Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2808

Tytuł:

uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2808
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2808

UCHWAŁA NR XIX/152/12 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala: § 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/301/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


12:15

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady mgr inż. Józef Myśliwczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2808

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 czerwca 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. 1. Regulamin określa : 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów, 2) formy udzielania stypendium szkolnego, 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna jest przyznawana zamieszkałym na terenie gminy Miasteczko Śląskie uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm./, zwanej dalej ?ustawą o systemie oświaty?. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) kryterium dochodowym ? należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej, 2) kwocie zasiłku ?należy rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r., oświadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 139, poz. 992 z późn.zm) 3) uczniu ? należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, 4) rodzicach ? należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, 5) szkole ? należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. II. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN § 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę sytuację dochodową w rodzinie ucznia oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 2. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium zostają zakwalifikowane do następujących grup dochodowych: I grupa: dochody do wysokości 30% kryterium dochodowego ? do 190% kwoty zasiłku, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, II grupa: dochody od 31% do 60% kryterium dochodowego ? do 140% kwoty zasiłku, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, III grupa: dochody od 61% do 90% kryterium dochodowego ? do 110% kwoty zasiłku, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2808

IV grupa: dochody od 91% do 100% kryterium dochodowego ? 80% kwoty zasiłku, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3. Wypłata świadczeń w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowana będzie z przyznanych środków z budżetu państwa i z środków własnych gminy. 4. Stypendium może zostać zwiększone o 10 % całkowitej jego kwoty w przypadku występowania innych, dodatkowych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednak nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. 5. W przypadku, gdy zabezpieczone środki na stypendia oraz zasiłki nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności przyznaje się je uczniom o najniższych dochodach. 6. W przypadku, gdy środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków otrzymane w danym roku budżetowym z budżetu państwa i środków własnych gminy przewyższają środki potrzebne na wypłatę stypendiów, w wysokości ustalonej na podstawie ust. 2, można przyznać stypendia w kwocie wyższej, uwzględniając kryteria wymienione w uchwale. III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO § 3. 1. Stypendium szkolne udzielane jest w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia zakupu w szczególności: podręczników, słowników, pomocy naukowych, dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz innych pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym ? realizacja następuje za pośrednictwem dyrektorów szkół poprzez dokonanie zakupu podręczników lub pomocy, a także przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.


Stypendium zostanie wypłacone gotówką w kasie MOPS w Miasteczku Śląskim lub w formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy, pełnoletniego ucznia, szkoły lub (oraz) na konta bankowe sprzedawców u których zostaną zakupione pomoce edukacyjne, 2) całkowitego lub częściowego sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania lub poza szkołą ? nauka języków obcych, nauka gry na instrumencie, kursy, pokrycie kosztów dojazdów na wymienione zajęcia ? realizacja następuje poprzez wypłatę w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim lub przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy, pełnoletniego ucznia lub instytucji prowadzącej zajęcia, 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? koszty zakwaterowania, koszty związane z dojazdami środkami komunikacji publicznej ? realizacja następuje poprzez wypłacenie gotówki lub w formie przelewu na rachunek bankowy rodzica lub pełnoletniego ucznia. IV. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO § 4. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek 2. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. 3. Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny w okresie od: 1) września do grudnia roku bieżącego, 2) stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego. 4. Stypendium zostanie rozliczone po otrzymaniu środków z Ministerstwa na podstawie przyznanej decyzji i przedłożeniu faktur, rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia oraz zaświadczeń wydanych przez dyrektora szkoły za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym. Przedłożone faktury, rachunki, zaświadczenia muszą dotyczyć okresu, za który zostaje wypłacone stypendium tj.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2808

1) od września do grudnia bieżącego roku kalendarzowego, 2) od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego. 5. Wyjątek stanowią faktury, rachunki, zaświadczenia za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym w miesiącach lipcu i sierpniu dotyczące roku szkolnego na który zostanie wydana decyzja przyznająca lub odmawiająca prawo do stypendium szkolnego. Powyższe dokumenty zakupu będą uwzględniane w rozliczeniu przyznanego stypendium za okres od września do grudnia bieżącego roku. 6. W przypadku przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentów finansowych, których suma będzie wynosiła mniej niż całościowo kwota przyznanego stypendium, wnioskodawcy przysługuje wypłata tylko do wysokości poniesionych wydatków. V. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO § 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności z powodu: 1) śmierci rodziców, 2) choroby lub nieszczęśliwego wypadku, powodujących uszczerbek na zdrowiu, potrzebę długotrwałego leczenia lub rehabilitacji; 3) pożaru, zalania wodą, kradzieży mienia ucznia lub jego rodziny, 4) klęski żywiołowej. 2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której jest członkiem. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie. 3. Zdarzenie losowe powinno być udokumentowane. 4. Uczeń powinien nadto wskazać pożądaną wysokość i formę zasiłku szkolnego. 5. Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, formularze wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub sekretariatach szkół. 6. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. 7. Zasiłek szkolny udzielony w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim lub w formie przelewu na rachunek bankowy rodzica lub pełnoletniego ucznia. 8. Przekazanie zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej następuje w terminie 7 dni od daty przyznania. VI. PRZEPISY KOŃCOWE § 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2807

  uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2806

  uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2805

  uchwała nr 153/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2804

  uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2803

  uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.