Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3092

Tytuł:

porozumienie nr 270/2012 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Wójt Gminy Bestwina; Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3092
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 3092

POROZUMIENIE NR 270/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy: Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Starosta Bielski - Andrzej Płonka Członek Zarządu - Stanisław Pięta zwanym w treści porozumienia "Powiatem" a Gminą Bestwina, reprezentowaną przez: Zastępcę Wójta Gminy Bestwina - Stanisława Wojtczak zwaną w treści porozumienia "Gminą" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/23/179/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XX/146/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści: § 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina. § 2. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia w 2012 roku zadanie zarządcy dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bestwina. § 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w § 2 w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100). 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 w terminie do 31 lipca 2012 roku.


12:29:53

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3092

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi w terminie do 15 listopada 2012 roku sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na wykonanie zadania określonego w § 2 oraz zwrotu niewykorzystanych środków. 4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych. § 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. § 5. 1. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z niniejszego porozumienia. 2. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wójt Gminy Bestwina ? Artur Beniowski. § 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadania objętego porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. § 7. Porozumienie zawarto na okres od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2012r. § 8. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadania przekazanego porozumieniem. 2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. § 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych. § 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Starosta Andrzej Płonka

Zastępca Wójta mgr Stanisław Wojtczak

Członek Zarządu Stanisław Pięta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.367

  porozumienie nr 321/2011 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 8 lipca 2011r. w przedmiocie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.167.274

  porozumienie nr 277/2010 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w przedmiocie powierzenia Gminie przez Powiat zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Polkowic; Zarządu Powiatu Polkowckiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Polkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1142

  porozumienie Powiatu Niżańskiego z dnia 28 maja 2010r. zawarte w Starostwie Powiatowym w Nisku pomiędzy Powiatem Niżańskim a Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3249

  porozumienie nr 271/2012 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3091

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Ciasna , Burmistrza Miasta i Gminy Olesno z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Wędzinie na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6 Wędzina) w wodę do celów socjalno ? bytowych i ppoż., z wodociągu w miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3090

  aneks nr 6 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wyry z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Wyry reprezentowaną przez Wójta Gminy Wyry w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3089

  aneks nr 6 Burmistrza Miasta Orzesze; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Orzesze reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Orzesze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3088

  porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Lubomia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Lubomia na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3087

  porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice , Ministra Obrony Narodowej zawarte w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.