Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3153

Tytuł:

uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Rudnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3153
Hasła:PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 3153

UCHWAŁA NR XIX/138/2012 RADY GMINY RUDNIK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1990 roku Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w związku z uchwałą Nr IX/64/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Rudnik. Rada Gminy Rudnik po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik?, uchwala: § 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętym uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. skreśla się w § 9 ust. 2. § 2. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik są załączniki: 1) Nr 1 ? rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik o sposobie rozpatrzenia uwag do planu; 2) Nr 2 ? rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


14:55:53

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik

Kazimierz Lach

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3153

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. Nie rozstrzyga się uwag, złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. w związku z brakiem uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotyczące obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudnik rozstrzyga co następuje: 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy. 2. W przypadku wystąpienia na przedmiotowym obszarze inwestycji, dopuszcza się ich realizację i finansowanie ze środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.95.1527

  uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.211.370

  sprawozdanie Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2011r. Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.658

  uchwała nr XXVI/164/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.657

  uchwała nr XXVI/163/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1478

  aneks nr 1/2010 Powiatu Niżańskiego do porozumienia zawartego dnia 28 maja 2010 roku w Nisku dotyczącego przekazania w zarząd Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem: podpisany dnia 01.07.2010 roku w Nisku pomiędzy: Powiatem Niżańskim oraz Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3152

  uchwała nr 162/XVIII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3151

  uchwała nr XIX/274/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3150

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 8 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3149

  uchwała nr XIX/215/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3148

  uchwała nr XXIII/258/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.