600,00

1 600,00

100,00%

0,00

14 032,00 14 032,00

14 032,00 14 032,00

100,00% 100,00%

0,00

14 032,00

14 032,00

100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 2290


gmin) ustawami

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

320,00

320,00

100,00%

0,00

320,00

320,00

100,00%

0,00

320,00

320,00

100,00%

754 75478

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 0,00 0,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00

100,00% 100,00% 100,00%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00%

756

11 136 671,19

11 360 618,83

10 419 924,63

91,72%

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 100,00 5 100,00 5 000,00

10 100,00 10 100,00 10 000,00

14 318,33 14 318,33 13 984,71

141,77% 141,77% 139,85%

100,00

100,00

333,62

333,62%

75615

6 492 535,40

6 559 283,04

5 616 769,14

85,63%

w tym: dochody bieżące

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 492 535,40 6 441 611,57 500,00 39 730,00 4 693,83 0,00 6 000,00

6 559 283,04 6 501 612,21 500,00 39 730,00 4 693,83 0,00 10 000,00

5 616 769,14 5 550 641,04 317,13 42 217,00 6 522,60 75,00 13 246,37

85,63% 85,37% 63,43% 106,26% 138,96% 0,00% 132,46%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 2290

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0,00

2 747,00

3 750,00

136,51%

75616

1 135 109,79

1 245 109,79

1 161 547,66

93,29%

w tym: dochody bieżące

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 135 109,79 728 000,00 32 500,00 27 208,85 77 300,00 20 000,00 100,00 60 000,94 180 000,00 10 000,00 204 000,00 204 000,00 24 000,00 180 000,00

1 245 109,79 788 000,00 32 500,00 27 208,85 77 300,00 20 000,00 100,00 60 000,94 230 000,00 10 000,00 216 200,00 216 200,00 24 000,00 180 000,00

1 161 547,66 715 003,23 35 513,61 27 266,31 78 320,41 17 195,94 0,00 66 512,50 208 861,21 12 874,45 214 734,67 214 734,67 23 104,00 178 619,28

93,29% 90,74% 109,27% 100,21% 101,32% 85,98% 0,00% 110,85% 90,81% 128,74% 99,32% 99,32% 96,27% 99,23%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym: dochody bieżące

Wpływy opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

7 800,00

8 160,26

104,62%

0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 296 926,00 3 296 926,00 3 076 926,00 220 000,00 4 427 116,00 4 381 055,00 4 381 055,00 4 381 055,00 0,00 0,00

4 400,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 326 926,00 3 326 926,00 3 076 926,00 250 000,00 4 384 501,00 4 338 440,00 4 338 440,00 4 338 440,00 0,00 0,00

4 851,13 6 147,50 6 147,50 6 147,50 3 406 407,33 3 406 407,33 3 129 386,00 277 021,33 4 384 501,00 4 338 440,00 4 338 440,00 4 338 440,00 0,00 0,00

0,00% 204,92% 204,92% 204,92% 102,39% 102,39% 101,70% 110,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

75619

Wpływy z różnych rozliczeń w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

75621

758 75801

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące

75802

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 2290

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym: dochody majątkowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżtowego

0,00 46 061,00 46 061,00 46 061,00 0,00 0,00 0,00 354 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 214 278,00 214 278,00 0,00

0,00 46 061,00 46 061,00 46 061,00 0,00 0,00 0,00 389 772,10 725,70 725,70 725,70 0,00 172 000,00 172 000,00 172 000,00 216 866,40 216 866,40 2 588,40

0,00 46 061,00 46 061,00 46 061,00 0,00 0,00 0,00 460 353,81 725,70 725,70 725,70 0,00 191 492,90 191 492,90 191 492,90 267 955,21 267 955,21 2 588,40

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 118,11% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 111,33% 111,33% 111,33% 123,56% 123,56% 100,00%

801 80101

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80104

Przedszkola w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

80114

214 278,00

214 278,00

265 366,81

123,84%

80195

Pozostała działalność

0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00

180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) 851 85195

Ochrona zdrowia

Pozostała działalność w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35,00

