Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2796

Tytuł:

uchwała nr XIX/473/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2796
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2796

UCHWAŁA NR XIX/473/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), Rada Miejska postanawia § 1. W Uchwale Nr LIV/1245/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. wprowadzić z dniem 1 listopada 2012r. następujące zmiany: 1. § 2 otrzymuje brzmienie: ?Podnieść od dnia 1 listopada 2012r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o kwotę 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na jego wiek w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego.? 2. § 3 otrzymuje brzmienie: ?Podnieść od dnia 1 listopada 2012r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o kwotę 70,00 zł na każde dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego?. 3. § 7 otrzymuje brzmienie: ?Uchwała ma zastosowanie do dodatków do końca okresu zasiłkowego 2017/2018?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska?Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


12:18

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.98.1568

  uchwała nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr LXII/492/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 • DZ. URZ. 2011.99.792

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1373

  uchwała nr X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1570

  uchwała nr LXXX/1398/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Czy dodatek w kwocie 90 zł. jaki otrzymują rodzice dzieci chodzących do szkoły przysługuje także na dziecko uczęszczające w tym roku do zerówki?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

  Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2795

  uchwała nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2794

  uchwała nr XIX/470/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2793

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.271.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/267/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2792

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.269.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2791

  porozumienie Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lipca 2012r. w przedmiocie powierzenia Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.