Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2801

Tytuł:

uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasad jego używania i wykorzystywania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2801
Hasła:HERBY,FLAGI,ODZNAKI,PIECZĘCIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2801

UCHWAŁA NR XXIII/198/12 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: § 1. Ustanawia się logo Gminy Czechowice-Dziedzice, którym jest znak graficzny przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustanawia się zasady używania i wykorzystywania logo Gminy Czechowice-Dziedzice, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


12:17

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 2801

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 2801

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012 r.

Zasady używania i wykorzystywania logo Gminy Czechowice-Dziedzice § 1. Logo stanowi własność Gminy Czechowice-Dziedzice i podlega ochronie prawnej. § 2. 1. Logo - znak promocyjny może być wykorzystywany wyłącznie w celu promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji marketingowej marki Czechowice-Dziedzice, a w szczególności: 1) podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Czechowice-Dziedzice jest gospodarzem, współgospodarzem, organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem, 2) podczas wszelkich imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i turystycznym, które są wspierane przez Gminę Czechowice-Dziedzice, 3) do sygnowania wydawnictw Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, 4) jako oznaczenie upominków i pamiątek związanych z Czechowicami-Dziedzicami. 2. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w uchwale, która je ustanawia. 3. W przypadku logo umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych do znaku dołączony winien być aktywny link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach www.czechowice-dziedzice.pl § 3. 1. Prawo używania logo bez ograniczeń przysługuje organom gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Czechowice-Dziedzice. 2. Prawo używania znaku bez ubiegania się o zgodę przysługuje także podmiotom, które z Gminą Czechowice-Dziedzice realizują wspólne projekty kulturalne, promocyjne, sportowe i inne, a używanie znaku promocyjnego - logo ma miejsce w czasie realizacji tych projektów lub w czasie określonym w umowie pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice i partnerem projektu. § 4. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż wymienione w § 3 wymaga pisemnej zgody Burmistrza Czechowic-Dziedzic lub osoby przez niego upoważnionej. 2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia logo. 3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub nienależytego wykorzystywania logo, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. 4. Osoby, które uzyskały zgodę na używanie znaku, nie mogą odstępować prawa do posługiwania się znakiem osobom trzecim. § 5. 1. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię Gminy Czechowice-Dziedzice. 2. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.183.343

  uchwała nr X/92/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi miasta Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.301

  uchwała nr XXXVIII/419/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.580

  uchwała nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.302

  uchwała nr XLIV/525/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2802

  uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

zamów dokument

Porady prawne

 • Umowy między przedsiębiorcami i użyczenie logo

  Osoba mieszkająca na stale za granicą w UE zarejestrowała firmę na zasadach ogólnych, tj. jako jednoosobowy podmiot gospodarczy. Czy ta osoba (firma) może zlecić wykonanie (...)

 • Wykorzystywanie wizerunku zlikwidowanej spółki

  Likwidujemy spółkę jawną, której jestem współwłaścicielem. W zawartym z moim współnikiem porozumieniu zobowiązujemy się w przypadku podjęcia nowej działalności (...)

 • Prawa własnościowe dla projektu logo

  Osoba fizyczna, nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej wykonała graficzny projekt logo dla firmy i przekazuje go firmie nieodpłatnie. Jakie operacje (...)

 • Projekt logotypu - rodzaj umowy

  Zaprojektowaliśmy Klientowi logo i otrzymaliśmy za nie wynagrodzenie i wystawiliśmy FV. Nie chcemy bezpłatnie zbywać praw autorskich (jeżeli Klient będzie chciał je (...)

 • Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

  Prowadzę portal o charakterze informacyjnym, znajdują się tam różnego rodzaju informacje o usługach, produktach itp. Często informacje takie są \"zobrazowane\" poprzez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2800

  uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2799

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2798

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2797

  uchwała nr XIX/475/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2796

  uchwała nr XIX/473/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.