0,00

0,00

0,00%

852

Pomoc społeczna

1 634 872,00

2 384 545,33

2 353 399,08

98,69%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 2290

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 369 057,00 1 369 057,00 0,00 0,00

1 483 657,00 1 483 657,00 200,00 2 000,00

1 453 431,76 1 453 431,76 203,36 0,00

97,96% 97,96% 101,68% 0,00%

1 369 057,00

1 466 957,00

1 437 222,30

97,97%

0,00

12 000,00

14 902,70

124,19%

0,00

2 500,00

1 103,40

44,14%

85213

12 417,00

8 202,00

8 177,30

99,70%

12 417,00

8 202,00

8 177,30

99,70%

702,00

1 702,00

1 702,00

100,00%

11 715,00

6 500,00

6 475,30

99,62%

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

24 494,00 24 494,00 0,00 24 494,00 96 866,00 96 866,00 96 866,00

42 000,00 42 000,00 2 000,00 40 000,00 81 183,00 81 183,00 81 183,00

43 710,02 43 710,02 3 726,90 39 983,12 80 854,14 80 854,14 80 854,14

104,07% 104,07% 0,00% 99,96% 99,59% 99,59% 99,59%

85216

Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 2290

85219

Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

88 500,00 88 500,00 0,00 88 500,00

96 159,12 96 159,12 669,12 95 490,00

96 159,12 96 159,12 669,12 95 490,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 030,00 12 030,00 0,00

17 270,00 17 270,00 2 000,00

15 270,00 15 270,00 0,00

88,42% 88,42% 0,00%

12 030,00

15 270,00

15 270,00

100,00%

85278

0,00 0,00

495 243,00 495 243,00

495 243,00 495 243,00

100,00% 100,00%

0,00

495 243,00

495 243,00

100,00%

85295

Pozostała działalność w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

31 508,00 31 508,00 0,00

160 831,21 160 831,21 5 887,00

160 553,74 160 553,74 6 582,60

99,83% 99,83%

0,00

103 544,21

103 271,14

99,74%

31 508,00

45 000,00

45 000,00

100,00%

0,00

6 400,00

5 700,00

89,06%

853 85395

621 736,00 621 736,00 621 736,00

621 736,00 621 736,00 621 736,00

494 760,01 494 760,01 494 760,01

79,58% 79,58% 79,58%

Pozostała działalność w tym: dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt

621 736,00

621 736,00

494 760,01

79,58%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 2290

5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

854 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące Pozostałe odsetki

w tym: dochody majątkowe

134 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00

177 637,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 27 637,00 27 637,00 27 637,00

190 502,11 167 213,72 167 213,72 167 213,72 23 288,39 23 213,39 23 288,39

107,24% 111,48% 111,48% 111,48% 84,27% 83,99% 84,27%

900 90001

3 765 688,00 3 760 688,00 0,00 0,00 3 760 688,00

2 290 967,00 2 285 367,00 0,00 0,00 2 285 367,00

14 500,65 31,18 31,18 31,18 0,00

0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90019

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej

3 760 688,00

2 285 367,00

0,00

0,00%

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 32 639,37 32 639,37 32 639,37 10 630,00 6 000,00

8 861,12 8 861,12 8 861,12 5 008,35 5 008,35 5 008,35 600,00 600,00 600,00 22 932,37 22 932,37 22 932,37 3 320,00 3 603,00

177,22% 177,22% 177,22% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,26% 70,26% 70,26% 31,23% 60,05%

90020

90095

Pozostała działalność w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z zakresu kultury w tym: dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów

921 92105

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 2290

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

w tym: dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjune realizowane na podstawie porozumień( umów)

0,00

16 009,37

16 009,37

100,00%

1 370 419,90 1 370 419,90 1 370 419,90 0,00

2 036 419,90 2 036 419,90 2 036 419,90 333 000,00

1 835 701,73 1 835 701,73 1 835 701,73 333 000,00

90,14% 90,14% 90,14% 100,00%

0,00

333 000,00

333 000,00

100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 370 419,90

1 370 419,90

1 169 701,73

85,35%

RAZEM:

w tym: dochody bieżące w tym: dochody majątkowe:

