Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2795

Tytuł:

uchwała nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2795
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2795

UCHWAŁA NR XIX/472/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia § 1. 1. Z tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z budżetu Miasta Bielska-Białej - zwaną dalej "zapomogą" w wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku narodzin dzieci, na każde dziecko urodzone po dniu 1 listopada 2011r. 2. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Bielska-Białej bez przerwy przez 9 miesięcy przed dniem narodzin i w dniu złożenia wniosku o zapomogę. 3. Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci. 4. Zapomoga, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej. 5. Zapomoga, nie przysługuje jeżeli: 1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 2) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z rodziców. § 2. 1. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci. 2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1) wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania; 2) dzieci, w związku z których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania. 3. Do wniosku należy dołączyć:


12:18

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2795

1) kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek; 2) skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci; 3) oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Bielska-Białej od co najmniej 9 miesięcy przed urodzeniem się dzieci oraz w dniu składania wniosku; 4) oświadczenie, że z tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana zapomoga, o której mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie takiej zapomogi. 4. W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.138.2695

  uchwała nr Vk/XLIX/527/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.429

  uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się podczas jednego porodu więcej niż dwoje żywych dzieci

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1650

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się podczas jednego porodu więcej niż dwoje żywych dzieci.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/120/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.144.269

  uchwała nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2794

  uchwała nr XIX/470/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2793

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.271.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/267/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2792

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.269.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2791

  porozumienie Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lipca 2012r. w przedmiocie powierzenia Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2790

  uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.