25408909,86 36527598,49 31480726,91

18847506,96 6561402,90 29725700,96 6801897,53 28109740,21 3370986,70

86,18% 94,56% 49,56%

ROZCHODY W TYM: SPŁATA KREDYTÓW SPŁATA POŻYCZEK PRZYCHODY W TYM: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK WOLNE ŚRODKI

1 372 296,00 902 092,00 470 204,00 4 535 228,14 4 535 228,14 0,00 0,00

3 657 063,00 902 092,00 2 754 971,00 9 993 012,90 5 589 274,47 3 403 738,43 1 000 000,00

1 036 607,57 903 984,82 132 622,75 9 230 902,30 4 200 000,00 3 330 719,75 1 700 182,55

28,35% 100,21% 4,81% 92,37% 75,14% 97,85% 170,02%

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w 2011 roku w kwocie 31.480.726,91 zł co stanowi 86,20% w stosunku do planu po zmianach, który wyniósł 36.527.598,49 zł. W dziale 010 do wykonania dochodów 285,89 zł co stanowi 95,30% w stosunku do planu dochodów: są to dochody m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy. W dziale 600 do wykonania dochodów 10.821.535,18 zł co stanowi w stosunku do planu 95,19% są to dochody z tyt. dotacji w kwocie 1.308.891,19 zł z województwa na wykonanie chodnika w Międzybrodziu Bialskim Żarnówka przy drodze nr 948, dotacji na chodnik w Czernichowie I etap, dotacji ze Starostwa Powiatowego Żywiec i Bielska- Białej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 153.091,06 zł, środki z refundacji na zadanie dot. Budowa drogi gminnej ul. Energetyków w M. Żywieckim w kwocie 117.040,63 zł, różne wpływy w kwocie 654,81 zł, oraz dotacje w kwocie 9.241.857,49 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 2290

W dziale 630 wykonanie dochodów 96.552,36 zł co stanowi w stosunku do planu 41,74% to płatność związana z realizowanym projektem pn. Kampania promocyjno medialna wspierająca rozwój Gminy Czernichów. W dziale 700 wykonanie dochodów 253.900,37zł w stosunku do planu stanowi to 23,46% są to dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 29.973,68 zł, dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 109.825,45 zł, odsetki w kwocie 23,56 zł, wpływy z różnych dochodów 4.724,53 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 109.353,15 zł, na powyższą kwotę składają się następujące dochody ze sprzedaży działek na rzecz: K.Sado, J.W.Mrowiec, K.Szlagor, F.Z.Flisek, Tauron SA, E.K Szewczyk Ośrodek Silesia, E.Kawa, A.Romanowicz- przystań wodna. W dziale 700 nie wykonano dochodów z tytułu środków PROW na zadanie rewitalizacji centrum Czernichowa. W dziale 710 wykonanie dochodów wyniosło 31.071,60 zł co stanowi w stosunku do planu 77,68% są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach gminnych w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim. W dziale 750 wykonanie dochodów wyniosło 80.854,12 zł co stanowi 76,00% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone 35.824,00 zł, dochody w kwocie 26,35 zł uzyskane z tyt. prowizji za udostępnianie danych osobowych, odsetek uzyskanych z lokat środków 9.533,99 zł, wpływy różne w kwocie 10.627,78 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 24.842,00 zł. W dziale 751 wykonanie dochodów wyniosło 15.952,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tyt. dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 1.600,00 zł, dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 14.032,00 zł, wybory do rady gminy, wybory wójta 320,00 zł (środki przeznaczone na niszczenie dokumentacji powyborczej). W dziale 754 wykonanie dochodów wyniosło 4000,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do zaplanowanych dochodów: jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania kosztorysów zniszczonych domów, nieruchomości które uległy zniszczeniu wskutek osuwiska w przysiółku Łaski w M.

Bialskim. W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 10.419.924,63 zł co stanowi 91,72% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy. Nie wszystkie zostały wykonane w 100%.W rozdziale 75601, gdzie uzyskujemy pływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 141,77% wykonania.W rozdziale 75615, który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 85,63%.Zdecydowany wpływ na to mają zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem inne podatki zostały wykonane a nawet przekroczone w wykonaniu.W rozdziale 75616, który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody na poziomie 93,29%. Na zaniżony wynik wpłynęły m. in. zaległości z tyt. pod. od nieruchomości os. fizycznych. należy dodać, że zaległości te na bieżąco są przekazywane do naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, natomiast w przypadku wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn, jak również podatku od czynności cywilnoprawnych, gmina nie ma wpływu na wielkość wykonania. To dochody które są udziałami gminy i przelewane są z poszczególnych urzędów skarbowych, w której dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Pozostałe dochody uzyskane z opłaty miejscowej, pod. od śr. Transportowych zostały uzyskane zgodnie z planem a nawet uzyskano ponadplanowe dochody.W rozdziale 75618, wpływ z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia, opłaty z tytułu renty planistycznej uzyskano zgodnie z planem lub powyżej planu.W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 205%, są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 102,39%, są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W dziale 785 wykonanie dochodów wyniosło 4.384.501,00 zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.338.440,00 zł, subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 40.061,00 zł. W dziale 801 wykonanie dochodów wyniosło 460.353,81 zł co stanowi 118,11% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek 191.492,90 zł, wpływ za zwrot prenumeraty dla GZO w kwocie 725,70 zł, wpływ środków unijnych oraz budżetu państwa na projekt p.n. Pomóżmy dzieciom poznawać świat, (razem pozyskane środki na projekt w kwocie 265.366,81 zł), oraz dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 180,00 z przeznaczeniem na komisję konkursową oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.588,40 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 2290

W dziale 851 wykonanie dochodów wyniosło 0%, w stosunku do planu. To środki z dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na koszty wydawanych decyzji przez GOPS. Nie było wydawanych decyzji. W dziale 852 wykonanie dochodów wyniosło 2.353.399,08 zł co stanowi 98,69% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań włąsnych gminy. Część środków nie zostało wykorzystanych w pełni, stąd zwrot do dysponenta środków czyli Wojewody Śląskiego. Dokonano zwrotu środków z dotacji w 2011 roku. Na program p.n. Aktywna interakcja w Gminie Czernichów pozyskano środki w kwocie 103.271,14 zł, w tym środki z budżetu europejskiego 98.078,74 zł, z budżetu państwa 5.192,40 zł jako wkład krajowy. W dziale 853 wykonanie dochodów wyniosło 494.760,01 zł, co stanowi w stosunku do planu 79,58%. Są to środki uzyskane w związku z realizacją projektu p.n. Dobra praca, dobry zawód. Zaplanowano całość środków na 2011 rok, jednak realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2012 roku. Zatem część nieotrzymanych środków została zaplanowana na 2012 rok. Pozyskano środki w 2011 roku z budżetu europejskiego w kwocie 419.760,01 zł, natomiast wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 75.000,00 zł. W dziale 854 wykonanie dochodów wyniosło 190.502,11 zł co stanowi 107,24% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 167.213,72 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, m.in. dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 23.288,39 zł. W dziela 900 wykonanie dochodów wyniosło 14.500,65 zł zł co stanowi 0,63% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 5.008,35 zł, oraz opłaty i kary z korzystania ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.861,12 zł, odsetki z rachunku BGK BB w kwocie 31,18 zł, oraz kwota 600,00 zł dotycząca wpłaty mieszkanki gminy w celu dokonania badania hałasu przez gminę na sąsiadującej działce mieszkanki gminy. W rozdziale 90001 zaplanowano kwatę dochodów 2.285.367,00 zł, dotyczącą zadania p.

n. budowa kanalizacji w przysiółku Kosarzyska w M. Żywieckim. Zadanie zakończono we wrześniu 2011 roku, wniosek złożono i na dzień 31.12.2011 roku nie otrzymano żadnych środków PROW- u na ten cel. Gmina celem wypłacenia kontrahenta musiała asekurować się pożyczką na prefinansowanie w BGK Bielsko Biała. W dziale 921 wykonanie dochodów wyniosło 22.932,37 zł, co stanowi 70,26% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody otrzymane z tytułu darowizn z przeznaczeniem na kulturę w kwocie 3.320,00 zł, oraz kwota 16.009,37 zł dotycząca refundacji środków z budżetu europejskiego na zadanie zw. z realizacją imprezy gminnej Święta Moraza 2010 roku. W dziale 926 wykonanie dochodów wyniosło 18.35.701,73 zł co stanowi 90,14% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to m. in. wpływy z Min. Sportu, Urzędu Marszałkowskiego po 333.000,00 zł oraz środki z budżetu europejskiego na budowę hali sportowej w Czernichowie w kwocie 1.169.701,73 zł. Srodki te nie otrzymano w wysokości zaplanowanych środków do 31.12.2011 roku z uwagi na zakończenie zadania i dokonanie kontroli przez instytucję zarządzającą. Reasumując, należy podkreślić, że uzyskane wykonanie dochodów w 2011 roku jest wynikiem zastosowania prawidłowej prognozy dochodów własnych. Podsumowując całość dochodów budżetowych, które zostały wykonane w 86,18%, należy stwierdzić, że na środki z zewnątrz które zostały zaplanowane gmina nie ma wpływu, czy je otrzyma zgodnie z planem. Dotyczy to zwłaszcza środków instytucji zarządzającej środkami unijnymi. W przypadku środków które są otrzymywane z Urzędów Skarbowych jako udziały podatkowe, gmina również nie ma wpływu na wielkość otrzymanych dochodów. Rozpatrując same środki unijne, które gmina zaplanowała w budżecie a nie otrzymała w 2011 roku. To m. in.: - 200.718,17 zł płatność na zadanie pn. Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu, zadanie zakończono w 2011 roku, do kontroli przez instytucję zarządzającą, - 2.285.367,00 zł dotacja, i płatność na zadanie pn. Budowa kanalizacji Kosarzyska w M. Żywieckim, zadanie zakończone, do kontroli przez instytucję zarządzającą, - 134.793,59 zł płatność dotycząca projektu pn. Kampania promocyjno-medialna w Gminie Czernichów, zadanie zakończone, do kontroli przez instytucję zarządzającą,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 2290

Reasumując powyższe dane, należy stwierdzić, że gdyby gmina otrzymała zgodnie z planem środki to pułap osiągniętych dochodów budżetowych byłby bliski osiągnięcia maksymalnego poziomu, 100%. Niestety na wcześniejszą refundację środków (w postaci dotacji, płatności) z tytułu realizacji projektów unijnych gmina nie ma wpływu.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 2290

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 01/2012 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012 r.

W 2011 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki

Dział

Rozdz.

Treść - Nazwa

Wykonanie w zł i gr.

010

01030

Rolnictwo i Łowiectwo

Izby Rolnicze ? wydatki bieżące w tym: - składki do izb rolniczych

717,57

717,57 717,57 717,57

600

60004

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy ? wydatki bieżące w tym: - transport na terenie gminy ( MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała) w tym : dotacja dla MZK Żywiec ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - pomoc finansowa dla Starostwa Bielsko-Biała z przeznaczeniem na refundację wydatków na zakup 35 autobusów 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / w tym: - budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie - Żarnówka - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie Żarnówka - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I - budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I 60014 Drogi publiczne powiatowe ? wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH - pomoc finansowa dla Powiatu Żywiec 60016 Drogi publiczne gminne ? wydatki bieżące -wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 854 765,35 316 141,89 266 141,89 266 141,89 252 172,80 50 000,00 50 000,00 1 512 291,10 1 512 291,10

730 891,40 30 000,00

173 400,00 577 999,70 131 844,96 131 844,96 130 347,95 1 497,01 445 850,22 445 850,22 97 843,90

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 2290

- świadczenia dla pr. gospodarczych - badania lekarskie - odśnieżanie dróg gminnych w roku 2011 -zakup znaków drogowych i luster na drogach gminnych, - zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy - pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - zakup usług remontowych dot. dróg gminnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ? wydatki bieżące - zakup usług remontowych

3 027,09 752,00 146 939,76 2 616,58 168 557,07 13 589,32 12 524,50 9 448 637,18 9 448 637,18 9 448 637,18 117 104,22 117 104,22 114 604,22 114 604,22 2 500,00 2 500,00 905 272,33 905 272,33 280 648,60 114 842,89 5 083,93 18 375,65 62 154,69 2 148,12 66 855,00 11 188,32 624 623,73 303 919,96 314 617,79 2 787,02 3 298,96 16 528,33 12 899,99 12 899,99 12 899,99 3 628,34

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 2

630

63003

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ? wydatki bieżące - zakup usług zw. z realizacją wspól.projektu ze Star. Pow. ŻYWIEC ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - zakup udziałów w Stacji Turystyczno - Narciarskiej Żar w Międzybrodziu Żywieckim

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami ? wydatki bieżące - energia w budynkach gminnych -Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny - opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz. Żywieckim - opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec - zakup materiałów - usługi komunalne i mieszkaniowe - zakup usług remontowych ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne - przebudowa Ośrdoka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim - nabywanie gruntów - Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne

710

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego ? wydatki bieżące - opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 2290

? wydatki bieżące - energia w kaplicach cmentarnych - zakup materiałów i usług na cmentarzach gminnych

3 628,34 772,82 2 855,52 3 163 863,18 35 824,00 35 824,00 32 505,00 2 115,64 1 203,36 81 249,28 81 249,28 76 170,00 791,80 2 213,33 2 074,15 2 901 483,41

2 473 212,85

750

75011

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie ? wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne - zakup materiałów i usług - delegacje 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety RG - zakup materiałów dla radnych - zakup usług , - zakup usług telefonii komórkowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia w tym: ~ zakup prenumeraty i publikacji ~ zakup środków czystości ~ zakup materiałów biurowych,tonerów ~ zakup druków ~ zakup artykułów do sekretariatu,woda źródlana, art.spożywcze itp.. ~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych ~ zakup tonerów do kserokopiarek,części zamiennych do drukarek / wydatki zw. z zakupem usług w tym: ~ opłaty RTV ~ przegląd techniczny kserokopiarki,konserwacja ~ monitoring - firma KOMES ~ wywóz nieczystości , ścieków ~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów , w tym :pr.antywirusowe 7.257,00zł (licencja,wdrożenie) ~ obsługa prawna ~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, ~ prowizje bankowe,opłaty bankowe ~ usługi pocztowe

1 896 684,93 7 249,70 17 300,85 113 731,28

7 428,47 13 000,73 51 523,63 4 681,65 11 234,24 14 807,48 11 055,08

222 467,74 322,50 3 884,34 4 006,40 1 052,94 28 604,05 55 812,00 37 400,00 33 211,36 22 430,30

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 2290

~ wydanie biuletynu informacyjnego ~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP ~opłata weryfikacyjna dot.zgłoszenia UG do konkursu Zielony Laur ~ inne wydatki w tym: obsługa BHP,usługa transportowa, montaż samozamykaczy, regulacja drzwi w budynku urzędu, wizytówki, opłata za akt.notarialny, przedłużenie cert.kwalifikowanego, badanie wody, sporządzenie dok.z audytu itp. - szkolenia pracowników - opłaty telefoniczne stacjonarne - opłaty telefoniczne - komórki - energia i gaz - odpis na Zakł. Fund. Świadcz. Socj. - badania okresowe pracowników - delegacje oraz ryczałty samochodowe - składki na PFRON - różne opłaty i składki - dostęp do internetu - remont pomieszczeń biurowych,wykonanie zabudowy meblowej ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - modernizacja bydynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu - budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul.Brodek 75056 Spis powszechny i inne ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia - delegacje 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów , wyposażenia dot. Reklamy - promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy - podróże służbowe zagraniczne 75095 Pozostała działalność ? wydatki bieżące - dotacja celowa - diety dla członków rad sołeckich - wynagrodzenia - zakup usług i materiałów

13 284,00 4 424,97 3 000,00

15 034,88 20 580,12 10 276,10 24 031,40 35 807,14 35 038,56 897,00 38 291,35 17 845,00 23 884,07 5 293,02 3 834,59 428 270,56 428 270,56 0,00 24 842,00 24 842,00 6 405,79 17 636,21 649,55 150,45 89 822,00 89 822,00

2 500,00 1 728,00 18 288,84 67 037,97 267,19 30 642,49 30 642,49 2 085,76 20 400,00 1 300,00 6 856,73

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 2290

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów 75108 Wybory do Sejmu i Senatu ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów - opłaty telefoniczne - komórki - delegacje 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 952,00 1 600,00 1 600,00 881,24 718,76 14 032,00 14 032,00

7 500,00 2 886,35

3 345,09 110,00 190,56 320,00 320,00 320,00 408 441,03 5 840,00 5 840,00

5 840,00

754

75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych (wpłaty na fundusz celowy) 75412 Ochotnicze Straże Pożarne ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP - energia i gaz - zakup usług remonowych - zakup opłat z tyt. tel . Komórkowej - zakup składek i opłat, ubezpieczenia - zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - dotacja dla OSP M.B. na zakup relingu do łodzi strażackiej ,ratunkowej - termomodernizacja części bojowej budynku OSP M.B. - dotacja dla OSP M.Ż na zakup lekkiego samochodu strażackiego 75414 Obrona Cywilna ? wydatki bieżące - zakup usług - delegacje

397 344,87 152 688,87 13 572,00 75 043,48 16 656,04 5 028,54 674,76 23 742,50 17 971,55 244 656,00 6 396,00 50 000,00 188 260,00 481,51 481,51 306,00 175,51

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 2290

75421

Zarządzanie kryzysowe ? wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia

774,65 774,65 774,65 4 000,00 4 000,00 4 000,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ? wydatki bieżące - zakup usług z zakresu ekpertyz, analiz i opinii

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - różne opłaty i składki - zakup usług i materiałów( zakup art.papierniczych) związane z poborem podatków i wysyłaniem upomnień,

46 473,83

46 473,83 46 473,83 20 759,51 5 787,24 19 927,08 372 828,68 372 828,68 372 828,68 372 828,68 8 897 981,44 4 277 819,09 4 022 518,92 3 059 602,33 175 085,62 787 830,97 255 300,17 65 326,17 64 944,00 37 030,00 36 000,00 52 000,00 153 459,50 153 459,50 131 616,65 9 169,92

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. ? wydatki bieżące w tym: - spłata odsetek od kredytów i pożyczki

801

80101

Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - wymiana kotła gazowego w ZSP w Czernichowie - wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie - wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie - modernizacja zaplecza kuchennego oarz jadalni w ZSP w Czernichowie - budowa studni przy ZSP w Czernichowie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 2290

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

80104 Przedszkola ? wydatki biezące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - dotacja 80110 Gimnazja ? wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 80113 Dowożenie uczniów do szkól ? wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 672,93 1 514 952,51 1 514 952,51 1 207 797,81 57 719,72 223 445,11 25 989,87 1 719 650,29 1 719 650,29 1 406 057,16 89 789,03 223 804,10 94 295,00 94 295,00 4 625,61

89 669,39

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 80114 Zespóły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół ? wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych

616 937,42 616 937,42 548 002,71 2 658,74

66 275,97

18 747,11 18 747,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 - zakup usług 16 747,11 80148 Stołówki szkolne 501 520,52 ? wydatki bieżące 501 520,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288 708,56 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 924,96 - zakup materiałów i usług 206 887,00 80195 Pozostała działalność 600,00 ? wydatki bieżące 600,00 - wyngrodzenia 600,00 Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 3 851 Ochrona zdrowia 158 523,79 85153 Zwalczanie narkomanii 9 687,81 ? wydatki bieżące 9 687,81 - wyngrodzenia 4 000,00 - zakup materiałów i usług 5 687,81

1 I

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ? wydatki bieżące

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 4

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ? wydatki bieżące

148 835,98 148 835,98

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 2290

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 759,46 44 576,52 2 500,00 30 000,00 2 931 114,73 24 775,60 24 775,60 24 775,60 1 438 351,76 1 438 351,76 67 564,52 1 253,06 1 368 557,78 976,40 9 811,68 9 811,68 9 811,68 113 275,44 113 275,44 5 140,00 108 135,44 686,34 686,34 686,34 101 067,68 101 067,68 101 067,68 530 388,16 530 388,16 407 253,55 119 390,96 3 743,65 27 762,66 27 762,66 27 762,66 495 243,00

- zakup usług i materiałów przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja dot.przeciwadziałania alkoholizmowi dla Izby Wytrzeźwień Bielsko-B. - dotacja "pożytek publiczny"

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 5

852

85202

Pomoc Społeczna Domy pomocy społecznej ? wydatki bieżące

- zakup usług oraz opłaty i składki 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia apołecznego ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ? wydatki bieżące - zakup usług oraz opłaty i składki - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki ? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i usług - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 25 ?

Poz. 2290

? wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85295 Pozostała działalność ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych

495 243,00 495 243,00 189 752,41 189 752,41 42 648,74 42 942,50 104 161,17 465 066,76

465 066,76 465 066,76 174 632,70 254 579,65 35 854,41

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e

853

85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych

854

85401

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne ? wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów i usług 85446 85415

216 475,39 169 645,64 169 645,64 145 238,48 10 404,27 14 002,89 240,00 240,00 46 589,75 46 589,75 4 551 694,75 3 781 419,31 94 400,00 94 400,00 3 687 019,31 0,00 49 000,00 3 638 019,31 15 800,81 15 800,81 15 800,81 292 932,90 292 932,90 292 932,90

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

? wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów ? wydatki bieżące Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 7

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ? wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla z-du budżetowego ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołęctwie Tresna - budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czernichów - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w M.Ż. 90002 Gospodarka odpadami ? wydatki bieżące - zakup materiałów i usług 90003 Oczyszczanie miast i wsi ? wydatki bieżące - zakup materiałów i usług

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 26 ?

Poz. 2290

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ? wydatki bieżące - zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji

90013

Schroniska dla zwierzat ? wydatki bieżące - zakup materiałów i usług dot.zwierząt 0świetlenie ulic, placów mostów ? wydatki bieżące w tym: - oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego

48 812,11 48 812,11 48 812,11 32 901,31 32 901,31 32 901,31 363 212,16 363 212,16 363 212,16

16 616,15 16 616,15 5 104,50 11 511,65

90015

90095

Pozostała działalność ? wydatki bieżące w tym: - zakup usług - opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń

921

92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury ? wvdatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów - zakup usług i materiałów - energia w budynkach kultury - dotacje (pożytek publiczny) - dotacje na projekt Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej

555 201,36

245 821,36 245 821,36 48 760,59 143 346,02 11 391,97 32 700,00 9 622,78

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 8 92116 Biblioteki ? wydatki bieżące w tym: - dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki 309 380,00 309 380,00 309 380,00

926

92601

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe ? wydatki bieżące - energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych - zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskimn ? wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 / - zadanie: budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie: budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów

4 341 546,82

4 280 297,12 40 787,31 28 243,50 12 543,81 4 239 509,81 1 903 001,27 50 053,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 27 ?

Poz. 2290

- zadanie :Budowa boiska Orlik 2012 w M. Żywieckim 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ? wydatki bieżące - zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie - dotacja "pożytek publiczny"

2 286 455,54 61 249,70 61 249,70 27 349,70 33 900,00

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 9

Ogółem:

39 019 551,56

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 28 ?

Poz. 2290

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 01/2012 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Dział Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

Plan wg uchwały

Plan po zmianach 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Wykonanie 717,57 717,57 717,57 717,57 717,57

wsk. %

010

Rolnictwo i Łowiectwo

01030 Izby Rolnicze w tym: ?wydatki bieżące w tym: /wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

800,00 800,00 800,00 800,00

71,8% 71,8% 71,8% 71,8% 71,8% 94,8% 85,2% 82,9% 82,9% 24,5% 95,5% 100,0%
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 42/11 Burmistrza Przemkowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 40/11 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstwienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.208.365

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4423

  zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Iłży z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2289

  uchwała nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2288

  uchwała nr XXIII/185/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2287

  uchwała nr 377/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2286

  uchwała nr 376/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2285

  uchwała nr 368/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 10 im. Polskich Noblistów w Sosnowcu, ul. Północna 61

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.